نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه پژوهشی جغرافیا

2 دانشیار دانشگاه تبریز، گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، ، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه تبریز

3-11

چکیده

 رشد گردشگری شهری در نقاط مختلف جهان از جمله ایران توانسته بخشی از نیازها و  فعالیت‌های فراغتی مستمر شهروندان را ارضا کند. از این‌رو به بخش مهمی از برنامه‌ریزی مدیریت شهری تبدیل شده است. درک رفتار گردشگران می‌تواند کمک شایانی به برنامه‌ریزی و افزایش عملکرد گردشگری شهری نماید. از عوامل مهم که بر متغیر رفتار گردشگر اثرگذار است می‌توان به رضایت گردشگران اشاره کرد که ریشه در تصویر مقصد، نگرش و انگیزش گردشگران دارد. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)، به بررسی ارتباطات علی بین متغیرهای یاد شده، برای گردشگران تابستان سال 1394 در مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز، پرداخته شده و مسیر اثرگذاری این متغیرها در این شهر بر هم آزمون شود. برای این منظور از نرم‌افزار  AMOS 22و    SPSS 22کمک گرفته شده است. این تحقیق بر مبنای اهداف کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. در این پژوهش روش کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، برای تعیین حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه کوکران و نمونه‌گیری تصادفی ساده و به منظور روایی و پایایی متغیرهای پرسشنامه از روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به نتایج تحلیل‌ها، میزان اثرگذاری متغیر نگرش گردشگران 599/0 است که بیش از دو متغیر تصویر مقصد و انگیزش گردشگران بر رضایت است. اثر تصویر مقصد گردشگران 314/0 است که بیشتر از اثر انگیزش بر رضایت گردشگران است. رضایت گردشگران نیز اثر قابل توجهی بر رفتار آتی گردشگران دارد و دارای ضریب مسیر 222/1 است. با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر پیشنهاد می‌شود ارایه برنامه‌های ترفیعی در جهت معرفی پیشینه منطقه، ارایه برنامه‌های تبلیغاتی جهت یادآوری سفر به مقصد، توسعه مراکز خرید، فرهنگ سازی در جهت رفتار مناسب با گردشگران، ایجاد محیطی آرام و دور از استرس، ایجاد برنامه‌های متنوع و نوآورانه مورد توجه برنامه‌ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the influential factors of Urban Tourist’s Future Behavior in Zones 2 & 8 of Tabriz Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Mohammad Abbaszadeh 2
  • Samira Hashemiamin 3

1 Associate Professor, Tabriz University, Faculty of Geography and Planning, Geography Research Group

2 Associate Professor, Tabriz University of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University

3 Graduate Student / Tabriz University

چکیده [English]

The growth of urban tourism in different parts of the world and Iran has satisfied part of leisure activity and need of citizens. Therefore, it is an important part of urban management planning. Understanding tourist behavior can help planning and performance, increasing procedure of urban tourism. One of the important factors affecting of tourist behavior is tourist satisfaction that is rooted in the destination image, tourist attitude and tourist motivation. In this research using structural equation modeling relationships between variables in zones 2 and 8 of Tabriz during summer of 2015 is reviewed and paths are tested. AMOS and SPSS software is used in this research. This research is applied and analyzing and questionnaires are used for data collection. Cochran method is used for sample size determination and Chronbach’s alpha has tested the validity and reliability testing of the questionnaire. Results showed that destination image, tourist attitude and motivation have a significant effect on their satisfaction and tourist satisfaction significantly influences on their future behavior. The path coefficient of tourist attitude on tourist satisfaction is 0.599 and is more than twice of the destination image and tourist motivation effect on satisfaction. Effect of the destination image is 0.314 and more than an effect of tourist motivation on tourist satisfaction. Tourist satisfaction has considerable effect on their future behavior with a path coefficientof 1.222.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban tourism
  • Tourist Future Behavior
  • Structural Equation Modeling
  • Tabriz Metropolitan