نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

2

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاری­ها و عوامل مؤثر بر آن به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوارهای روستاهای بخش مرکزی شهرستان همدان تشکیل می­دادند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 268 خانوار تعیین شد. پرسشنامه مهم­ترین ابزار جمع­آوری داده­ها بود که روایی آن توسط متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام پیش­آزمون و محاسبه ضریب آلفا کرونباخ (83/0=α) تأیید شد. بر اساس نتایج به­دست آمده میزان رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری­ها در حد متوسط بوده است. هم­چنین نتایج نشان داد که بین نحوه اقامت در روستا (دائم و موقت) و مشاکت روستاییان در امور دهیاری­ها به­لحاظ رضایتمندی از عملکرد دهیاری­ها تفاوت معنی­دار در سطح 1 درصد وجود داشت. براساس نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای ارتباط دهیار با اهالی روستا، سن سرپرست خانوار، توجه دهیار به نظرات اهالی روستا و آگاهی اهالی روستا از وظایف دهیاری­ها در مجموع 67 درصد از تغییرات رضایتمندی از عملکرد دهیاری­ها را تبیین کرده­اند.       

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement of Villagers’ Satisfaction of Dehyari (Rural Management Unit) Performance and Factors affecting it in Central District of Hamedan County

نویسنده [English]

  • Hosein Kouhestani

Assistant Professor, Department of Extension and Rural Development, Faculty of Agriculture, Tabriz University

چکیده [English]

The purpose of this study was to measurement of villagers’ satisfaction from Dehyari performance and the influential factors on it. The statistical population of the study was heads of rural household in central district of Hamedan county. This sample included 268 of heads of rural household that were calculated by the Cochran formula and the data was chosen through the random stratified sampling. In this research, the important tool for data gathering was a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and its reliability was computed using Cronbachs Alpha coefficient (0.83(. Results indicated the villagers’ satisfaction of Dehyari performance was moderate. The results of Mann-Whitney tests indicate that there is a significant difference between the villagers’ satisfaction who permanently reside in the village and those who temporarily reside in the village. Also, there is significant differences between the villagers’ satisfaction who cooperate with Dehyari and who have never cooperate with Dehyari. The result of regression analysis revealed that the variables Dehyari relationship with villagers, age of household heads, and attention to the views of villagers and the awareness of villagers from Dehyari responsibilities in a total are predicted of about 67 percent of the dependent variables (villagers’ satisfaction of rural management unit performance). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Management
  • performance
  • Rural Management Unit (Dehyari)
  • Satisfaction Measurement
ـ ازکیا، مصطفی (1384)، «مقدمه­ایبر جامعه­شناسیتوسعهروستایی»،تهران: انتشارات اطلاعات.
ـ جعفری­نژاد، مسعود؛ کلانتری، صمد و منتظری، مسعود (1389)، «بررسی جایگاه دهیاری­ها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهای شهرستان نجف آباد)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دوره 2، شماره 1، صص 114-85.
ـ چمبرز، ر. (1376)، «توسعه روستایی، اولویت بخشی به فقرا»، ترجمعه مصطفی ازکیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ خانی، فضلیه و سوری، فرشاد (1391)، «رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت مندی روستاییان از عملکرد دهیاران (مطالعه موری بخش کونانی شهرستان کوهدشت)»، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، سال 10، شماره 32، صص 126-101.
ـ رضوانی، محمدرضا (1383)، «مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران»، چاپ اول، تهران: نشر قومس.
ـ رضوانی، محمدرضا؛ محمدی، سمیه و پیری، صدیقه (1392)، «ارزیابی عملکرد دهیاری ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی(CAF) (مطالعه موردی: شهرستان دهلران)»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره1، صص 216- 199.
ـ طالب، مهدی (1376)، «مدیریت روستایی در ایران»، تهران: دانشگاه تهران.
ـ عنابستانی، علی اکبر؛ شایان، حمید؛ جلالیان، حمید؛ تقی لو، علی اکبر و خسروبیگی، رضا (1391)، «تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان در توسعه ی نواحی روستایی مطالعه موردی شهرستان ایجرود- استان زنجان»، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، دوره 12، شماره 24، صص 45- 25.
ـ عنابستانی، علی­اکبر؛ شایان، حمید؛ خسروبیگی، رضا؛ تقی­لو، علی­اکبر و خدایی، یوسف (1392)، «میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات سازمان­های متولی مدیریت محلی روستایی در شهرستان ایجرود (استان زنجان)»، جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، دوره 3، شماره 7، صص 70- 51.
ـ فیروزآبادی، سید احمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1391)، «وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری­ها (مطالعه موردی: روستاهای استان قزوین)»، پژوهش­های روستایی، دوره 3، شماره 1، صص 61 -91.
ـ لشنی پارسا، روح ا... (1385)، «ارزیابی اثربخشی عملکرد دهیاری­های شهرستان بروجرد»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت توسعه، دانشگاه تهران.
ـ مهدوی، مسعود و نجفی­کانی، علی اکبر (1384)، «دهیاری­ها تجربه­ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونه موردی دهیاری­های استان آذربایجان غربی)»، مجله پژوهش­های جغرافیایی، دوره 37، شماره53، صص21-39. 
-Cleaver, K. (1997), “Rural Development Strategies, for Poverty Reduction and Environmental Production in Sub-Saharan Africa”, World Bank.
-Lee, C.E., Gim, G., Yoo, B. (2009), “The effect of relationship quality on citizen satisfaction with electronic government services”, The Marketing Management Journal, 19 (2), PP. 118-129.
-Mahendra, N., & Sharma, B. (2006), “Community Based Rural Energy Developmentin Nepal: Experience and Lessons from Innovative Approaches”, ICIMOD, Kathmandu Nepal.
-Marans, R.W. (2003), “Understanding environmental quality through quality of life studies DAS and its use of subjective and objective indicators”, Landscape and Urban Planning, 65(1-2), PP. 73-83.
-Walker, D.H. (2002), “Decision support, Learning and rural resource management”, Agricultural Systems, 73(1), PP. 113- 127.
-World Bank (1975),“Rural Development”, Sector policy, Paperback.