نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

2 اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

برآورد دقیق تبخیر ـ تعرق پتانسیل برای بسیاری از مطالعات مربوط به کشاورزی و بیلان آب ضروری است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل­های مختلف برآورد تبخیر ـ تعرق پتانسیل سالانه در حوضه جنوبی رود ارس انجام شده است. برای این منظور داده­های ماهانه 6 ایستگاه سینوپتیک شامل میانگین دما، حداقل دما، حداکثر دما، سرعت باد، ساعات آفتابی، متوسط و حداقل رطوبت نسبی در طی دوره آماری 20 سـاله (2005-1986) استفاده شده است. پس از بازسازی داده­های مفقوده و بررسی ایستگاه­ها از نظر مرجع (خوب آبیاری شده) یا غیرمرجع بودن، مـقادیرتبخیر ـ تعرق پتانسیل با استفاده از 9 فرمول معتبر (فائو- پنمن- مانتیس، بلانی- کریدل، هارگریوزـ سامانی، ماکینگ، تورک، روش استاندارد شده [1]ASCE، کیمبرلی ـ پنمن، پنمن و پریستلی ـ تیلور) در نرم­افزار REF-ET محاسبه شد. جهت تعیین بهترین روش برای منطقه مورد مطالعه، مقادیر تبخیرـ تعرق پتانسیل به دست آمده از روش­های محاسباتی فوق، بر استفاده از همبستگی و مجذور میانگین اختلاف مربعات با داده­های تشتک تبخیر مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بین روش بلانی ـ کریدل و داده­های تشتک تبخیر ضریب همبستگی بالایی وجود دارد و این روش به عنوان بهترین روش برای منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. سپس بر اساس روش مذکور و استفاده از روش درون­یابی، نقشه هم تبخیر ـ تعرق پتانسیل برای حوضه جنوبی رود ارس ترسیم گردید.5- American Society of Civil Engineers
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Potential Evapotranspiration Estimation Models and Its Spatial Distribution in the Southern Basin of Aras River

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahanbakhsh 1
  • Majid Rezaee Banafshe 1
  • Marziyeh Esmaeelpour 2
  • Masoomeh Tadayoni 3

1 Department of Geography, University of Tabriz

2 Climatology, University of Tabriz

3 Islamic Azad University of Semnan

چکیده [English]

