نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرّس.

3 دانشگاه پیام نور کشور ایران شهر ری

10

چکیده

با توجه به آسیب­پذیری شدید مساکن روستایی، پرداخت اعتبارات ارزان قیمت به روستاییان به­عنوان یکی از مهم­ترین راهبردهای بهسازی مسکن در کشور، به­ویژه در دهه اخیر بوده است. بنابر این مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به دریافت این تسهیلات، یکی از مهم­ترین مسائلی است که می­تواند در اجرای موفق این راهبرد نقش مؤثری ایفا نماید. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به دریافت تسهیلات بهسازی مسکن روستایی و بر اساس روش میدانی در  دهستان مهروئیه شهرستان فاریاب استان کرمان انجام شده است. روش تحقیق به صورت اسنادی-تحلیلی و میدانی  بوده و داده­های میدانی با پرسشنامه جمع­آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزارSPSS ، استفاده شده است. همچنین سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 73/0 است. جامعه آماری این تحقیق را خانوارهای دهستان مهروئیه تشکیل می­دهند که در بین سال­های 1392-1386 از تسهیلات بهسازی مسکن استفاده نموده­اند. تعداد این خانوارها  شامل 1078 واحد می­باشد و حجم نمونه با روش نمونه­گیری کوکران 200 خانوار محاسبه شد که با  استفاده از روش طبقه­ای با انتساب متناسب در بین روستاهای دهستان مهروئیه توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می­دهد، بین دریافت تسهیلات بهسازی و فقدان مسکن ملکی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین وضعیت اجتماعی، اقتصادی و اداری- اجرایی بر ایجاد گرایش به دریافت تسهیلات مسکن روستایی نقش تعیین­کننده­ای دارند، و با بررسی مؤلفه­های اجتماعی، اقتصادی و اداری- اجرایی مشخص گردید که مؤلفه اجتماعی بیشترین  اهمیت را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of factors influencing villagers to receive credits for housing amelioration (Case study: Mehrooye district, Fariab County)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Habib Lotfimeroueh 2
  • Reza Talebifard 3

1 Tehran University

2 AM. Geography and Rural Planning, Tarbiat Modarres University.

3 Daneshgah Payamnor Keshvar IranSHahre Reai

چکیده [English]

