نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران کشورایران شهرتهران

2 دانشگاه پیام نورتهران کشورایران شهرتبریز

3 دانشگاه پیام نور تهران کشورایران شهرتهران

12

چکیده

گردشگری به­عنوان بزرگ‌ترین تحرک اجتماعی با پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعددی همراه است. بدین جهت، اثربخش کردن هرچه بیش­تر توسعه گردشگری و ارتقاء پیامدهای مثبت آن، نیازمند شناخت و توجه ویژه به توانمندسازی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی است. این مطالعه از نظر ماهیت «توصیفی- تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است و در راستای پاسخ به این سوال است که: آیا توانمندسازی مؤلفه‌های «جوامع محلی (از بعد مشارکت)، نیروی انسانی (تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان) و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری» در توانمندسازی توسعة گردشگری استان آذربایجان غربی مؤثر است؟ جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی است که به­علت گستردگی محدوده پژوهش و عدم اطلاع دقیق از تعداد افراد جامعه مورد مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی مجموعاً 100 نفر به­عنوان نمونه تعیین و انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شیوه‌های آمار توصیفی و هم‌چنین در بخش آمار استنباطی جهت آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون کای اسکوار (کی دو) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه‌های توانمندسازی جوامع محلی (از بعد مشارکت)، نیروی انسانی (تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان) و رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری با توانمندسازی توسعة گردشگری استان رابطة معناداری دارند و از بین آن‌ها، مؤلفه «توانمندسازی نیروی انسانی(تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان)»، بیش­ترین تأثیر را بر توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluate of Factors Affecting Empowerment of Tourism Development (Case Study: West Azarbaijan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammadtagi Rahnamayee 1
  • Esmaeil Aliakbari 2
  • Esmaeil Safaralizadeh 3

1 DaneshgahTehranKeshvarIranSHahreTehran

2 DaneshgahPayamnorTehranKeshvarIranSHareTehran

3 DaneshgahpayamnorTehranKeshvarIranSHahreTehran

چکیده [English]

Tourism as the largest social movement, associated with cultural, economic and spatial consequences. Therefore, making the more efficient of the tourism development and promoting its positive consequences, it needs to understanding and putting especial attention to the empowerment. The aim of this research is the study of effective factors on empowerment of the tourism development in West Azerbaijan Province. This study naturally is "descriptive - analytic" and objectively is “applicable" and is in line with answering to this question: Is the empowerment of “local communities (of participation dimension), human resource (the decision makers and planners), and competitiveness of tourism destinations" components effective in empowering of tourism development in the West Azerbaijan province? The statistical populations studied in this research are cultural heritage, handicrafts and tourism experts in the West Azerbaijan province. Due to the expansion of research range and lack of detailed knowledge about the number of population studied, using cluster and randomized sampling method, totally, 100 subjects selected as sample. To analyze the data, descriptive statistical methods was used and to test of research hypothesis in the inferential statistic, the chi-square tests (chi-square) were used. The results showed that empowerment components of the local community, human resources (the decision makers and planners), and competitiveness of tourism destinations have significant relationship with the empowerment of tourism development and among them "empowerment of human resources (the decision makers and planners)" have the most impact on tourism development in West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : tourism
  • Empowerment
  • Development
  • West Azarbaijan
منابع
ـ ابطحی،‌ سیدحسین و عابسی سعید (1386)، «توانمندسازی کارکنان»، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.
ـ آقایار، سیروس (1382)، «توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی»، ماهنامه تدبیر، شماره 135.
ـ استان­شناسی آذربایجان غربی (1392)، «وزارت آموزش و پرورش»، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
ـ دسترنج، حکمت‌الله (1383)، «توانمندسازی وفناوری اطلاعات»، ماهنامه تدبیر، شمارة 145.
ـ رضوانی، محمدرضا (1387)، «توسعة گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار»، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ زمردیان، محمدجعفر (1384)، «ژئوگردشگری سواحل جنوبی خزر»، چالش‌ها و عوامل تهدیدکننده، مجلة جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، شماره پنجم، پائیز و زمستان.
ـ سالنامة آماری استان آذربایجان غربی (1390).
ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان غربی (1391)، «راهنمای گردشگری استان آذربایجان غربی».
ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی (1392)، «نقشه گردشگری شهر ارومیه».
ـ طالبیان، احمدرضا و فاطمه وفایی (1388)، «الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی»، ماهنامه تدبیر، سال بیستم،  شماره 203.
ـ محمدی، حامد (1388)، «عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی»، تعاون، سال 20، شمارة 204 و 205.
ـ وطنی، خسرو (1389)، «بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی (مطالعه موردی: ادارات کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری و اعتبارات بانک ملت)»، فصلنامه مدیریت، سال 7، شماره 20.
-Bowen, D. E. and Lawler, E. (1992), “The empowerment of service workers: What, why, how and when”, Sloan Management Review, 33(3), 31-39.
-Font, X. and Ahjem, T. (1999), “Searching for a balance in tourism development strategies”, International Journal of Contemporary.
-H.B.Sofield, T. (2003), “Empowerment for Sustainable Tourism Development”, Elsevier Science Ltd.
-Holden, A. (2000), “Environment and Tourism”, Routledge Published, London.
-Hubrecht, J. and Teare, R. (1993), “A strategy for partnership in total quality service”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 5(3), 1-5.
-Mowforth, M. and Munt, I. (2003), “Tourism and Sustainability: Development and New Tourism in the Third World”, Second Edition, Routledge; London.
-Pastor, J. (1996), “Empowerment: What it is and what it is not”, Empowerment in Organizations, 4(2), 5-7.
-Strzelecka, M. (2012), “Individual and community empowerment enhancement in sustainable tourism development in post-communist Poland”, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Recreation, Sport and Tourism in the Graduate College of the University of Illinois at Urbana-Champaign.
-Susan, D. (2007), “Toward empowerment: women and community –based tourism in Thailand”, a thesis Presented to the Interdisciplinary Studies Program International Studies and the Graduate School of the University of Oregon in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts December.
-Tohidy, F. and Nabilou, H. (2012), “Human Resources Empowerment and Its Role in the Sustainable Tourism”, Asian Social Science, Vol. 8, No. 1; January