Accurate estimating of potential evapotranspiration is essential for many studies related to agriculture and water balance. This study was carried out with the aim of surveying models for estimating potential evapotranspiration in the southern basin of Aras river. For this purpose, the monthly data of 6 stations including mean air temperature, minimum and maximum temperature, wind speed, sunshine hours, mean and minimum relative humidity were used in the statistical period of 20 years (1986-2005).
After reconstruction missing values and controlling stations for being reference (well irrigated) or non reference, potential evapotranspiration values were computed applying 9 methods (FAO- Penman- Monteith, Blanney-Criddle, Hargreaves-Samani, Makkink, Turc, ASCE standardized method, Kimberly- Penman, Penman and Priestly-Taylor) in REF-ET software. For determining best method, calculated potential evapotranspiration values were compared with evaporation pan values by using correlation coefficient and root mean square difference. Results indicated that there was significant correlation between Blanney-Criddle and pan evaporation values. Therefore, Blanney-Criddle model was selected as the best model for the study area. Afterwards, based on the above mentioned model and also the use of interpolation technique, the potential iso-evapotranspiration map was drawn for the southern basin of the ArasRiver.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential evapotranspiration
  • Blaney-Criddle method
  • Correlation coefficient
  • Root mean square difference
  • Southern basin of Aras River
1ـ جهانبخش، سعید؛ موحد دانش، علی­اصغر و احد مولوی (1380)، «تحلیل مدل­های برآورد تبخیرـ تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز»، مجله دانش کشاورزی، 2، جلد11، 65-51.
2ـ شایان­نژاد، محمد (1385)، «مقایسه دقت روش­های شبکه­های عصبی مصنوعی و پنمن ـ مونتیس در محاسبه تبخیر ـ تعرق پتانسیل»، همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
3ـ ضیاء تباراحمدی، میرخالق (1374)، «بررسی و مقایسه روش­های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان مازندران»، نیوار، زمستان، 53-40.
 4ـ طباطبائی، سیدحسن؛ گلستانی، سودابه و پیام نجفی (1385)، «تعیین حجم تبخیر و تعرق پتانسیل در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سال­های ترسالی و خشکسالی»، پژوهش در علوم کشاورزی، جلد دوم، شماره دوم، 98-87.
5ـ علیزاده، امین؛ میرشاهی، بابک؛ هاشمی­نیا، مجید و حسین ثنایی­نژاد (1380 و 1379)، «بررسی دقت و عملکرد تبخیرـ تعرق پتانسیل محاسبه شده به روش­های هارگریوزـ سامانی و تشتک تبخیر در ایستگاه­های سینوپتیک استان خراسان»، نیوار، 43 و 42، 70-51.
6ـ علیزاده، امین (1382)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، چاپ شانزدهم، مشهد، انتشارات دانشگاه امام رضا.
7ـ کیانی سفیدان جدید، طاهره (1384)، «تحلیل سینوپتیکی بارش­های رگباری در حوضه جنوبی رود ارس»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
8ـ گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی (1382)، «مدیریت آب آبیاری در مزرعه»، تهران، انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
 9ـ مجرد، فیروز؛ قمرنیا، هوشنگ و شیدانصیری (1383)، «مطالعه تطبیقی روش­های برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در جلگه مازندران»، نیوار، شماره 55 و 54، 95-77.
10ـ موحد دانش، علی­اصغر (1373)، «هیدرولوژی آب­های سطحی ایران»، تهران، انتشارات سمت.  
11ـ مرکز مطالعات برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی (1376)، «مطالعات جامع توسعه کشاورزی حوضه­های آبخیز ارس و ارومیه»، جلد 47، نیاز آبی.
12- AL-Ghobari, Hussein, (2000), “Estimation of Reference Evapotranspiration for Southern Rregion of Saudi Arabia”, Irrigation Science, No.19, pp. 81-86.
13- Allen, Richard. G., (2000), “Manual REF-ET”, Available Online at www.kimberly.audaho.edu.

14- Ayman, A.S., Hoogenboom, G., (2007), “Parison of Priestley-Taylor and FAO-56 Penman-Monteith for Dily Reference Eapotranspiration Etimation in Georgia”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Volume 133, Issue 2, pp.175-182.

15- Dehghani Sanij, H., Yamamoto, T. and Rasiah, V., (2004), “Assessment of Evapotranspitation Estimation Models for Use in Semi-arid Environments”, Agriculture Water Management, No. 64, pp. 91-106.

16- Dinpashoh, Yagob, (2006), “Study of Reference Crop Evapotranspiration in I.R of Iran”, Agriculture Water Management, No. 84, pp.123-129.
17- Droogers, Peter and Allen, Richard G., (2002), “Estimating Reference Evapotranspiration under Inaccurate Data Condition”, Irrigation and Drainage Systems, No. 16, pp. 33-45.
18- Goyal, R.k., (2004), “Sensitvity of Evapotranspiration to Global Warming: A Case Study of Arid Zone of Rajastan (India)”, Agriculture Water Management, No. 69, pp. 1-11.
19- Irmark, S., Allen, R.G. and Whitty, E.B., (2003), “Daily Grass and Alfalfa-reference Evapotranspiration Estimates and Alfalfa-to-grass Evapotranspiration Ratios in Florida”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Volume 129, Issue 5, pp. 360-370.

20- Nandagiri, Lakshman and Kovoor, Gicy M., (2005), “Sensitivity of the Food and Agriculture Organization Penman-Monteith Evapotranspiration Estimates to Alternative Procedures for Estimation of Parameters”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, Volume 131, Issue 3, pp. 238-248.