نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل کشورایران شهرزابل

2 دانشگاه زابل کشور ایران شهرزابل

18

چکیده

رشد و توسعه شهرها باعث استفاده نابجا از زمین شهری و توسعه پراکنده شهرها گردیده است. این مسأله باعث شکل­گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف آن نظم دادن به توسعه شهرها است. بر این اساس در پژوهش حاضر به­ مطالعه چگونگی توسعه­ فیزیکی-کالبدی شهر فنوج پرداخته می­شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از رشد «پراکنده» شهر فنوج و در نتیجه کاهش هزینه­های اقتصادی ناشی از آن است. روش­شناسی تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و بررسی­های میدانی است. در این راستا اطلاعات و داده­های مورد نیاز در مورد توسعه شهر، نحوه‌ توزیع کاربری­ها و میزان افزایش هزینه­های اقتصادی توسعه پراکنده شهری، از اسناد معتبر و بخشی از طریق پرسشنامه تهیه گردیده و به­وسیله نرم‌افزارهایArc­GIS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. نتایج حاصل از بررسی رابطه رشد هوشمند و کاهش هزینه­های توسعه بر اساس آزمون T نشان داد که مقدار معناداری (000/0Sig) با سطح کم­تر از 01/0 می­باشد، بنابراین می­توان با اطمینان 99/0 اذعان داشت که راهبرد رشد هوشمند بر کاهش هزینه­های توسعه شهر فنوج، مؤثر خواهد بود. در صورت اجرای راهکارهای رشد هوشمند در شهر فنوج، میزان هزینه­های اقتصادی و تخریب محیط زیست کاهش می­یابد و باعث افزایش کیفیت محیط زندگی شهر و رضایت­مندی شهروندان از محیط زندگی خود خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey of Fanuoj City Physical Development Based on Strategy Smart Growth

نویسندگان [English]

  • Akbar Kianni 1
  • Ahmad Raeisie 2

1 Daneshgah ZabolKeshvarIranShre Zabol

2 Daneshgah Zabol Keshvar Iran Shahre Zabol

چکیده [English]

