دوره و شماره: دوره 21، شماره 60، شهریور 1396، صفحه 1-280 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی و مدل‌سازی الگوی رشد شهری در شهر پیرانشهر

صفحه 1-21

0.4

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم؛ عبداله شیخی


مطالعه تأثیر نوسانات سطح آب زیرزمینی بر پدیده‌ فرونشست در منطقه قلعه (آذربایجان شرقی، تسوج)

صفحه 81-101

02

دکتر علی محمدخورشیددوست؛ رباب رزمی؛ نسیم معالی اهری؛ کریم عباس‌زاده


تحلیل آماری نوسانات ادواری پارامترهای اقلیمی در چند ایستگاه منتخب استان کردستان

صفحه 108-118

03

محمد رحیمی؛ محمدرضا یزدانی؛ مسلم اسدی؛ نفیسه پگاه فر؛ محمد طالب حیدری


پهنه‌بندی مناطق رویشی پسته از نظر اقلیمی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 281-298

0.5

جمشید یار احمدی؛ نسرین حاجی حسنی؛ اصغر فرج نیا؛ علی تاج آبادی پور