نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجویان دوره دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

13

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش­بینی یخبندان­های متوسط و شدید سه ایستگاه کرمانشاه، سرپل ذهاب و کـنگاور با استفاده از خروجی مدل ریزگردان لارس در دو دهه آینده می­باشد. داده­های ورودی مدل­های مورد استفاده در این پژوهش شامل متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش در مقیاس روزانه طی دوره زمانی 2012- 1992 می­باشند. در پژوهش حاضر با استفاده از خروجی دو مدل اقلیمی HADCM3 و BCM2 تحت سناریوی A1B، وقوع آغاز و پایان یخبندان­های زودرس و دیررس متوسط و شدید در سه بازه زمانی 2030- 2011، 2065- 2046 و 2099- 2080 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پردازش مدل LARS-WG به­وسیله دو طرح­واره Bcm2 و Hadcm3 نشانگر گرم­تر شدن این ایستگاه­ها در سال­های آینده می­باشد. شروع یخبندان­های متوسط ایستگاه­های مذکور با گذشت زمان به سمت فروردین ماه میل می­کند. در بین ایستگاه­های مورد بررسی، رفتار ایستگاه­های کنگاور و کرمانشاه شباهت زیادی به هم داشته اما ایستگاه سرپل ذهاب به دلیل ماهیت گرمسیری خود، رفتاری متفاوت از دو ایستگاه در سال­های آینده از خود نشان داد. شروع یخبندان­های شدید این ایستگاه­ها با گذر زمان به تأخیر افتاده و به سمت بهار پیشروی می­کند و از آن طرف، زمان خاتمه آخرین یخبندان­های شدید نیز با گذشت زمان و نزدیک شدن به پایان دوره پیش بینی شده، به سمت ابتدای زمستان و حتی تا بهمن ماه در ایستگاه سرپل ذهاب نیز می­رسد. با توجه به نتایج حاصل از پردازش مدل­های مذکور، در سال­های آتی از تـعداد روزهای یخبندان متوسط و شـدید این ایستگاه­ها کاسته شـده و رونـد دمایی این ایستگاه­ها رو به افزایش خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of initiation and ends dates of moderat and sever frosts in Kermanshah province selected on the outputs of some climate models

نویسندگان [English]

  • Broomand Salahie 1
  • Mahdei Aeli Jaham 2
  • Saiede Ainei 2
  • Jafar Derakshei 2

1 Department of Geography University researcher ARDABILI

2 Aqlym‌Shnasy doctoral students, university researcher ARDABILI

چکیده [English]

