نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری بیابان زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیابان، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

2-17

چکیده

یکی از راه­کارهای اساسی جهت نیل به اهداف جنگلداری و به حداقل رساندن بحران­های زیست محیطی، برنامه­ریزی استفاده از جنگل با در نظر گرفتن توان طبیعی آن برای کاربری مورد نظر است. در این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه، معیارهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی، در ساختار BOCR در رویشگاه جنگلی جوزک- درکش خراسان شمالی ارزیابی و اولویت­بندی شدند. نتایج نشان داد که زیرشبکه سودها با وزن کل 55/0 در اولویت اول و زیرشبکه ریسک­ها با وزن کل 07/0 در اولویت آخر قرار دارد. در زیرشبکه سودها اولویت اول مربوط به افزایش درآمد بود و الویت اول زیرشبکه ریسک­ها را نیز پذیرش اجتماع به­خود اختصاص داد. از بین معیارهای استراتژیک نیز معیار اجتماعی وزن بالایی را به­خود اختصاص داد (49/0) و بعد از آن معیار اقتصادی با وزن 31/0 و اکولوژیک با وزن 19/0 قرار گرفتند. در نهایت نتایج نشان داد که گزینه­های اکوتوریسم با وزن کلی 62/0، حفاظت با وزن کل 19/0 و گزینه بهره برداری از محصولات فرعی با وزن کل 18/0 به­ترتیب در اولویت اول، دوم و سوم قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عرصه جنگلی مذکور را می­توان به­سمت کاربری توریستی سوق داد که بی­شک تأثیر به­سزایی در جلوگیری از تخریب تمامی این عرصه­ها، اشتغالزایی با جلب مشارکت مردم و ارج نهادن به سیاست­های مشارکتهای مردمی و به­دنبال آن افزایش در آمد ساکنان منطقه، کمک در جهت جلوگیری از مهاجرت به شهرها و به­طور کلی توسعه روستاهای همجوار ناحیه جنگلی را به­دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Aplication of Analytic Network Process (ANP) in Determining the Best Land Use in Darekhsh Region, Khorasan Shomali

نویسندگان [English]

  • Hamid Alipor 1
  • hassan fathizad 2
  • Mohammad Akhvan Galibaph 3
  • Fanhime Arabei Ali Abad 4

1 Assistant Professo of Desertification, Faculty of Natural Resources and Desertification, Yazd University

چکیده [English]