Urban development caused by improper use of urban land and urban development has been sporadic. This issue cause approach formation as urban smart growth which aims giving regulate the development of cities. Accordingly in the present research to study how to develop physical in Fanouj city be discussed. In fact main objective of the research, growth determination strategies to prevent the "sprawl" of Fanouj and thus reduce economic costs due it is. The method of the present study, was a descriptive analytical based on a library study, documents and review of the field. in this context, data requirements regarding city development, distribution land use and increased costs economic development of the dispersed city, from authentic documents of the questionnaires were prepared and by the software Arc GIS and SPSS can be analyzed. The results of the review of the relationship between smart growth and reduce development costs, Based on t-test Showed that significant amount (Sig 0/000) with Less than the 0/01 is, can be safely 0/99 acknowledged that smart growth strategies on reduction of the cost of development Fanouj city will be effective. in case implementation smart growth strategies based on neighborhood conditions in Fanouj, costs economic and environmental destruction is reduced and causing increase environmental quality of life and citizens satisfaction his life environment will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City and urban growth
  • Smart growth strategy
  • growth sprawl
  • City Fanouj
ـ پوراحمد، احمد؛ محمدپور، صابر؛ منوچهری میاندوآب، ایوب و احمد خلیلی (1391)، «ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدل‌های کمی (مطالعه تطبیقی بین کلان شهرهای تهران و سیدنی)»، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید، سال 10، 32: صص 74- 49.
ـ پورعزت علی اصغر و فیروز پورآرمین (1391)، «چشم‌انداز آینده شهرهای ایران در افق 1404»، وب سایت مدیریت شهری دانشگاه تهران، www.umtu.ir.
ـ پوراحمد، احمد؛ مهدی­آشور، حدیثه و صابر محمدپور (1389)، «تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر گرگان با استفاده از مدل هلی آنتروپی شانون و هلدرن»، پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 3: 18-1.
ـ پورمحمدی، محمد و رسول قربانی (1382)، «ابعاد و راهبردهای پارادایم متراکم سازی فضاهای شهری»، مجله مدرسه، 2: 107صص - 85.
ـ حسین­زاده­دلیر، کریم و فاطمه صفری (1391)، «تأثیر برنامه‌ریزی هوشمند بر انتظام فضایی شهر»، جغرافیا و توسعه شهری، شماره اول، بهار و تابستان 1391، صص 99-133.          
ـ حکمت­نیا حسن و میرنجف موسوی (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، یزد، علم نوین.
ـ دولتی هاله، 1386. «بررسی معیارهای رشد هوشمند و انطباق آن بر رشد شهر بابلسر»، پایان‌نامه کارشناسی شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران.
ـ زیاری، کرامت­الله؛ حاتمی­نژاد، حسین و نعیمه ترکمن­نیا (1391)، «درآمدی بر نظریه‌ رشد هوشمند شهری، ماهنامه شهرداری‌ها، شماره 104، ص 16.
ـ سعیدی رضوانی، نوید؛ داودپور، زهره؛ فدوی الهام و رحیم سرور (1392)، «کاربرد اصول توسعه میان­افزا در بهبود فضایی-عملکردی بافت‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 17 شهرداری تهران)»، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، 36: صص 180-159.
ـ قربانی، رسول و سمیه نوشاد (1387)، «راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری، اصول و راهکارها»، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 12، ص 163.
ـ قنواتی، عزت­الله؛ عظیمی، آزاده و امین فرجی­ملایی (1390)، «کیفیت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 81: صص 215-193.
ـ کیانی، اکبر (1390)، «شهر هوشمند ضرورت هزاره سوم در تعاملات یکپارچه با شهرداری الکترونیک (ارائه مدل مفهومی- اجرایی با تأکید بر شهرهای ایران)»،آمایش جغرافیا، 14: صص 64- 39.
ـ مجرد، فیروز  و سمیه حسینی­فر (1389)، «مکان‌یابی نواحی مساعد برای توسعه فیزیکی کلان شهر تهران بر مبنای عناصر اقلیمی و عوامل جغرافیایی»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 3: صص42- 23.
ـ مشهدیزاده دهاقانی، ناصر (1385)، «تحلیلی از ویژگی‌های برنامه­ریزی شهری در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
ـ مهندسان مشاور شهرسازان و برنامه­ریزان پیشتاز (1390)، «طرح جامع فنوج».
-Edwards, Mary and Haines, Anna (2007), “Evaluating smart growth: implication for small communities”, Planning Education and Research, 53: PP.49- 64.
-Godwin Arku (2009), “Rapidly Growing African cities Need to Adopt smart growth policies to Solve Urban Development Concerns”, Urban Forum, 20: PP. 253 2700.
-Gront, J.L and, TsenkovaS. (2012), “New Urbanism and Smart Growth Movements”, International Encyclopedia of Housing and Home, PP. 120-126.
-Habibi, S. & Asadi, N. (2011), “Causes, results and methods of controlling urban Sprawl”, International Conference on Green Buildings and Sustainable Cities, PP. 1133-111.
-Ilana Preuss & Amanda, W., Vemuri (2004), “Smart Growth and dynamic modeling: implications for quality of life in Montgomery country Maryland”. Ecological Modeling, 171: PP. 415- 432.
-Jamalunlaili Abdollah. (2012), “City Competitiveness and Urban Sprawl: their Implications to socio- economic and Cultural life in Malaysian City”, Social and Behavioral Science, 50: PP. 20- 29.
-Jiang Fang, Liu Sheghe, Yuan Hong and Zhang Qing (2005), “Measuring urban sprawl in Beijing with geo-spatial indices”, Goegraphic Acience, PP. 469- 478.
-Li, L. Sato, Y. Zhu, H, (2002), “Simulating spatial urban Expension Based on a physical process”, Landscape and Urban Planning,164: PP. 67-76.
-Litman, T. (2005), “Evaluating Criticism of Smart Growth”, Victoria Transport Policy Institute, (www.vtpi.org).
-Smiller, Hoel, A. Laster. (2002), “The Smart Growth debate: best practices for urban transportation planning”, Social-Economic Planning Sciences, PP. 36:1-24.
-Yamagata, Y. Seya, H. (2013), “Simulating a future smart city: An integrated land use-energy model, Applied Energy”, In Press, Corrected Proof, Available online 20 February 2013.