نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقلیم‌شناسی، دانشگاه تبریز.

2 ـ استاد گروه اقلیم‌شناسی، دانشگاه تبریز.

3 ـ دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

4 دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی دانشگاه تبریز، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2-1

چکیده

تحلیل دقیق سری­های زمانی دما یکی از بحث­های مهم در بررسی  تغییرپذیری اقلیم و تغییر اقلیم می­باشد. برای این منظور سری­های زمانی مورد استفاده باید همگن باشند. سری­های دمای حداکثر و حداقل سالانه و فصلی 5 ایستگاه همدید در ناحیه خزر که دارای آمار طولانی مدت می­باشند مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحلیل از دو روش مستقیم و غیرمستقیم استفاده گردید. در روش مستقیم از شناسه تاریخی ایستگاه استفاده گردید. در روش غیرمستقیم از دو روش آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق و نسبی استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد ناهمگنی از روش آماری با شناسه تاریخی ایستگاه مطابقت دارد. در بین روش­های آماری آزمون همگنی نرمال استاندارد نسبی مناسب­تر از روش همگنی نرمال استاندارد مطلق است. ارزیابی همگنی بین سری­های زمانی سالانه و فصلی دمای حداقل و حداکثر نشان می­دهد که سری­های زمانی دمای حداقل ناهمگنی بیش­تری نسبت به سری­های زمانی دمای حداکثر دارند. مقایسه نتایج همگنی بین سری­های زمانی دمای بیشینه و کمینه فصول سرد و گرم نشان می­دهد که سری­های زمانی دمای فصول سرد نسبت به عوامل ایجاد ناهمگنی پایدارتر می­باشند. در تعدادی از ایستگاه­ها، جابجایی ایستگاه در سری­های زمانی دمای حداکثر سالانه و فصلی باعث ایجاد ناهمگنی نشده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Homogeneity Assessment of Annual and Seasonal Maximum and Minimum Temperatures Time Series (Case study of Khazar Region)

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Khorshiddoust 1
  • Ali akbar Rasouli 2
  • Ali Slajegheh 3
  • Mojtaba Nassaji Zavareh 4

1 - Professor at the Climatology Department, University of Tabriz.

2 - Professor of Climatology, University of Tabriz.

3 - Associate Professor of Natural Resources, University of Tehran.

4 - Ph.D. Student of Climatology at the University of Tabriz, Faculty Member, Institute of Technical and Vocational Higher Education, Agriculture Jihad, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO).

چکیده [English]

