تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیابان‌زدایی دانشگاه سمنان.

3 استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی

4 رئیس کل مرکزتحقیقات هواشناسی استان کردستان.

03

چکیده

هدف این تحقیق، مطالعه انحراف احتمالی از حالت نرمال برای برخی پارامترهای اقلیمی در استان کردستان می­باشد. محاسبات و تحلیل­ها بر اساس متغیرهای دما، بارش، رطوبت و حداکثر سرعت باد انجام شده است. مقطع زمانی مورد مطالعه در این تـحقیق یک دوره 30 ساله است که بین سال­های 1983 تا 2012 واقع می­گردد و ایستگاه­های سنندج، سقز، قروه، مریوان، زرینه و بیجار را شامل می­شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه­ای من-کندال، تغییرات داده­ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. در پایان نیز آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها اعمال شد. نتایج به­دست آمده از تحلیل داده­ها نشان می­دهد که زمان شروع بیش­تر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. هم­چنین نتایج به­دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که در اکثر ایستگاه­ها بین پارامترهای بارش و رطوبت همبستگی معنی­دار مثبت و بین پارامترهای دما و رطوبت همبستگی معنی­دار منفی برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Statistical Analysis of Climate Parameters Periodic Fluctuations in Chosen Stations of the Kurdestan Province

نویسندگان [English]

 • Mohama Raheimi 1
 • Mohamad Reza Yazdani 1
 • Moslem Asadi 2
 • Nafise Pegahfar 3
 • Mohammd Taleb Haydari 4
1 Assistant Professor Department of Desertification Dept., Seminary Seminar.
2 Graduate student of De-Desertification Department of Semnan University
3 Assistant Professor, National Institute of Oceanology and Geosciences
4 Director General of the Meteorological Research Center of Kurdistan Province.
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to investigate possible deviations from normal for Some climatic parameters in the Kurdestan. Calculation and analysis is done based on variables such as temperature, precipitation, humidity and maximum wind speed. Period examined in this study is a 30-year period between 1983 and 2012 and is included Sanandaj, Saghez, Ghorveh, Marivan, Zarina Stations and Bijar At first, will identify data changes using the Mann-Kendall test. Then Characterized type and time of change. At the end Pearson correlation test was applied between variables. The results of data analysis indicate that start time of more changes is sudden and includes both the trend and fluctuation. Also, the results of the pearson correlation test suggests in most stations, there is positive significant correlation between rainfall and humidity and also negative significant correlation between temperature and humidity parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate Change
 • Mann
 • Kendall test
 • Pearson correlation test
 • Trend
 • Kurdestan
ـ اسدی، مسلم؛ رحیمی، محمد؛ یزدانی، محمدرضا، پگاه­فر، نفیسه و محمدطالب حیدری (1393)، «تحلیل روند تغییرات بارندگی­های فصلی و سالانه با استفاده از روش­های ناپارامتری (مطالعه موردی: استان کردستان)»، اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور، اصفهان، ص 10.
ـ رضایی­بنفشه، مجید؛ شریفی، لیلا و سیدلقمان پیرخضرانیان (1391)، «برآورد میزان گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای، مطالعه موردی: استان کردستان، فصل­نامه جغرافیای طبیعی، سال پنجم، شماره 18، زمستان 91، ص 10.
ـ مهدی­زاده، صالح؛ مفتاح هلقی، مهدی؛ سیدقاسمی، سمانه و ابوالفضل مساعدی (1390)، «بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان»، مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، جلد 18، شماره 3، 16 ص.
ـ نصوحیان، سپیده؛ قبادی­نیا، مهدی؛ خالقی، حسن و سیدحسن طباطبایی (1392)، «بررسی اثر تغییراقلیم روی دما و بارش در دشت­های شهرکرد و بروجن، طی سال­های 2049-2020»، نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، 31 اردیبهشت و 1 خرداد 1392، 10 صفحه.
ـ نظربخش، مهتاب؛ بهبهانی، سیدمحمودرضا و علیرضا مساح بوانی (1393)، «شبیه سازی دما و بارش در حوضه قره­سو با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل­های گردش عمومی»، نخستین همایش تغییراقلیم و راهی به­سوی آینده پایدار، همایش­های وزارت نیرو، 20 خرداد 1393.
ـ هادی، فریبا؛ خاشعی سیوکی، عباس؛ شهیدی، علی و محمدرضا فرزانه (1393)، «ارزیابی تأثیرات تغییراقلیم بر بارندگی در اقلیم­های مختلف»، نخستین همایش تغییراقلیم و راهی به­سوی آینده پایدار، همایش­های وزارت نیرو، 20 خرداد 1393.
-Boberg, F., Berg, P., Gutowski, W. J. andChristensen, J. H., (2010), “Improved confidencein climate change projections of precipitation further evaluated using daily statistics fromENSEMBLES models”, Climate Dynamics, 35(7), 1509-1520.
-Mitchell, J M. (1966) “Climatic Change”, WMO Issue, Vol. 79, Pp. 63- 67.
-Morel, P. (2001), “Why GEWEX? The Agenda for a Global Energy and Water Cycle Research Program”, in Twitchell, 403 P. (ed.), GEWEX NEWS11 (1), 1, 7-11, International GEWEX Project Office, 1010 Wayne Avenue 450, 404 Silver Springs, MA (USA).
-Nijssen, B., G.M., O'Donnell, A.F., Hamlet, and D.P., Lettenmaier, (2001), “Hydrologic Sensitivity of Global Rivers to Climate Change”, Climate Change, 50 (1-2), 143-175.
-Olivier, G.J. Janssens, G.M. Marilena, M. Jeroen, A. Peters, H.W. (2013), “TRENDS IN GLOBAL CO2 EMISSIONS, PBL”, Netherlands Environmental Assessment Agency, 2013 Report.
-Steele-Dunne, S., Lynch, P., McGrath, R., Semmler, T., Wang, S., Hanafin, J., and Nolan, P. (2008), “The impacts of climate change on hydrology in Ireland”, J. Hydrology, 356: 28-45
-Sueyers. R, (1990), “On the Statistical Analysis of Series of Observation”, WMO, No 415, Pp. 2-15.
-Turgay, P. and K. Ercan, (2005), “Trend Analysis in Turkish Precipitation data”, Hydrological processes published online in wiley Interscience (www.Interscience.wiley.com).
-WMO, (2000), “Detecting Trend and Other Change in Hydrological Data”, WMO/TD, No .1013.