نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران کشورایران شهر تهران

2 دانشگاه تربیت مدر س تهران کشور ایرانشهر تهران

3 دانشگاه تربیت مدری تهران کشورایران شهر تهران

17

چکیده

امروزه اثرات گرمایش جهانی بر روی جنبه­های مختلف کره زمین بر کسی پوشیده نیست. به­دلیل اهمیت این موضوع، پژوهش پیش رو جهت آشکار­سازی تأثیر گرمایش جهانی بر روی دماهای حداقل، به­صورت ماهانه و دوره­ای (سرد و گرم) انجام گرفته است. برای انجام این پژوهش از دو دسته داده، داده­های دمای 17 ایستگاه سینوپتیک کشور و مقادیر متناظر آن، داده­های ناهنجاری­های دمایی کره زمین طی بازه زمانی 60 ساله (1951تا2010)، میلادی استفاده گردید. جهت نیل به اهداف پژوهش از روش­های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و پلی­نومیال، مدل زمین آمار و آزمون ناپارامتری من-کندال استفاده شد. براساس نتایج به­دست آمده به­غیر از ایستگاه‌های خرم‌آباد و ارومیه که رابطه همبستگی معکوس با گرمایش جهانی داشته و ایستگاه‌های همدان و کرمان که هیچ‌گونه رابطه معناداری با گرمایش جهانی نشان نمی‌دهند؛ در سایر ایستگاه‌ها تأثیرپذیری مثبت از گرمایش جهانی دیده می‌شود. بررسی روند تغییرات دمای حداقل حاکی از تغییرات معنادار اغلب ماه‌ها دارد. نتایج حاصل‌از بررسی دوره‌ای (سرد و گرم)، دمای حداقل بیانگر تأثیر بیش­تر ناهنجاری‌های دمایی کره زمین بر روی دمای حداقل دوره گرم سال است. در هر دو دوره تغییر روند صورت گرفته براساس نتایج حاصله به وضوح معنی‌دار هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Global Land-Ocean Temperature Anomalies role in changeability of Minimum Temperatures in Iran

نویسندگان [English]

  • Yousef Gavidelrahimi 1
  • Manochehr Farajzadehasl 2
  • Mehdi Alijahan 3

1 Daneshgah TehranKeshvarIran SHareTehran

2 Daneshgah Tarbiatmoddres Tehran Keshvar Iran SHAre Tehran

3 Daneshgah TarbiatmoddrestehranKeshvarIranShare Tehran

چکیده [English]

