نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آب و هواشناسی -دانشگاه تبریز- گروه آب و هواشناسی

2 کارشناسی هواشناسی کاربردی / سازمان هواشناسی کشور

3 دانشجو

4 مربی گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور(واحد بستان آباد)

3-8

چکیده

 در پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند میانگین حداقل دما در شمال غرب ایران، از آزمون ناپارامتریک من-کندال استفاده شد. برای این منظور از داده­های ماهانه­ی حداقل دما در ماه­های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل و همچنین نوامبر و دسامبر در 35 ایستگاه سینوپتیک طی دوره آماری 24ساله (1987-2010) استفاده شد. به منظور پهنه بندی پراکندگی میانگین حداقل دما از روش درونیابی کریجینگ استفاده شد. طبق نتایج پژوهش، میانگین حداقل دما در اغلب مناطق شمال غرب رو به افزایش است به طوری که در ماه­های­ فوریه­، مارس و دسامبر به ترتیب در 22، 19 و 17 ایستگاه از 35 ایستگاه مورد مطالعه، روند افزایشی مشاهده گردید. این در حالیست که تنها در ماه آوریل آن هم در 6 ایستگاه هواشناسی روند کاهشی داشته و روند آن در ماه­­های نوامبر و ژانویه از ثبات نسبی برخوردار است. از لحاظ پراکندگی مکانی، میانگین حداقل دما در بخشهای کوهستانی شمال غرب و جنوب شرق کمتر و بر عکس در قسمت­های پست و هموار شمال شرق و جنوب غرب بیشتر از میانگین منطقه است. همچنین مشخص گردید میانگین منطقه­ای حداقل دما و روند آن در شمال غرب ایران در ماههای مختلف سال رفتار یکسانی نداشته است به طوری که میانگین آن در ماه ژانویه کاهش یافته و در ماه آوریل افزایش پیدا کرده و در ماه­های نوامبر و دسامبر روند دما ثابت و بدون تغییر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the Cold Period Monthly Minimum Temperature Trend in Northwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid Jahanbaksh 1
  • Gholam Hasan Mohammadi 2
  • shahnaz rashedi 3
  • Atefeh Hoseini Sadr 4

3 student

4 Geography Department, Payame-noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, non-parametric Mann-Kendall test was used to analyze the trend of monthly mean minimum temperature in the Northwest of Iran. For this purpose, the data from 35 synoptic stations in the cold part of year including November, December and January-to-April have been used in the period of 24 years (1987-2010). Kriging interpolation method was used to obtain spatial distribution of mean minimum temperature over study area. The results showed that the minimum temperature in most parts of study area is rising so that in the months of February, March and December respectively in 22, 19 and 17 stations of the 35 stations were determined an increasing trend. While only in April, at 6 weather stations decreased and this parameter is relatively stable in November and January.
Spatial distribution of monthly mean minimum temperature indicated that this element is lower in the mountainous parts of study area (including Northwest and Southeast) and whiles in lowlands (including Northeast and Southwest parts), is higher than its regional average. It was also found that regional minimum temperature and its trend in the Northwest of Iran Does not have the same characteristics in different months, so that this parameter in January and in April increased and decreased in November and December. Finally, in November and December minimum temperature has not substantially changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monthly Minimum Temperature
  • Trend Analysis
  • Mann-Kendall Test
  • Kriging interpolation
  • Northwest of Iran