نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد امایش سرزمین، دانشگاه تبریز

2

چکیده

شوراهای شهر همواره نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند. این پژوهش که به بررسی عملکرد شورای شهر سردشت پرداخته است با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات پیمایشی و اسنادی صورت گرفته است. روش اثبات فرضیه­ها در این پژوهش استناد بر داده­های مورد بررسی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل دوگروه کارشناسان شهری و ساکنان شهر را در برمی­گرفت. جهت تعیین حجم نمونه برای گروه ساکنان از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه 384 نفر بود که از طریق نمونه­گیری طبقه­ای و تصادفی اقدام به تکمیل آن­ها شد. اما برای نمونه کارشناسان از روش گلوله برفی استفاده شد که تعداد نمونه کارشناسان در این پژوهش به 15 نفر رسید. در تحلیل داده­ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد شورای شهر سردشت از آزمون T تک­نمونه­ای و آزمون (Binominal test) و نیز جهت مقایسه نظرات گروه مردم و کارشناسان از آزمون یومن-وایت­نی و T مستقل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که عملکرد اقتصادی شورای شهر سردشت ضعیف بوده است. البته عملکرد اجتماعی در وضعیت مناسبتری نسبت به عملکرد اقتثصادی قرار دارد و فراتر از حد متوسط و قابل قبول پژوهش قرار گرفته است. این در حالی است که بهترین وضعیت عملکردی شورای شهر سردشت مربوط به عملکرد فرهنگی است که این مقدار 89/3 می­باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Economic, Social and Cultural Impacts of City Councils in Cities of Iran (Case Study: City Council of Sardasht)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gharkhgloo 1
  • Amir Sharifi 2
  • Ayub Sardari 3

1 Associate Professor of Human Geography Department, University of Tehran

2 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Shahid Beheshti.

3 Masters Student of Spatial planning, University of Masters Student of Spatial planning, University of Tabriz..

چکیده [English]

City councils always played a major role in improve the quality of citizen life. This study which evaluated the performance of Sardasht city Council has been done with descriptive-analytical and according to survey and library data. Proven method assumptions in this study citing on data from the questionnaires have been analyzed. Statistical population includes two groups. First was in urban experts and second was the citizen of the Sardasht city. For determining the sample size for the group of residents Cochran's formula was used. Which sample size was 384 that was completed by random and stratified distributed. But for sample of experts we used snowball method which the number of experts samples in this study reached 15 cases. KS test was used in analyzing the data in order to determine the normal distribution of scores and use one-sample T-test and Binominal test to evaluate the performance of the city Council Sardasht and Also Mann–Whitney U test and independent T to compare the views of citizens group and experts group. The results of this study indicated that economic performance of the city council of Sardasht was not good. Of course the social function was better than economic performance and is investigated beyond acceptable medium. However, the best performing of city council of Sardasht is cultural performance that this value is 3/89.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Council
  • Council Functions
  • Effects of Councils
  • City of Sardasht
ـ آبراهامیان، یرواند (1378)، «ایران بین دو انقلاب»، ترجمه احمد گل­محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، تهران.
ـ احمدی، علی (1386)، «تحلیل عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی، نمونه موردی دهستان حکیم آباد شهرستان زرندیه»، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیای انسانی.
ـ ابراهیم علی، حیدر (1379)، «شورا و دموکراسی در اندیشه اسلامی معاصر»، ترجمه مجید مرادی، فصلنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره هشتم، بهار.
ـ ازکیا، مصطفی و حسین ایمانی­جرجامی (1384)، «بررسی جامعه­شناختی عوامل کارایی شورایی اسلامی شهر»، نامه علوم اجتماعی، شماره 26، زمستان، صص64-33.
ـ پورطاهری، مهدی؛ همدمی مقدم، یلدا و عبدالرضا رکن­الدین افتخاری (1388)، «ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی (نمونه موردی: آلاداغ بجنورد)»، برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، تهران، صص 38-23.
ـ حافظ­نیا، محمدرضا (1391)، «مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، سمت، چاپ هفدهم، تهران.
ـ رجبی، هادی (1392)، «تأثیر شورای اسلامی شهر تهران بر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به مشارکت سیاسی»، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان،صص 112-97.
ـ رسولی، رضا؛ کریمیان، علیرضا و صالحی (1389)، «بررسی نگرش مردم نسبت به شوراهای شهری و ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی در استان آذربایجان­شرقی در سال 1387»، مدیریت شهری، شماره بیست و شش، صص 40-27.
ـ رضوانی، محمدرضا و علی احمدی (1388)، «بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی»،  فصلنامه مدیریت شهری، شماره بیست و چهار، تهران، صص 36-27.
ـ پورطاهری، مهدی؛ همدمی­مقدم، یلدا و رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا (1389)، «ارزیابی عملکرد شوراهای اسـلامی در توسعه روستایی، نـمونه موردی دهستان آلاداغ بجنورد»، فصلنامه برنامه­ریزی و آمایش فضا، دوره چهاردهم، شماره چهار، زمستان، صص38-24.
ـ صالحی­فرد، محمد (1384)، «جستارهای شهرسازی»، پاییز و زمستان، شماره 13 و 14، صص 67-62.
ـ صبوری، منوچهر (1381)، «جامعه­شناسی سیاسی»، نشر سخن، چاپ اول، تهران.
ـ فقیهی، ابوالحسن و حبیب­الله سالارزهی (1383). «تکنیک ارزش برتر؛ الگویی کاربردی و جدید برای ارزشیابی عملکرد شورای شهر و سازمان­های محلی»، فصلنامه فرهنگ و مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، زمستان، 25-5.
ـ فیروزآبادی، سیداحمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1391)، «وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری­ها، مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین»، پژوهش­های روستایی، سال سوم، شماره یکم، صص91-63.
ـ کاظمیان، غلامرضا (1382)، «شورای شهر یا شورای شهرداری؟، کنکاشی در جایگاه شورای شهر در مدیریت شهری»، مجله شهرداری­ها، سال دوم، شماره 13، صص 12-16.
ـ ماهنامه دهیاری­ها (1387)، «ارزیابی عملکرد دهیاری­ها»، سال پنجم، شماره 26.
ـ نصر، عباس (1389)، «شوراها و توسعه پایدار»، چاپ اول، انتشارات کویر، تهران.
ـ نوروزی، کامبیز (1378)، «مبانی حقوق اساسی قانون شوراهای اسلامی کشوری»، شهرداری­ها، شماره اول، 35-32.
ـ هاشمی، فضل­الله (1367)، «حقوق شهرسازی و قوانین شهرسازی»، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
- Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E. (1993), “Urban management: policies and innovations in developing countries”, United Nations University, Program on Population (East-West Center).
- Corry, D. and Stoker, G. (2002), “New Localism: refashioning the centre-local relationship”, London: NLGN: www.nlgn.org.uk.
- Sanderson, Lan (2001), “Performance Management, Evaluation and Learning in Local Government”, Public Administration, Vol. 79, No 2.
- World Bank (2000), “Environmental Model for Sustainable Rural Development: The Africa Network on Participatory Approaches”, Available on: http://d1002391/.Mydoman Web Shot.com/JOT/ Articles/2-1/zaki-fp.htm.