نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز)

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3-1

چکیده

 

در سطح یک شهر قیمت زمین از یک منطقه به منطقه دیگر، بر مبنای ویژگی کالبدی و اجتماعی -اقتصادی متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین و شاخص­های کارآمدی بازار زمین بر پایداری شهری می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می­باشد. جامعه آماری ساکنان محلات منطقه 12 شهر تهران می­باشد که حجم نمونه با استفاده از مدل کوکران، 362 خانوار انتخاب ‌شده‌اند. جهت نمایش توزیع فضایی قیمت زمین و شاخص­های کارآمدی بازار زمین از نرم‌افزار ArcGis و در ارزیابی پایداری محلات از مدل­های تحلیل عاملی و موریس و درنهایت برای آزمون­های آماری جهت بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق از نرم‌افزار Spss استفاده‌شده است. تکنیک تحلیل عاملی نشان می­دهد که در عامل کالبدی-عملکردی، محله ایران به‌عنوان پایدارترین محله و محله شهید هرندی ناپایدارترین محله می­باشد. از نظر عامل اجتماعی، محله دروازه شمیران از نظر پایداری رتبه اول و محله بهارستان ناپایدارترین محله محسوب می­شود. از نظر اقتصادی محله بازار، پایدارترین و محله آبشار ناپایداریرن می­باشد. در بررسی مجدد، ضریب موریس میزان توسعه‌یافتگی محلات را در وضعیت متوسط و پایین تائید می­کند. بررسی از طریق همبستگی پیرسون نشان می­دهد که رابطه معناداری در سطح 99 % بین شاخص­های کارآمدی بازار زمین و پایداری محلات وجود دارد؛ بازار زمین نقش مهمی در موفقیت برنامه­های شهری ایفا می­کند و این طبیعتاً زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد شهری را به‌عنوان موتور محرکه شهر و منطقه در برخواهد داشت. سیاست مطلوب شهری در واقع باید مکانیسم پایداری را برای تأمین هزینه­ها، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه کاربری­های عمومی، تأمین زمین برای فعالیت‌های تولیدی و مسکن خانوارهای کم‌درآمد و درنهایت چهارچوبی برای پایداری شهری در برداشته باشد، در این فرایند کلید اساسی دستیابی به این مهم، بازار کارآمد زمین است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and Modeling Indicators of land Market Efficiency in Urban Sustainability (Case Study: Tehran of District 12)

نویسندگان [English]

  • saeid amanpour 1
  • nahid sajjadian 2
  • masoud modanloujouybari 3

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz)

2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz

3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

In a city the price of land and housing from one region to another, Based on the physical and socioeconomic different. The purpose of this study, Analysis of the spatial distribution of land prices And land on urban sustainability indicators is the efficient market. Research method Analytical- Descriptive With the use of data collected through a survey needed to be discussed. The population studied an important loss in district 12 in Tehran. By using Cochran proportional to the population of each district representative was sample of 362 people. Land prices fell in the analysis and efficient market indices Gis in map software is used. review and evaluate the sustainability of neighborhoods of factor analysis and Morris models were used. Spss statistical analysis to examine the association between indicators of the land market efficiency and stability in the region is used. Factor analysis shows that in a physical-functional, Iran neighborhood as the most stable in the last place of an unstable neighborhood and the neighborhood martyr harandi behalf. The social factor also ranked first in terms of stability Darvazehshemiran neighborhood and neighborhood BAHARESTAN numerous volatile neighborhood. In terms of the local economy and local market ranked first in terms of stability bottom of the waterfall is unstable. The relationship between the earth and the efficient market indices Sustainable communities through Pearson correlation showed that A significant relationship between the level of 99% of the land market efficiency and sustainability are areas;فقاغفق

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land market
  • price of land and housing
  • urban sustainability
  • District 12
قفففف