The purpose of this study is forecasting the moderat and severs frost of three stations in Kermanshah, Kangavar and Sarpolezahab using output of the LARS-WG downscale model in the next two decades. The Input data's of models used in this study are: precipitation, minimum temperature, maximum temperature and radiation in daily scale during the period 1992 - 2012. In the present study, using the output of two climate models, HADCM3 and BCM2 Under A1B Scenario, the initiation and end of the moderat and sever frost in these three periods 2030-2011, 2065-2046 and 2099-2080 have been evaluated. The results of the LARS-WG model process by the means of two Scheme Bcm2 and Hadcm3 indicate the warming of these stations in the coming years. The initiation of the moderat frost in these pointed stations is going to April by passing time. Between the stations in which are under study, Kangavar and Kermanshah stations have similar behavior but the Sarpolezahab station because of its tropic characteristic, showed  a different behavior rather than the two stations in the coming years. The beginning of sever frost of these stations delayed with passing time and proceeds toward spring and in the other side, the end time of the last sever frost by passing time and getting close to the end of the anticipated period, is toward the beginning of winter and even at the Sarpole-zahab station until February. According to the results of the processing these models, the number of days with the moderat and sever frost in these stations will be dwindled in the coming years and the trend of temperature in these stations will be increased. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kermanshah Province
  • LARS-WG model
  • Moderat frost
  • Sever frost
منابع
ـ آبابایی، بهنام؛ میرزائی، فرهاد و تیمور سهرابی (1390)، «ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در 12 ایستگاه هواشناسی ساحلی ایران»، مجله پژوهش آب ایران، شماره 9، صص 222-217.
ـ اسماعیلی، رضا (1386)، «بررسی یخبندان­های دیررس بهاره از دیدگاه آماری–سینوپتیکی و اثرات آن بر محصولات باغی مطالعه موردی شهرستان مه ولات»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ـ اسماعیلی، رضا؛ حبیبی نوخندان، مجید و غلامعباس فلاح قالهری (1389)، «ارزیابی تغییرات طول دوره رشد و یخبندان ناشی از نوسانات اقلیمی (مطالعه موردی: خراسان رضوی)»، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 73، صص 82- 69.
ـ اسماعیلی، رضا؛ عطایی، هوشمند و عباس فلاح قالهری (1390)، «ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر امکان توسعه دو گونه هسته دار بادام و زردآلو (مطالعه موردی: خراسان رضوی)»، نشریه دانش و کشاورزی و تولید پایدار، شماره 1، صص 162- 145.
ـ اسماعیلی، رضا و منصوره کوهی (1391)، «پهنه­بندی وقوع آخرین یخبندان­های دیررس خراسان رضوی با استفاده از خروجی مدل اقلیمی»، فصلنامه جغرافیای طبیعی، شماره 17، صص 93- 83.
ـ اشرف، بتول؛ موسوی بایگی، محمد؛ کمالی، غلامعلی و کامران داوری (1390)، «پیش­بینی نیاز آبی چغندر قند در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده­های اقلیمی شبیه­سازی شده توسط مدل ریزمقیاس­کننده LARS – WG»، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 5، صص 1196-1184.
ـ بابائیان، ایمان و منصوره کوهی (1391)، «ارزیابی شاخص­های اقلیم کشاورزی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه­های منتخب خراسان رضوی»، نشریه آب و خاک (علوم وصنایع کشاورزی)، شماره 4، صص 967-953.
ـ بابائیان، ایمان؛ نجفی نیک، زهرا؛ زابلی عباسی، فاطمه؛ حبیبی نوخندان، مجید؛ ادب، حامد؛ ملبوسی، شراره، (1388)، «ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره 2039- 2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده­های مدل گردش عمومی جو ECHO- G»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16، صص 152- 135.
ـ بزاز، فخری؛ سومبروک، ویم (1385)، «اثر تغییر اقلیم جهانی بر تولیدات کشاورزی»، ترجمه مهدی  نصیری  محلاتی، علیرضا کوچکی و پرویز رضوانی مقدم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
ـ خلجی، مهدی (1380)، «پیش­بینی سرماهای دیررس بهاره و یخبندان­های زودرس پاییزه برای برخی از گیاهان زراعی و باغی در استان چهارمحال و بختیاری»، مجله نهال و بذر، شماره 17، صص 126- 139.
ـ خلیلی اقدم، نبی؛ مساعدی، ابوالفضل؛ سلطانی، افشین و بهنام کامکار ، (1391)، «ارزیابی توانایی مدلLARS–WG  در پیش­بینی برخی از پارامترهای جوی سنندج»، مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، شماره 4، صص 103-85.
ـ محمدخورشیددوست، علی؛ صنیعی، راحله؛ قویدل و یوسف رحیمی (1388)، «پیش­بینی دماهای کرانگین اصفهان با استفاده از روش سری­های زمانی»، مجله فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 26، صص 48-31.
ـ روشن، غلامرضا؛ خوش­اخلاق، فرامرز و قاسم عزیزی (1391)، «آزمون مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش­یابی مقادیر دما و بارش ایران تحت شرایط گرمایش جهانی»، جغرافیا و توسعه، شماره 27، صص 36-19.
