نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان.

4 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

101

چکیده

گردشگری که امروزه از جمله اولین فعالیت‌ها جهت اشتغال‌زایی و درآمدزایی در جهان محسوب می‌شود در سال‌های اخیر با رشدی شتابان توانسته جایگاه خود را به بالاترین سطح ارتقاء دهد. صنعت گردشگری به­دلیل ماهیت چترگونه خود دارای انواع گوناگونی است و به بخش‌های متفاوتی تقسیم می‌شود که یکی از زیرمجموعه‌های آن گردشگری کشاورزی است. این شکل گردشگری به­عنوان یکی از فعالیت‌های تفریحی موفق، با آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی خود توانسته است به بدیلی مناسب برای توسعه مناطق روستایی و کم‌تر توسعه­یافته تبدیل شود. از مهم ترین شروط برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شناسایی مناطق مستعد گردشگری و عوامل مؤثر بر توسعه آن است. شهرستان محلات به­دلیل دارا بودن جاذبه‌های بی­نظیر از جمله مزارع و باغات پرورش گل و گیاه، جشنواره­های گل و گیاه و کوچه­باغ‌ها و ... از بستری مناسب جهت توسعه گردشگری گل و گیاه برخوردار است. لذا برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری گل و گیاه در شهرستان محلات که به­عنوان یکی از مناطق مستعد این شکل گردشگری مطرح است، نیازمند توجه به ابعاد مختلف تأثیرگذار بر توسعه این نوع گردشگری است که یکی از وجوه آن مسأله رضایتمندی گردشگران است. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر سطح رضایت‌مندی گردشگران گل و گیاه در شهرستان محلات است که در زمان اوج ورود در شهریور ماه 1391 از جاذبه‌های گردشگری این منطقه دیدن کرده‌اند. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی است و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است. در این مطالعه به­دلیل فقدان آمار قابل استفاده در زمینه تعداد گردشگران، برای تعیین حجم نمونه از روش تخمین شخصی استفاد شده و در زمان معین، تعداد 153 پرسشنامه بین گردشگران توزیع و تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌ تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت. نتیجه تحلیل این روش نشان داد که بیش­ترین رضایت‌مندی گردشگران از جاذبه‌های منطقه مربوط به جاذبه‌های گردشگری گل و گیاه و مؤلفه‌های آن از جمله نمایشگاه و جشنواره گل و گیاه، کوچه باغ‌ها، مزارع و باغات پرورش گل و گیاه، مناظر طبیعی و چشم اندازها، آب و هوای منطقه و نیز عامل خدماتی و مؤلفه‌های آن است که این دو عامل مجموعاً 45 درصد واریانس متغیرها را توضیح می‌دهند. کم­ترین رضایت‌مندی گردشگران نیز مربوط به عامل تبلیغات و مؤلفه‌های آن و نیز عامل زیرساختی شناسایی شد که 11 درصد واریانس متغیرها را تبیین می‌کنند. سرمایه‌گذاری در زمینه تجهیزات زیر ساختی و تبلیغات می تواند آثار مثبتی در زمینه توسعه گردشگری گل و گیاه در شهرستان محلات داشته باشد. پیشنهاد می­شود برنامه­ریزی در این دو زمینه در اولویت برنامه­های توسعه گردشگری منطقه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis on Satisfaction Level of Flower and Plant Tourists in Arriving Peak Times to Mahallat Township

نویسندگان [English]

  • Nosrat Moradi 1
  • Sayyed Hedayat ollah Noori 2
  • Kebreya Moradei 3
  • Sheirkoo Pasandei 4

1 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, University of Isfahan.

2 Associate Professor of Department of Geography and Planning of Isfahan University

3 Master of Geography and Planning in Isfahan University.

4 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Malayer Branch.

چکیده [English]

Today, tourism is one of the first activities to create job opportunities and earn income in the world; this activity is accelerating and has gained leading status in recent years. Tourism industry is divided in several forms which one of its branches is Agritourism. Agricultural tourism as one of the successful recreational activities has become a suitable alternative for development of rural and undeveloped areas. Identification of tourism susceptible areas is one of the main prerequisites for tourism planning and development. Mahallat township enjoys leading and great attractions include farms and gardens of flower and plant breeding, festival of flower and plant, garden alleys and so on which can make suitable grounds for tourism development. Planning and developing of agritourism in Mahalat township require attention to various aspects of it which tourists satisfaction is the most important one.
This study aim to identify affecting factors on agritouists satisfaction level in Mahalat Township which has visited tourism attractions in Shahrivar month. This research is descriptive- analytical and applied one. In this study due to lack of available statistics about tourists, estimated method have been used for determining the sample size and 153 questionnaires were distributed among the visitors at the specific time. To analyze data factor analysis were used. Factor analysis results showed that the highest satisfaction of agritourists belong to agritourism attractions and it’s components such as exhibition and the festival of flowers and plants, garden alleys, farms and gardens of flower and plants breeding, natural landscapes, climate and historical attractions and services factors and it’s components which totally explain 45 percent of variables variance. The lowest agritourists satisfaction belong to advertising and its components as well as infrastructural factor which explain 11 percent of variables variance. Investing in infrastructure supplies and advertising can make positive effect on development of flower and plant tourism in Mahallat township, so it is suggested to focus on said criteria in tourism development plans. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Agritourism
  • Plant and Flower Tourism
  • Mahalat Township
  • tourist satisfaction