One of the main strategies to achieve the forestry objective and to minimize the environmental crisises, planning use of the forest by taking a natural ability is for users desired. In this research, using the Analytic Network Process (ANP), the criteria of ecological, economic and social, in the BOCR structure frame work in forest habitat of Jouzk-darekhsh (Northern Khorasan) were evaluated and prioritized. The results showed that the sub network of profits with a total weight of 0.55 is located in first priority and sub network of risks with total weight 0.07 in the last priority. In sub network of earnings, revenue increase was in the first priority and the first priorities of the risks sub network also was allocated public acceptance. Among the strategic criteria also social criteria were to assign high weight (0.49) and then economic criteria weighing 0.31 and ecological with weighting 0.19. Finally the results showed that ecotourism options with a total weight of o.62, protection with a total weight 0.19 and option exploitation of ancillary products with a total weight 0.18 respectively in the priority first, second and third. According to the results, the forest can be pushed to the client-side tourist undoubtedly made an impact in preventing the destruction of all the fields, employment and public participation, public participation and respect for the policies followed by the increase in the residents of the area, helping to prevent migration to urban areas and overall development of villages surrounding the forest area will be followed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic Network Process
  • Ecotourism
  • The BOCR
  • Jouzk-Darekhsh
ـ ابراهیم­زاده، عیسی؛ حسینی، سیداحمد و دیمن کاشفی­دوست (1395)، «تحلیلی بر مکان­یابی ایستگاه­های آتش­نشانی شهری، نمونه موردی: شهر پیرانشهر»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی،20 (58): 21-1.
ـ اصغرپور، محمدجواد (1387)، «تصمیم­گیری چندمعیاره»، نشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات چاپ. ص 400.
ـ پورمحمدی، محمدرضا؛ صدرموسوی، میرستار و اصغر عابدینی (1394)، «ارزیابی سیاست­های ساماندهی بافت­های فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت­بندی چالش­های موجود با استفاده فرآیندهای تحلیل شبکه­ای (مدلANP)»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی،19 (53): 92-69.
ـ جعفری، ابوالفضل؛ نجفی، اکبر و داوود مافی غلامی (1390)، «فرآیند تحلیل شبکه (ANP)، رهیافتی در مدیریت پایدار جنگل­های زاگرس»، فصلنامه اکوسیستم­های طبیعی ایران، 2 (2): 10-1.
ـ زبردست، اسفندیار (1389)، «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه­ای در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای»، نشریههنر­هایزیبا - معماروشهرسازی، 41: 90-79.
ـ قدسی­پور، حسن (1387)، «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی»، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 220 صفحه.
ـ کیارستمى، قاسم (1381). «توسعهاکوتوریسمپایدار»، انتشارات جهاد استان تهران.
ـ گیل عسگر، رمضان؛ صائب، کیوان؛ ارجمندی، رضا و نعمت­اله خراسانی (1390)، «تدوین استراتژی یکپارچه زیست محیطی پارک جنگلی صفارود به روش ANP»، فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی، 6 (1): 125-111.
ـ محمدی لیمائی، سلیمان 1389. «کاربرد فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و سامان­دهی جنگل­نشینان (مطالعه موردی: سری باباکوه، حوضه آبخیز دو گیلان)»، مجله جنگل ایران، 2 (4): 312-309.
ـ نبی­بی­دهـند­ی، غلامرضا؛ امیری، محمدجواد و شاهو کـرمی (1391). «کاربردروش­هایتصمیم­گیریچندمعیارهدر محیط­زیست»، انتشارات کیاجور، چاپ اول، تهران.
-Banar, Mufide Kose; Barbaros, Murat; Ozkan, Aysun, Acar; Ilgin, Poyraz (2007), »Choosing a municipal landfill site by analytic network process«, Environ Geol journal, 52: PP. 747–751.
-Dagdeviren, Metin; Yuksel, İhsan; Kurt, Mustafa (2008), »A Fuzzy Analytic Network Process Model to Identify Behavior Risk (FBR) in Work System«, Safety science, 46: PP. 771-783.
-Ghajar, Ismael; Najafi, Akbar (2012), “Evaluation of harvesting methods for Sustainable Forest Management (SFM) using the Analytical Network Process (ANP)”, Forest Policy and Economics, 21: 81–91. doi:10.1016/j.forpol.2012.01.003.
-Hosseini, Seyed.Mohsen; Amiri M.J; Rafatnia, N (2003), “Forest and Mountain Road Projects Planning on the Basis of Land Evaluation”, Forest Science, 3: PP. 23-29
-Tsai, Wen-Hsien; Lee, Pei-Ling; Shen, Yu-Shan; Hwang, Elliott T. Y (2014), “A combined evaluation model for encouraging entrepreneurship policies”, Annals of Operation Research, 221 (1): PP. 449-468. DOI: 10.1007/s10479-011-1029-6.
-Wolfslehner, Bernhard; Vacik, Harald; Lexer, Manfred J (2008), “Evaluating sustainable forest management stertegies with the Analytic Network Process in a Pressure-State-Response framework”, Journal of Environmental Management, 88: PP. 1-10.
-Yazgan, Harun Resit; Boran, Semra; Goztepe, Kerim (2010), “Selection of dispatching rules in FMS: ANP model based on BOCR with choquet integral”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 49: PP. 785–801.
-Yu, Po-Lung; Chen, Yen-Chu (2012), “Dynamic multiple criteria decision making in changeable spaces: from habitual domains to innovation dynamics”, Annals of Operations Research, 197 (1): pp 201-220. doi: 10.1007/s10479-010-0750.