دوره و شماره: دوره 17، شماره 45، آبان 1392 
ارزیابی مولفه¬های جریان با استفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز طالقان

صفحه 27-41

مجید حسینی؛ محمد غفوری؛ محمود رضا طباطبایی؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


پهنه¬بندی آگروکلیماتیک آفتابگردان در شمال دریاچه ارومیه

صفحه 42-67

میرکامل حسینی؛ مجید زاهدی؛ محمد حسین فتحی؛ خلیل ولیزاده کامران