Considering the extreme vulnerability of rural houses, offering low-interest credits to villagers has been one of the most important strategies for retrofitting and ameliorating of housing status in the country, especially in the last decade. Therefore, the study of factors influencing villagers that tend to make use of this facility could be one of the most important issues that could be contributing to the implementation of this strategy. With this purpose in mind, present study aims to investigate the motives of villagers to make use of such credits and is based on the Field study in Mehrooye district, fariab city Kerman Province. Research method has been documentary - analytical and field data was collected by questionnaire and for data analysis SPSS software, is used. The reliability of the questionnaire by using of Cronbach''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Alpha method obtained 0/73 the research population of the study is consisted of the Mehruie village’s households that have used credits between 2007-2013 years. Accordingly, the number of these households was 1078 and also, the sample population was 200 households that were analyzed by Cocran stratified sampling. The results show that there is a significant relationship between lack of civilian housing and use of credits. In addition, the social, economic and administrative – Executive factors have played a decisive role in creating trends toward receiving credits in rural housing, and a review of the components of the social, economic and administrative - Executive factors revealed that social factors are most important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural housing
  • housing facilities
  • housing amelioration
  • Faryab County
منابع
- افراخته، حسن و نبی هواسی (1390)، «تحلیلی بر نقش وام مسکن در توسعه روستایی مورد: دهستان سیدابراهیم دهلران»، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، سال نهم، شماره 31، صص 76-55.
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کهنوج (1392)، بخش آمار و اطلاعات.
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1387)، «گزارش عملکرد سال 1387: دفتر کل مسکن روستایی، حوزه معاونت بازسازی و مسکن روستایی».
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1390).
- پورطاهری، مهدی؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و منصوره نیک­بخت (1390)، «اثرات تغییرات فرهنگی بر الگوی مسکن روستایی (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین)، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره‌ 35، صص 134-115.
- پورمحمدی، محمدرضا (1385)، «برنامه‌ریزی مسکن»، تهران، انتشارات سمت.
- جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داوود؛ صیدایی، سیداسکندر و مریم نجفی (1385)، «تحلیل شاخص‌های مسکن روستایی استان ایلام و سطح‌بندی آن‌ها با استفاده از تحلیل عاملی و خوشه‌ای»، مسکن و محیط روستا، شماره 43، صص 88-69.
- رضوانی، محمدرضا؛ رستگار، ابراهیم؛ بیات، ناصر و خالد دارستان (1393)، «شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای دریافت تسهیلات اعتباری مسکن روستایی با تأکید بر عوامل مکانی- فضایی (مورد: سکونتگاه­های بخش وراوی- شهرستان مهر)»، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 147، صص 16-3.
- رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین و فاطمه احمدی (1389)، «ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی»، پژوهش‌های روستایی، شماره 1، صص 66-33.
- طاهرخانی، مهدی و بهروز قرنی آرانی (1384)، «مطالعه عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی‌های روستایی مطالعه موردی: دهستان قنوات قم»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 78، صص 101-81.
- قاسمی اردهائی، علی و ولی­اله رستمعلی­زاده (1391)، «اثرات وام مسکن روستایی در تغییرات زندگی روستایی»، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 139، صص 84-67.
- قنبری، نوذر (1389)، «تحلیل نگرش روستائیان به مسکن ایده­آل مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه»، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال هفتم، شماره 28، صص 78-65.
- کاظمی، حسین؛ چراغی، مهدی؛ عباسی جواد و حسن یاوریان یسار (1390)، «بررسی تأثیرات اعتبارات خرد مسکن روستایی در مهاجرت روستایی- شهری»، اولین همایش جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- کوشش گران، سیدعلی‌اکبر (1385)، «طرح بهسازی بافت باارزش، مبانی نظری»، مطالعات تجربی، تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
- لطفی، حیدر؛ احمدی، علی و داود حسن‌زاده فرجود (1388)، «شاخص‌ها و مؤلفه‌های ضروری در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن روستایی در ایران»، فصلنامه آمایش، سرزمین، شماره 7، صص 105.
- محمدی یگانه، بهروز؛ چراغی، مهدی؛ عباسی، جواد و زهرا تاراسی (1391)، «نقش اعتبارات بهسازی در بهبود کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان زنجان، دهستان معجزات)»، شماره 141، صص 108-99.
- مرکز آمار ایران (1390)، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
- مطیعی لنگرودی، سیدحسن و زهرا بخشی (1389)، «نقش اعتبارات روستایی در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق شهرستان سبزوار»، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 72، صص 46-31.
- ورمزیاری، حجت؛ کلانتری، خلیل و حسین شعبانعلی فمی (1389)، «تحلیل عوامل مؤثر نحوه‌ استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی (مورد: شهرستان خوی)»، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 1، شماره 3، صص 108-83.
- Department of Transportation (DOT), (2011), “Supporting Sustainable Rural Communities Partnership for Sustainable Communities”.
-Maliene, V.; Naglis M. )2008(, Sustainable housing, highquality housing: A key issue in delivering sustainable communities”, Journal of Building and Environment.
-Millennium Development Goal Indicators (2006), At http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp.
-Osborne, T. )2006(, “Credit and Risk in Rural Developing Economies”, Journal of Economic Dynamics & Control 30, pp 541-568.
-Peer, S. )2006(, “Small is Beautiful, but Big is Often The Practice: Housing Microfinance in Discussion”, Free University, Amsterdam, The Netherlands, Habitat International 30.
-Rangwala, S.C. )1998(, “Town Planning”, Charatar Publishing House, India.
-Sengupta, R. & C.P. Aubuchon, (2008), “The Microfinance Revolution: An Overview”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review 90(1), 9-30.
-Short, J.R. )2006(, “Urban Theory Acritical Assessment”, Routledge, Newyork.
-Veltmeyer, H. )2010(, “The Poverty Report Ideas, Policies and Pathways, Development Forum”, Canadian Association for the Study of International Development.
-World Bank, )2008(, “Housing Reconstruction in Urban and Rural Areas”.