Today, global warming effects on various aspects of the Earth are no secret to anyone. Because of this, the research ahead is done for the detection of global warming on minimum temperatures, monthly and periodic (hot and cold) as well. For this study, two groups of data, temperature data of 17 synoptic stations and corresponding amounts of data in global temperature anomalies were figured out over  60 years period of time (1951 to 2010). Goals, the Pearson correlation method for detecting relationships between data, linear and polynomial regression for trend analysis time series data , To illustrate the correlation between the spatial distribution of temperature data with global warming stations nationwide Geostatistical model Finally, non-parametric test for detecting significant temperature change Man - Kendall were used. Based on the results, apart from Khorramabad and urmia stations that have negative relation with global warming and Hamadan and Kerman stations that do not show any significant relationship with global warming, global warming is seen as a positive influence on the other stations. Caspian Bank stations than any other stations in the cold months of global warming have much more influence. Checking the changes of minimum temperature trend showed a significant change in several months. In the warm months the maximum temperature variability is seen in the southern stations of Ahwaz, Abadan, Bushehr and Shiraz. Results obtained from the survey period (hot and cold) minimum temperature, indicate a greater influence global temperature anomaly on the minimum temperatures are warm period of year. During the warm period, southern stations have had the highest influence on the station and during the cold period Caspian Bank stations have had the highest relationship with it. The changes were made based on both periods the obtained results are clarity significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • detection
  • Global Warming
  • Temperature
  • Man - Kendall
  • Iran
منابع
ـ حاتمی، داریوش (1392)، «تحلیل اثرات الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر (NCP) بر نوسانات دمایی ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
ـ خوشحال دستجردی، جواد و یوسف قویدل رحیمی (1387)، «کاربرد آزمون ناپارامتری من – کندال در برآورد تغییرات دمایی مطالعه موردی: اصفهان»،  فضای جغرافیایی 22، صص 38-21.
ـ خوشحال دستجردی، جواد و یوسف قویدل رحیمی (1386)، «بررسی رابطه تغییرات بارش سالیانه تبریز با ناهنجاری‌های دمایی کره زمین و شبیه‌سازی عددی آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره 2، صص 51-29.
ـ خوش­اخلاق، فرامرز؛ غریبی، ابراهیم و زلیخا شفیعی (1390)، «نگرشی بر تغییرات حداقل­های مطلق دما در پهنه ایران‌زمین»، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 22، شماره پیاپی 42، شماره 2، صص 216-199.
ـ رحیم­زاده، فاطمه و دیگران (1388)، «روند نمایه‌های حدی اقلیمی دما در ایران طی دوره 2003-1951»، تحقیقات جغرافیایی، 24 (2(پیاپی 93)). صص 144-119.
ـ زاهدی، مجید؛ ساری­صراف، بهروز و جاوید جامعی (1386) «تحلیل زمانی - مکانی دمای منطقه شمال غرب ایران»، جغرافیا و توسعه، شماره 10، صص 198-183.
ـ عزیزی، قاسم و محمود روشنی (1387)، «مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من-کندال»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 64 ، صص 28-13.
ـ علیجانی، بهلول و یوسف قویدل رحیمی (1384)، «مقایسه و پیش‌بینی تغییرات دمای سالانه تبریز با ناهنجاری‌های دمایی کره زمین با استفاده از روش رگرسیون خطی و شبکه عصبی مصنوعی»، جغرافیا و توسعه، 3(پیاپی 6)، صص 38-21.
ـ قویدل رحیمی، یوسف (1389)، «آشکارسازی آماری اثر گرمایش جهانی بر ناهنجاری‌های بارش سالانه جلفا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 21، شماره 2، صص 82-65.
ـ محمدی، حسین و  فرحناز تقوی (1384)، «روند شاخص‌های حدی دما و بارش در تهران»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 35، صص 151-172.
ـ ورشاویان، وحید؛ خلیلی، علی؛ قهرمان، نوذر و سهراب حجام (1390)، «بررسی روند تغییرات مقادیر حدی دمای حداقل، حداکثر و میانگین روزانه در چند نمونه اقلیمی ایران»، فیزیک زمین و فضا، دوره 37، شماره 1، صص 179-169.
-Bani-Domi. M. (2005), “Trend Analysis of Temperatures and Precipitation in Jordan”, Umm Al-QuraUniversity Journal of Educational, Social Sciences & Humanities, Vol. 17, PP 15-36.
-Bartholy, J.; Pongrácz, R. (2007), “Regional analysis of extreme temperature and precipitation indices for the Carpathian Basin from 1946 to 2001, Global and Planetary Change, Vol. 57, PP 83-95.
-Chaouche, K.; Neppel, L.; Dieulin, C.; Pujol, N.; Ladouche, B. Martin, E.; Salas, D.; Caballero, Y. (2010), “Analyses of precipitation, temperature and evapotranspiration in a French Mediterranean region in the context of climate change”, Surface Geosciences (Hydrology–hydrogeology), Vol: 342. PP 234-243.
-Gadgil, A. Dhorde, A. (2005), “Temperature trends in twentieth century at Pune, India”, Atmospheric Environment, Vol. 39, PP 6550-6556.
-Tomecek, S. (2012), “Global Warming and Climate Change”, New York: Chelsea House Press.
-Turke, M. Sumer, U.M. Demr, S. (2002), “Re-evaluation of trend and in Mean, Maximum and Minimum temperature of Turkey for period 1929-1999, International Journal of Climatology, Vol. 22, PP 947-977.
-Watts, R.G., (2007), “Global Warming and the Future of the Earth”, Colorado: Morgan & Claypool Press.
-Yang, X.L. Xu, L.R. Liu, K. Li, C.H. Hu, J. Xia, X.H. (2012), “Trend in temperature and Precipitation in the Zhangweinan River Basin during the last 53 Years”, Procedia Environmental Sciences, Vol. 13, PP 1966-1974.