نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه تبریز، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

2 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

3 مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده

واحدهای‌ مارنی‌ در قلمروی‌ حوضه­های‌ آبخیز استان‌ آذربایجان­شرقی گسترش‌ قابل‌ ملاحظه‌ داشته، و موجب انواع‌ ناهنجاری­های‌ طبیعی‌ از جمله فرسایش‌ خاک‌، انواع‌ رخساره‌های‌ فرسایشی‌ (سطحی، شیاری‌ - گالی‌) و رسوب­زایی‌ بالا در حوضه­ها هستند. در این پژوهش ابتدا نقشه زمین­شناسی استان رقومی شـده و نقشه سنگ­شـناسی تـهیه گردید. پس از آن نواحی رخنمون مارنی‌ با توجه به سازندهای زمین­شناسی اسخراج‌ شدند. بر این اساس سه واحد مارنی شامل مارن ائوسن، مارن کرتاسه و مارن میوسن تعیین گردید سپس نقشه اقلیم و نقشه شیب استان در سیستم GIS و نرم­افزار ILwis قطع داده شدند و در نهایت نقشه نهایی مارن­های استان و واحد­های کاری تعیین گردیدند. میزان‌ روان­آب و رسوب­زایی‌ مارن­ها بر روی‌ پهنه‌های‌ مارنی‌ با استفاده‌ از باران­ساز صحرایی اندازه‌گیری‌ گردید. نتایج نشان داد که بیشترین رواناب و رسوب جمع آوری شده مربوط به مارن­ میوسن می­باشد که حداکثر رسوب جمع­آوری شده با مقدار 145 گرم بر لیتر در فرسایش خندقی و در شیب 10-30 درصد اتفاق افتاده است. حداقل رسوب و روان­آب جمع­آوری شده مربوط به مارن­ کرتاسه به خصوص در فرسایش سطحی بوده که مقدار آن 94/0 گرم بر لیتر می­باشد. ضریب هبستگی شیب توپوگرافی با مقدار روان­آب برابر با 479/. بوده و از نظر آماری ارتباط آنها با هم کاملاً معنی­دارهستند. ضریب هبستگی ساده بین روان­آب با مقدار رسوب برابر 452/. بوده و ارتباط آنها باهم خیلی معنی­دار است. ضریب هبستگی بین مقدار رسوب ناشی از فرسایش خاک توسط باران­ساز با کربن آلی و مواد خنثی شونده برابر با 374/.- و 382/.- بوده و ارتباط معنی­دار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Runoff and Sediment in the Marl Outcropping in East Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Ahad Habibzadeh 1
  • Mohammadreza Nikjoo 2
  • Hamidreza Peyrovan 3

1 Physical Geography (Geomorphology), University of Tabriz, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, MS

2 Department of Geography of tabriz university

3 State Soil Conservation and Watershed Management Research Center

چکیده [English]

Marl units in territory-watershed basin in East Azerbaijan province have expanded significantly, and cause natural malformation, including soil erosion, erosion facieses types (surface, rill-gully) and sedimentation in the basin. In this study, digitized geological stratigraphy and lithology maps that were prepared. Marlstone regions were drawn, Accordingly, three units, including Eocene, Miocene and Cretaceous marlstone were determined. The climate and slope maps of the province were crossed in GIS system and ILwis software and final maps of the area and working units were determined. Amount of runoff and sediment on marlstone regions were measured using artificial showers. Results indicated that the correlation coefficient of topographic slope was equal to the amount of runoff 0.479 and the statistical significance of their relationship together. Simple correlation coefficient between runoff and sediment calculated to be (0.452) and their relationship was acceptable was significantly meaningful. Correlation coefficient between the amount of sediment from soil erosion caused by rain instrument with organic carbon neutral materials were equal to -0.374 and are -0.382.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff
  • Sediment
  • Outcropping
  • Marlstone
  • East Azerbaijan
1ـ امیری، منوچهر و همکاران (1388)، «بررسی ارتباط میزان فرسایش با ویژگی­های فیزیک و شیمیایی در مارن­های همدان به کمک آنالیز­های آماری»، یازدهمین کنگره علوم خاک ایران- گرگان، ص 395 .
2ـ حبیب­زاده، احد و همکاران (1389)، «گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی بررسـی و طبقه­بندی شاخص‌های فرسایش­پذیری مارن‌های استان آذربایجان­شرقی»، مرکز تحقیقات خشکسالی و کم آبی.
3ـ رفاهی، حسینقلی (1375)، «فرسایش آبی و کنترل آن»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4ـ شکل­آبادی، محسن و همکاران (1382)، «تولید رواناب و رسوب در خاک‌های با مواد مادری متفاوت در حوضه آبخیز گل­اباد اردستان»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، ش 2، ص 85-100.
5ـ ضیائی، حجت­الله (1380) ، «اصول مهندسی آبخیزداری»، مشهد، دانشگاه امام رضا (ع)، ص542.
6ـ قدیمی عروس­محله، فریدون و همکاران (1378)، «بررسی منشاء مارن­های تفرش»، پژوهش و سازندگی، ش44، ص11- 8 .
7ـ قدیمی عروس­محله، فریدون و همکاران (1379)، «بررسی عوامل موثر بر تشدید و گسترش فرسایش ورقه‌ای و شیاری در حوضه آبخیز قمرود»، پژوهش و سازندگی، ش 49، ص42.
8- A.M.O. Mohamed (2000), “The Role of Clay Minerals in Marly Soils on its Stability” Engineering Geology, 57 (2000)193-203.
9- Artemi.Creda.(2002),“The Effect of Season and Parent Material on Water Erosion on Highly Eroded Soils in Eastern Spain” Jornal of Arid Environments, (2002)52:319-337.
10- Bennet, H.H. (1939), “Soil Conservation” Mc-Grawe Hill Book Company.
11- Bouma, A. (1998), “Investigation of Relationships between Measured Field Indicators and Erosion Processes on Badland Surface at Petrer, Spain”, SSSA, 25:105-109.
12- Meyer, L.D. (1994), "Rainfall Simulators for Soil Erosion Research", pp.83-104 In: R.La1 (Ed.) Soil Erosion Research Methods 2nd ed.St. Lucie Press and Soil and Water Conserve, Soc., Ankeny, Lowa. USA.
13- Ramos, M.C.S. Nacci and I.Pla. (2000), "Soil Sealing and its Influence on Erosion Rates for Some Soil in the Mediterranean Area", Soil Sci.165: 398-403.
14- Suzanne, V. et.al. (1999), “Some Physical and Chemical Properties of Sediments Exposed in Gully in Northern KwaZulu-Natal, South Africa”, HughesUniversity of Natal, Soil Science, 155: 45-50.