نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان کشورایران شهراصفهان

2 دانشگاه اهوازآآزاداسلامی کشورایران شهر اهواز

15

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] به عنوان پارادایم جدید حاکم بر توسعه، با اثرگذاری بر نحوه تفکر و عمل و تغییر الگوهای کار و زندگی، محوریت تمامی جنبه­های تحول و پیشرفت قرار گرفته و در واقع هم علت توسعه و هم نشان توسعه‌یافتگی محسوب می­شود. با توجه به رشد روزافزون منفعت­های اتخاذ این فناوری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیل به توسعه پایدار، تدوین و تبعیت از استراتژی­ها و رویکردهای مناسب جهت به­کار­گیری ICT در کشور ما نیز یک الزام است. در این میان با توجه به نقش بنیادی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دست­یابی به توسـعه پایدار و با علم بـه این­که شـکاف دیجیتال میان مناطق، عدالت فـضایی و جغرافیایی را تحت­الشعاع قرار داده و توسعه نامتعادل مناطق کشور را دامن می­زند؛ لذا هر طرح و برنامه­ای در زمینه توسعه ICT، باید بر اساس مطالعه و شناخت وضع موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق و در جهت حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال صورت گیرد.
در این پژوهش با بهره­گیری از 40 شاخص و استفاده از نرم­افزارها و مدل­های کمی نظیر GIS، SPSS، TOPSIS، ضریب پراکندگی، تکنیک وزن­دهی رتبه­ای، روش بی­مقیاس کردن خطی، همبستگی پیرسون و ... به مطالعه توسعه‌یافتگی استان­های کشور از لحاظ شاخص­های ICT پرداخته و آن‌ها را از این منظر رتبه­بندی و سطح­بندی کرده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که استان­های کشور از نظر شاخص­های فناوری اطلاعات و ارتباطات وضعیت مطلوبی ندارند و استان تهران به­عنوان رتبه اول از این منظر در سطح نیمه­توسعه­یافته قرار دارد. میان استان­های کشور از لحاظ توسعه‌یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تا حدودی عدم تعادل و ناهمگونی یا به­عبارتی دیگر شکاف دیجیتال وجود دارد؛ به­طوری که استان دارای رتبه اول (تهران) نسبت به استان دارای رتبه آخر (خراسان شمالی) بیش از دو و نیم برابر و در مجموع استان­های سطح اول نسبت به استان­های سطح پنجم نزدیک به دو برابر توسعه‌یافته‌تر است. همچنین توسعه‌یافتگی ICT با میزان جمعیت و به­خصوص درصد شهرنشینی رابطه مستقیم داشته؛ بدین معنی که، در مجموع بیش­تر امکانات و استفاده از ICT در استان­هایی متمرکز است که جمعیت و درصد شهرنشینی بیش­تری دارند. در نهایت به­منظور حذف و یا کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد تعادل در زمینه توسعه در درازمدت، استان­های کشور جهت توسعه ICT اولویت­بندی شده‌اند[1]- Information and Communication Technology

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and Prioritization of Iran Provinces for ICT Planning and Development

نویسندگان [English]

  • Asgar Zarabi 1
  • Rasoul Babanasab 1
  • Alireza Rahimichamchani 2
  • Jabar Alizadehasl 1

1 Daneshgah EsfahanKeshvarIranSHahre Esfahan

2 DAneshgahAzadeslami AhvazKeshvarIran Share Ahvaz

چکیده [English]

Nowadays ICT (Information and Communication Technology) as a new dominant paradigm of development has become the focus of all the aspects of development and progress by influencing the way of thinking and acting and changing life and work patterns and in fact it is considered as both the reason and the sign of development. Due to the growing benefits of adopting this technology in order to achieve economic, social and political goals and sustainable development, following appropriate strategies and approaches for using ICT in our country is a must. Due to the fundamental and key role of ICT in achieving sustainable development and knowing that digital divide between regions has overshadowed the spatial and geographical justice and has provoked the uneven and unbalanced development of the regions of the country, any plan or program in developing ICT in the country should be based on the studying and understanding the current situation of ICT in the regions of the country and should be used to remove or eliminate the digital divide.
In this research the development of the provinces of the country in terms of ICT was examined and these provinces were rated and ranked. In order to do so, we made use of  40 indicators and unique soft wares and models like GIS, SPSS, TOPSIS, scattering coefficient, weight rating technique, linear scale-up method, Pearson coefficient and so on. The findings of the study indicated that the provinces of the country are not in a good situation in terms of ICT and Tehran province as the first rank in terms of ICT was semi-developed. There are imbalances and disparities to some extent among the provinces of the country in terms of ICT development or in other words digital divide in such a way that Tehran province as the first rank was 2.5 times more developed than the last rank (Northern- Khorasan) and in general the first rank provinces were nearly twice times more developed than the fifth rank provinces. Also, ICT development correlated with population and especially with urban percentage; meaning that generally


