دوره و شماره: دوره 21، شماره 59 - شماره پیاپی 2، اردیبهشت 1396، صفحه 1-327 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلی بر شرایط زیست اقلیمی و درجه روزهای نیاز گرمایشی و سرمایشی شهر اسلام‌آباد غرب

صفحه 1-21

5

علیرضا انتظاری؛ حمزه احمدی؛ مختار کرمی؛ طالب احمدی


کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش

صفحه 89-111

9

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ کامران خلیل ولیزاده؛ بلواسی ایمانعلی؛ مهدی بلواسی


نقش ناهنجاری‌های دمایی کره زمین در تغییرپذیری دماهای حداقل ایران

صفحه 243-261

17

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مهدی غالی جهان