دوره و شماره: دوره 21، شماره 62، اسفند 1396، صفحه 1-330 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی در کنترل ترافیک شهری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

صفحه 1-20

3-7

حسن اسماعیل زاده؛ امیر کاشانی اصل؛ زهرا افضلی گروه؛ جابر روی دل


بررسی روند تغییرات میانگین حداقل دمای ماهانه دوره سرد سال در شمال غرب ایران

صفحه 79-96

3-8

سعید جهانبخش؛ غلام حسن محمدی؛ شهناز راشدی؛ عاطفه حسینی صدر


رفتارشناسی باد در ایستگاه‌های کوهستانی البرز غربی تحت تاثیر واداشت‌های محیطی

صفحه 203-222

3-6

قاسم عزیزی؛ نیما فریدمجتهدی؛ فائزه شعبان زاده؛ سمانه نگاه؛ حسن عابد