speaking, the most facilities and usages of ICT are focused in the provinces with more population and urban percentage. At last in order to eliminate or remove digital divide and balancing long-term development, the provinces of the country were ranked for achieving ICT development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication Technology
  • Development
  • Spatial Justice
  • Digital divide
  • Iranian Provinces
منابع
- اذانی، مهری؛ رحیمی، علیرضا؛ کهزادی، اسفندیار و ذبیح­­الله شهریاری (1391)، «برآورد شکاف دیجیتال میان شهرستان­های استان اصفهان و اولویت­بندی به منظور کاهش آن»، پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، ایران، صص: 11-1.
- آقازمانی، علی­محمد (1392)، «فاوا، موتور متحرک برنامه پنجم توسعه کشور»، ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا)، سال دهم، شماره 2، صص: 99-95. 
- بختیاری، صادق (1388)، «عدالت، عدالت اسلامی و سهام عدالت»، مجله راهبرد، سال هجدهم، شماره 52، صص: 96-72.
- پاپلی­یزدی، محمدحسین (1383)، «عدالت اجتماعی و توسعه؛ کاربرد فلسفه و ایدئولوژی در آمایش سرمین»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره نوزدهم، شماره 3 (پیاپی 74)، صص: 29-1.
- پوراحمد، احمد (1385)، «قلمرو و فلسفه جغرافیا»، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- پورفتحی­فرد، جواد و امامعلی عاشری (1389)، «تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه­های روستایی شهرستان اهر»، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره 32، صص: 116-95.
- توکل، محمد علی و قاضی نوری نائینی، رضا (1389)، «وضعیت انتشار و موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران: مطالعه بخش‌های منتخب»، فصلنامهسیاستعلموفناوری، سال سوم، شماره 2، صص: 49-31.
- توکلی­نیا، جمیله و محمد شالی (1391)، «نابرابری­های منطقه­ای در ایران»، فصلنامه آمایش محیط، دوره پنجم، شماره 18، صص: 15-1.
- جمشیدی، محمدتقی (1390)، «تعیین سطوح توسعه کشاورزی و نابرابری­های منطقه­ای در استان زنجان»، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 42-2، شماره 1، صص: 78-67.
- جمعه­پور، محمود (1392)، «تحلیل سطح توسعه منطقه­ای و عدم تعادل نواحی در استان تهران با تأکید بر نقش شهرهای کوچک و میانی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 61، صص: 143-111.
- حبیبی، کیومرث، علیزاده، هوشمند، مرادی مسیحی، واراز، ولدبیگی، سیوان و ساسان وفایی (1390)، «بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج»، دو فصلنامه آرمان­شهر، شماره 7، صص: 112-103.
- حکمت­نیا، حسن و میرنجف موسوی (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، چاپ اول، یزد، انتشارات علم نوین.
- خیرالدین، رضا (1392)، «پویشی در ترجمان فضایی-کالبدی مفهوم اسلامی عدالت با تحلیل کارتوگرافیک تعادل فضایی در نواحی 112گانة کلان­شهر تهران»، فصلنامه پژوهش­های معماری اسلامی، سال اول، شماره 1، صص: 58-43.
- دهقان، حسین (1386)، «فرصت­ها و تهدیدها برای آموزش و پرورش در مواجهه با نابرابری فضایی در فناوری اطلاعات و ارتباطات»، فصلنامهتعلیموتربیت، دوره بیست و سوم، شماره 3 (پیاپی 91)، صص: 163-125.
- زرآبادی، زهراسادات (سعیده) و گلنار فرزام (1392)، «ارزیابی نقش شهرهای میانی شمال استان فارس در تعادل منطقه­ای با استفاده از روش تحلیل شبکه»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال پنجم، شماره 14، صص: 103-89.
- شکوئی، حسین (1382)، «اندیشه­های نو در فلسفه جغرافیا»، چاپ ششم، انتشارات  گیتاشناسی.
- شیخ بیگلو، رعنا، تقوایی، مسعود و حمیدرضا وارثی (1391)، «تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری­های توسعه در شهرستان­های ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 46، صص: 214-189.