ـ سادات آشفته، پریسا و علیرضا مساح بوانی (1389)، «تأثیر تغییر اقلیم بر دبی­های حداکثر، مطالعه موردی: حوضه آیدوغموش آذربایجان شرقی»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، آب و خاک، شماره 53، صص 39-25.
ـ صداقت­کردار، علی؛ فتاحی، ابراهیم، 1387، شاخص­های پیش آگاهی خشکسالی در ایران، مجله جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، جلد 6، شماره­ 11، صص 76-59.
ـ طاوسی، تقی و جعفر درخشی (1389)، «تحلیل آماری احتمال وقوع و دوره­های برگشت یخبندان­های زودرس و دیررس زاهدان در دوره آماری (1386-1360)، مجله فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 30 ، صص 104-89.
ـ علیجانی، بهلول؛ محمودی، پیمان؛ ریگی چاهی، اله­بخش و پرویز خسروی (1389)، «بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف»، پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 73، صص 20-1.
ـ قویدل رحیمی، یوسف، (1391)، «مدل­های زمانی تحلیل و پیش­بینی دماهای فرین پایین تهران» مجله فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 37، صص 157-141.
ـ گل­محمدی، مریم و علیرضا مساح بوانی (1390)، «بررسی تغییرات شدت و دوره بازگشت خشکسالی حوضه قره­سو در دوره­های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم»، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 2، صص 326-315.
ـ گوفی، مک و هندرسون سلرز (1380)، «نخستین گام در مدل­سازی اقلیمی»، ترجمه سیدابوالفضل مسعودیان و حسنعلی غیور، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
ـ مشکواتی، امیرحسین؛ کردجزی، محمد و ایمان باباییان (1389)، «بررسی و ارزیابی مدل لارس در  شبیه­سازی داده­های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 میلادی»، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 19، صص 96-81.
ـ هاردی، جان­تی (1387)، «تغییر اقلیم، علل، اثرات و راه­حل­ها»، ترجمه لیلی خزانه­داری، شهرزاد قندهاری، منصوره کوهی و مهدی آسیائی، مشهد، انتشارات پاپلی.
 -Brook, E.J., Harder, S., Severinghaus, J., Steig, E.J., Sucher, C.M, (2000), “On the origin and timing of rapid changes in atmospheric methane during the last frost period”, Global Biogeochemical Cycles, 14(2): PP. 559-572.
-Cox, P., Betts R., Bunton C., Essery R., Rowntree P.R. and Smith J., (1999),  “The impact of new land-surface physics on the GCM simulation and climate sensitivity”,  Climate Dynamics, 15: PP. 183-203.
-Edwards, J.M. and Slingo A. (1996), Studies with a flexible new radiation code 1: Choosing a configuration for a large-scale model, Q.J.R. Met. Soc., 122: PP. 689-719.
-Fodor, N., Ildiko, D., Janos, M., Laszlo, S. (2013), “Applications of the MVWG multivariable stochastic weather generator”, The Scientific World Journal, ID 571367, 6 pages.
-Ganopolski, A., Rahmstorf, S., (2001), “Rapid changes of frost climate simulated in a coupled climate model”, Nature, 409: PP. 153-158.
-Gregory, D., Kershaw, R., Inness, P.M., (1997), “Parametrisation of     momentum transport by convection II: tests in single column and general circulation models”, Q.J.R. Meteorol. Soc., 123: PP. 1153-1183.
-Hansen, J., Russell. G., Rind, D., Stone, P., Lacis, A., Lebedeff, S., Ruedy, R., Travis, L., (1983), “Efficient three dimensional global models for climate studies: models I and II”, Monthly Weather Beview, 111: PP. 609–662.
-Hewitt, C.D., Broccoli, A,J., Mitchell, J,F.B., Stouffer, R,J., (2001), “A coupled model study of the last glasical maximum: was part of the north Atlantic relatively”, Geophysical Research Letters, 8: PP. 1571- 1574.
-Kim, H.K., Prem, B., Parajuli, S.D., Filip, T., (2013), “Assessing impacts of bioenergy crops and climate change on hydrometeorology in the Yazoo River Basin, Mississippi”, Agricultural and Forest Meteorology, 169: PP. 61–73.
-Madelin, M., Beltrando, G., (2005), “Spatial interpolation–based mapping of the spring frost hazard in the champagne vineyards”, Meteorological Applications, 12: PP. 51-56.
-Semenov, M.A., (2008), “Simulation of extreme weather events by a stochastic weather generator”, Clim Res, 35: PP. 203-212.
-Semenov, M.A., Brooks, R.J., Barrow, E.M., Richardson, C.W., (1998), “Comparison of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators for diverse climates”, Clim Res, 10: PP. 95-107.
-Semenov, M.A., Stratonovitch, P. (2010), “Use of multi-model ensembles from global climate models for assessment of climate change impacts”, Clim Res, 41: PP. 1–14.
-Waylen, P.R., (1988), “Statistical analysis of freezing temperatures in central and southern Florida”, Journal of Climatology, 8: PP. 607-628.
-Zhang, H., Huang, G.H., Wang, D., Zhang, X., (2011), “Uncertainty assessment of climate change impacts on the hydrology of small prairie wetlands”, Journal of Hydrology, 396: PP. 94-103.