دوره و شماره: دوره 17، شماره 43، خرداد 1392، صفحه 1-340