- ضرابی، اصغر، بابانسب، رسول و علیرضا رحیمی (1392)، «بررسی و ارزیابی میزان تحقق شاخص­های شهر الکترونیک در مناطق شهری استان­های ایران»، فصلنامهجغرافیا (برنامه­ریزی منطقه­ای)، موسسه آموزش عالی قشم، سال چهارم، شماره 1، صص 72-51.
- ضرابی، اصغر، علیزاده اصل، جبار، رحیمی، علیرضا و بابانسب، رسول (1393)، «تحلیل فضایی و اولویت بندی شهرستان­های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و نهم، شماره 2، صص: 38-15.
- طاهرخانی، مهدی (1386)، «کاربرد تکنیک TOPSIS در اولویت­بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره 3، صص: 73-59.
- غضنفرپور، حسین (1393)، «تحلیل فضایی میزان برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان کرمان»، فصلنامهآمایشمحیط، دوره هفتم، شماره 24، صص: 126-105.
- کریمیان بستانی، مریم و مولایی هشجین، نصرالله (1391)، «ارزیابی عدالت فضایی مراکز آموزشی در شهر زاهدان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS»، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 40، صص 145-130.
- مرکز آمار ایران (1387)، «چکیده یافته­های طرح آمارگیری از کارگاه­های خدمات تلفن همراه»، درگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir.
- مرکز آمار ایران (1387)، «چکیده یافته­های طرح آمارگیری از کارگاه­های خدمات اینترنت»، درگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir.
- مرکز آمار ایران (1387)، «نتایج آمارگیری از کاربران اینترنت»، www.amar.org.ir.
- مرکز آمار ایران (1388)، «سالنامه آماری»، درگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir.
- مهرگان، محمدرضا (1386)، «مدل­های تصمیم­گیری با چندین هدف»، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- نوری، مرضیه (1389)، «تحلیل شکاف دیجیتالی جغرافیایی بین کشورهای اسلامی»، مجموعه مقالاتچهارمینکنگرهبین‌المللیجغرافیدانانجهاناسلام، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- وارثی، حمیدرضا، زنگی­آبادی، علی و حسین یغفوری (1387)، «بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد؛ زاهدان»، جغرافیا و توسعه، شماره 11، صص: 156-139.
- هزار جریبی، جعفر (1390)، «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)»، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره 3 (پیاپی 43)، صص 62-41.
- Alexandru, Adriana (2006)، “ICT and Its Impact upon the Globalization and Accessibility of the Education in the Health Domain”، online in: www.ici.ro.
- Anyasi, F.I, Onianwa, C.U, Akpaida, V.O.A, Idiakheua, L.O, Ebegba, D (2012), “Promoting Sustainable Development in Nigeria through Information and Communication Technology (ICT)”, IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE), Vol. 3, Issue 3 (Sep-Oct. 2012), PP. 5-11.
- Kisla, Tarik, Arikan, Y. Deniz and Firat Sarsar (2009), “The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses, World Conference on Educational Sciences, PP. 502-507.
- Sedimo, Nonofo C, Kelvin J. Bwalya and Tanya Du Plessis (2011), “Conquering the digital divide: Botswana and South Korea digital divide status and interventions”, SA Journal of Information Management, 13(1).
- Talvitie, Juha (2003), “The Impact of Information and Communication Technology on Urban and Regional Planning”, Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja, Espoo 2003, 1-35.
- United Nations (2005), “Human Development Report 2005”, Published for the United Nations Development Program (UNDP), New York.