نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان).

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

3 کارشناس ارشدبرنامه ریزی روستاو وهیات علمی دانشگاه پیام نور دلفان

3-9

چکیده

شاخص‌های مسکن پایدار به عنوان یک برنامه و ابزار ضروری برای بیان پایداری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی وکالبدی مسکن از جایگاه ویژه‌ای در امر برنامه‌ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند. لذا تدوین یک برنامه در بخش مسکن پایدارروستایی نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار است. از ‌‌این رو هدف پژوهش حاضرتحلیل عوامل مؤثر بر شاخص‌های پایداری مسکن‌ روستایی ‌شهرستان‌ زرین‌ دشت می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از پنج شاخص خدماتی- رفاهی، اقتصادی، استحکام‌بنا، همسازی با محیط‌زیست وبهروری انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی روستاهای شهرستان زرین دشت می‌باشد که با استفاده از فرمول-کوکران حجم نمونه‌ای معادل 300 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مطالعه شده‌اند. نتایج بانرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. پایایی پرسشنامه‌ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که در این پژوهش بیش از 84/0 درصد به دست آمده است که‌ حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. نتایج حاصل تحلیل عاملی نشان می‌دهد که پنج عامل خدماتی- رفاهی، 434/21 درصد اقتصادی 695/10 درصد، استحکام بنا626/9 درصد، بهره‌وری557/8 درصد و همسازی با محیط زیست587/7 درصد و درمجموع‌ 917/57 درصد از واریانس متغیرهای تحقیق را قادرند تبیین کنند و توجه به این عوامل در برنامه‌ریزی مسکن پایدار ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assess the sustainability of in rural areas housing the township of zarindasht)

نویسندگان [English]

  • javad Bazrafshan 1
  • Mohsen Shayan 2
  • Sajjad Bazvand 3

1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan).

2 Ph.D. student of Geography and Rural Planning, Sistan and Baluchestan University

3 Master of Science in Planning of the Village of Payame Noor Delfan University

چکیده [English]

The sustainable housing Indexs as a plan and a necessary tools have prominent role in rural housing planning for explaining the sustainability of various dimensions such as social, e
conomic and physical of housing. Therefore, supplement of a plan in the sector of rural sustainable housing is required to both recognition and analysis of both various dimensions and components of sustainable housing. So, this paper aims to recognize and analyze the effective factors upon rural housing sustainability and for this goal, the rural area of rurals township of zarindasht has been selected. The method of the research is descriptive-analytic, correlation and the approach is integrated. The statistical population of the research is the households of rurals township of zarindasht. The sample size for the designed questionnaire is determined300 residents using Cochran’s formula and the method of sampling is occasional. The obtained coefficient from Cochran’s formula is 0/74 percent which indicates the high reliability of the research tool. The obtained results from analyzes of the SPSS software show that the five factors of facility - and welfare, economic, building strength, efficiency and harmony with the environment are able to explain 82 percent of the indicators variances of the research and consideration to these factors in the rural housing planning are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Sustainable housing "
  • " rural "
  • " factor analysis"
  • township of zarindasht"