One of the important arguments in variability and climate change assessment is the accuracy of climatic time series analysis. Therefore time series to be used should be homogeneous. Annual and seasonal maximum and minimum temperatures of 5 synoptic stations that contain long time series have been assessed in this study. For so doing, we utilized direct and indirect methods. We used metadata through indirect method and absolute and relative standard normal homogeneity test through direct routine. Results showed inhomogeneity which was identified by statistical methods corresponding to metadata. Relative standard normal homogeneity test is more suitable than absolute standard normal homogeneity test in this concern. Assessment of homogeneity between annual and seasonal minimum and maximum temperatures indicates that the parameter of minimum temperature has more inhomogeneity in the data. Comparison of homogeneity results between temperature of warm and cold season reveals that the temperature is more stable during relocation and other changes in cold season than in warm season. Relocation of many stations was not proved to be the cause of inhomogeneity in annual and seasonal maximum temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Homogeneity
  • Minimum and maximum temperature
  • Standard normal homogeneity test
  • Khazar region
ـ رحیم­زاده، فاطمه (1390)، «روش­های آماری در مطالعات  هواشناسی و اقلیم­شناسی»، انتشارات سیدباقر حسینی، تهران.
-Aguilar, E., Auer, I., Brunet, M., Peterson. T.C, & Wieringa, J. (2003), “Guidelines on climate metadata and homogenization”, World Meteorological OrganizationTD-1186, World Meteorological Organization: Geneva, 52 pp.
-Alexandersson, H., (1986), “A homogeneity test applied to precipitation data”, International Journal of Climatology, 6: 661–675
-Alexandersson, H. & Moberg, A. (1997), “Homogenization of Swedish temperature data, Part I: homogeneity test for linear trends”, International Journal of Climatology, 24: 643–662
-Begert, M., Schlegel, T. and Kirchhofer, W. (2005), “Homogeneous temperature and precipitation series of Switzerland from 1864 to 2000”, International Journal of Climatology, 25: 65–80.
-Brunetti, M., Maugeri, M., Monti, F. & Nannia, T. (2006), "Temperature and precipitation variability in Italy in the last two centuries from homogenised instrumental time series”, International Journal of Climatology,26: 345–381.
-Buishand, T.A, Martino, G. De, Spreeuw, J. N. & Brandsma T. (2013), “Homogeneity of precipitation series in the Netherlands and their trends in the past century”, International Journal of Climatology, 33: 815–833.
-Beaulieu, C., Seidou, O., Ouarda, T.B.M.J., Zhang, X., Boulet, G. & Yagouti, A. (2008), “Intercomparison of homogenization techniques for precipitation data”, Water Resources Research, 44, W02425, doi: 10.1029/2006WR005615.
-Conrad, V. & Pollak, C. (1950), “Methods in Climatology”, Harvard University Press: Cambridge, MA.
-Ducr´e-Robitaille, J.F., Boulet, G. & Vincent, L.A. (2003), “Comparison of techniques for detection of discontinuities in temperature series”, International Journal of Climatology, 23: 1087–2003.
-Göktürk, O.M., Bozkurt, D., Sen, ö.L. & Karaca, M. (2008), "Quality control and homogeneity of Turkish precipitation data”, Hydrological Processes, 22: 3210–3218.
-Gonz´alez-Rouco, J.F., Jim´enez, J.L., Quesada, V. & Valero, F. (2000), “Quality control and homogeneity of precipitation data in the Southwest of Europe”, Journal of Climate, 14: 964–978.
-Hanssen-Bauer, I. & Forland, E.J. (1994), “Long Norwegian precipitation series”, Journal of Climate, 7: 1001-1013.
-Karabork, M.C., Kahya, E. & Komuscu, A.U. (2007), “Analysis of Turkish precipitation data: homogeneity and the Southern Oscillation forcings on frequency distributions”, Hydrological Processes, 21: 3203–3210.
-Karl, T.R. & Williams, Jr., C.N. (1987), “An approach to adjusting climatological time series for discontinuous inhomogeneities”, Journal of Climate Applied Meteorology, 26: 1744-1763.
-Kenawy, A. El., L´opez-Moreno, J. I., Stepanek, P. & Vicente-Serrano, S.M., (2013), “An assessment of the role of homogenization protocol in the performance of daily temperature series and trends: application to northeastern Spain”, International Journal of Climatology 33: 87–108.
-Keiser, D.T. & Griffiths, J.F. (1997), “Problems associated with homogeneity tesing in climate variation studies: a case study of temperature in North Great Plains, USA”, International Journal of Climatology, 17:497–510.
-Moberg, A. & Alexandersson, H. (1997), “Homogenization of Swedish temperature data. Part II: homogenized gridded air temperature compared with a subset of global gridded air temperature since 1861”, International Journal of Climatology, 17: 35–54
-Moberg, A. & Bergstr¨om, H. (1997), “Homogenization of Swedish temperature data. Part III: The long temperature records from Uppsala andStockholm”, International Journal of Climatology, 17: 667–699.
-Pandˇzi´c, K. & Likso, T.v)2010(,“Homogeneity of average annual air temperature time series for Croatia”, International Journal of Climatology, 30: 1215–1225.
-Peterson, T.C., Easterling, D.R., Karl, T.R., Groisman, P., Nicholls, N., Plummer, N., Torok, S., Auer, I., Böhm, R., Gullett, D., Vincent, L., Heino, R., Tuomenvirta, H., Mestre, O., Szentimrey, T., Salinger, J., Førland, E.J., Hanssen-Bauer, I., Alexandersson, H., Jones, P.e & Parker, D. )1998(, “Homogeneity adjustments of in situ atmospheric climate data: a review”, International Journal of Climatology, 18, 1493-1517.
-Sahin, S. & Cigizoglu, H.K. (2010), “Homogeneity analysis of Turkish meteorological data set”, Hydrological Processes, 24: 981-992.
-Staudt, M., Esteban-Parra, J. & Castro-Díez, Y. (2007),  “Homogenization of long-term monthly Spanish temperature data”,  International Journal of Climatology, 27: 1809–1823.
-Syrakova, M. & Stefanova, M. (2009), “Homogenization of Bulgarian temperature series”, International Journal of Climatology,29: 1835–1849
-Tuomenvirta, H. (2001), “Homogeneity adjustments of temperature and precipitation series-Finish and Nordic data”, International Journal of Climatology, 21: 495–506.
-Vicente-serrano, M.L., Beguería, S., López-Mereno, J.I., García-vera, M.A. & Stepanek, P. (2010), “A complete daily precipitation database for northeast Spain: reconstruction, quality control, and homogeneity”, International Journal of Climatology 30: 1146–1163.
-Wijngaard, J.B., Klein Tank, A.M.G. & K¨onnen, G.P. (2003),  “Homogeneity of the 20th century European daily temperature and precipitation series”, International Journal of Climatology 23: 679–692.