نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریزکشورایران شهر تبریز

2 دانشگاه تبریزکشور ایران شهر تبریز

11

چکیده

مسکن بزرگ­ترین سرمایه خانواده‌ها به خصوص در کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دهد. از آنجایی که هر منبع اقتصادی با خود قدرت اجتماعی و سیاسی را به­همراه می‌آورد، داشتن مسکن و مالکیت آن نیز مزایای زیادی را به­همراه دارد. این مزایا زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به گروهی از افراد جامعه تعلق بگیرد که زمانی از آن مزایا بی‌بهره بوده‌اند و این گروه همان زنان هستند که درصد مالکیت مسکن برای آن‌ها نرخ بسیار پایینی را به نسبت مردان نشان می‌دهد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تأثیر مالکیت مسکن بر استقلال تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی زنان در شهر می‌پردازد. پژوهش به­لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به­لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و 300 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گشته‌اند. روش آماری مورد استفاده شامل آزمون همبستگی کندال و تحلیل مسیر می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر مالکیت مسکن بر نقش‌آفرینی زنان بیش‌تر از تأثیر آن بر استقلال تصمیم‌گیری آنان بوده است، همین­طور مالکیت مسکن به­طور غیرمستقیم بر نقش‌آفرینی زنان تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of housing ownership effect on the participation and decision independence of women in the urban (Case study: Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • SHahrivar Rostaei 1
  • Sonya Karami 2

1 DaneshgahTabrizKeshvarIranSHahreTabriz

2 DaneshgahTabrizKeshvarIranSHahreTabriz

چکیده [English]

Housing is greatest asset of family, especially in third world countries. Since each economic source brings power of social and political, possess of housing and housing ownership brings also the many benefits. This benefits when becomes notable that granted to a group of people who were deprived of this benefits and this group is same women who percent of housing ownership for their show very low rate than men. Because of the importance of this issue for women, in this study we examine the impact of housing ownership on the participation of urban women. This study in terms of nature is Descriptive-Analytical and in terms of target is an applied research. Research method is gauging  and 300 persons have been selected by simple random sampling. The statistical method used is including Kendall correlation and path analysis. The results show that impact of housing ownership on the participation is more of its impact on their decision independence, also housing ownership has indirectly affects on women participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing ownership
  • Women
  • Participation
  • Decision Independence
  • Sanandaj
منابع
- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کردستان، بخش بایگانی (1393).
- پزشگی، محمد (1387)، «صورتبندیمطالعاتزناندرجهاناسلام»، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
- سازمان ملل متحد، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (2005).
- عسگری، علی و جعفر قادری (1382)، «تعیین عوامل مؤثر بر مالکیت مسکن در مناطق شهری ایران»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد پانزدهم، شماره 1 و 2، 120-97.
- کلانتری، خلیل (1390)، «پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی - اقتصادی»، نشر فرهنگ صبا.
- محمودیان، حسین (1384)، «ماهیت نامتجانس بهبود موقعیت زنان در ایران»، پژوهش زنان، دوره 3، شماره 2، 136- 115.
- Agarwal, Bina (1994), “Gender and Command Over Property: A Critical Gap in Economic Analysis and Policy in South Asia”, World Development, Vol. 22, No.10, PP. 1455-1478.
- Angelini, Viola, Laferrere, Anne, Weber, Guglielmo, Home-ownership in Europe: How did it happen? Advances in Life Course Research, 18, (2012), PP. 83–90.
- Attwood, Lynne (2010) “Gender and Housing in Soviet Russia: Private Life in a Public Space”, Manchester University Press, PP. 288.
- Augustinus, Clarissa (2005), “Islam, Land & Property Research Series”, United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT).
- Baruah, Bipasha (2007), “Gendered Realities: Exploring Property Ownership and Tenancy Relationships in Urban India”, World Development, Vol. 35, No. 12, PP. 2096–2109.
- Baruah, Bipasha (2010), “Women and Landed Property in Urban India”, Working Paper, No. 56.
- Benschop, Marjolein (2004), “Women's Rights to Land and Propert,” Legal Officer, Land & Tenure Section, UN-HABITAT.
- Boll, Stiftung Heinrich (2013), “PERSPECTIVES, Woman and Land Rights: Questions of access, ownership and control”, Published by the Heinrich Boll Foundation Southern Africa.
- Huberty, Mark (2011), “Testing the ownership society: Ownership and voting in Britain”, Electoral Studies, No. 30, PP. 784–794.
- Midheme, Emmanuel, Moulaert, Frank (2013), “Pushing back the frontiers of property: Community land trusts andlow-income housing in urban Kenya”, Land Use Policy, No. 35, PP. 73– 84.
- Morgan, Richard, (2010), “Thematic Paper on MDG 3 Promote Gender Equality and Empower Women”.
- Neyer, Gerda (2003), “Gender and Generations Dimensions in Welfare-State Policies”, MPIDR WORKING PAPER WP, 022.
- Pascall, Gillian (2008), “Gender and European Welfare States”, Casa Verde Publishing: Hong Kong.
- Rao, Nitya, (2011), “Women’s Access to Land: An Asian Perspective”, University of East Anglia United Kingdom.
- Swaminathan, Hema, Lahoti, Rahul, Suchitra J.Y, Women’s Property, (2012), “Mobility, and Decisionmaking, Evidence from Rural Karnataka: India”, IFPRI Discussion Paper 01188,
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) (1997), “What is gender mainstreaming”.
- Yeates, Nicola, Gender (1999), “Familism and Housing: Matrimonial property Rights in Ireland,” Womens’ Studies International Forum, Vol. 22, No. 6, PP. 607–61.