نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ـ استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

3-7

چکیده

 

یکی از مسائل مهم در حل مشکلات شهری نظیر ترافیک، عدم شناخت یا ارزیابی راهکارهای مدیریتی در این زمینه است. بدیهی است با شناسایی و ارزیابی راهکارهای مختلف در این زمینه، نه تنها می توان به حل سریع مساله کمک کرد، بلکه از اتلاف هزینه های مدیریتی نیز می توان کاست. بدین منظور هدف تحقیق، شناسایی و ارزیابی راهکارهای مدیریتی و برنامه‌ریزی در کنترل ترافیک کلان شهری در کلانشهر تبریز است. نوع پژوهش به لحاظ ماهیت، تحلیلی- قیاسی و به لحاظ هدف، کاربردی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن، از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در مطالعات میدانی از روش دلفی (به کمک نظرات متخصصان) استفاده شده و پس از تایید نهایی راهکارها، با تهیه پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون T تک نمونه­ای، تحلیل واریانس و رگرسیون (در نرم افزار SPSS) صورت گرفته است. نتایج حاصل از T تک نمونه‌ای نشان می‌دهد که میانگین راهکارهای مورد مطالعه جهت کنترل ترافیک، به‌طور کلی بالاتر از حد متوسط (3.95) می‌باشد. نتایج آزمون رگرسیون نیز نشان می‌دهد که راهکار مشارکت مردمی با بتای 0.360 و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند با بتای 0.329 بیشترین تاثیر را بر کنترل ترافیک در شهر تبریز دارد و راهکار زیرساختی، طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با بتای 0.160  تاثیر کمی بر کنترل ترافیک شهر تبریز داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating management & planning solutions in controlling urban traffic (case study: Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

  • hassan esmaeilzadeh 1
  • amir kashani asl 2
  • Zahra Afzali 3
  • Jaber Roydel 4

1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty Member of Shahid Beheshti University

2 Master of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Ahar Unit

3 Master of Geography and Urban Planning, Maragheh University, Iran

4 Master of Geography and Urban Planning

چکیده [English]

One of the important issues in solving urban problems such as traffic is lack of recognition or evaluation of management solutions in this field. It's clear that through identifying & evaluating various solutions in this field, not only problem solving can be accelerated, but also waste of management costs can be reduced. So, the purpose of the study is identifying & evaluating management & planning solutions in controlling urban traffic in Tabriz metropolis. Kind of research in terms of nature is analytic – comparative, and in terms of goal is practical. Data gathering and its related information is done by library & field methods. In field studies, we have been used Delphi method (using expert's viewpoints) and after final approval of guidelines, the required information has been collected throng providing questionnaire. Data analysis is done by one sample T – test, K – s, Variance analysis and regression (in Spss software). Results from one sample T – test show that the Average amount of studied solutions in order to control traffic is generally higher than the average rate (3.95). Results from regression test also show that people participation approach with beta of 0.360 and smart transportation systems with beta of 0.329 have the most significant effect on traffic control in Tabriz and infrastructure solutions and plans and urban projects with Beta coefficient of 0.160 have had less impact on traffic control of Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic control
  • management solutions
  • urban planning
  • Tabriz metropolis