نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه ارومیه

3-12

چکیده

 





 از عوامل کنترل کننده فراسنج­های  جوی، پوشش سطحی است که از پیامدهای تغییر در آن، ایجاد تغییر در ماهیت اقلیمی یک منطقه است. از مصداق­های  تغییر در پوشش سطحی در ایران، تغییر سطح آب دریاچه ارومیه و خشک شدن بخش­های  وسیعی از آن است. هدف از این مطالعه آشکار­سازی اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه در فراسنج­های  جوی دما، بارش در شمال غربی کشور است. بدین منظور در این مطالعه دو طرحواره مطرح گردید که اولی به شبیه­سازی وضعیت اقلیمی منطقه با توجه به وجود دریاچه و دومی به شبیه­سازی وضعیت اقلیمی منطقه با توجه به عدم وجود دریاچه، می پردازد. برای شبیه­سازی­ها از مدل­های  [1]TAPM و [2]RegCM4 استفاده شده است. مدل­سازی­ها برای سال­های  2003 و 2006 اجرا گردید و نتایج نشان می­دهد که مدل RegCM4 از نتایج قابل قبول­تری نسبت به دیگر مدل مورد استفاده، برخوردار است. به‌طور یکه هم دقت مدل در شبیه­سازی متغیرهای جوی بیشتر بوده و هم اثر دریاچه در ماهیت دما و بارش منطق به‌طور  واقعی­تری شبه­سازی نموده است. بر اثر خشک شدن دریاچه ارومیه میزان بارش (میانگین 10 درصد) در منطقه کاهش پیدا می کند که این کاهش در فصل بهار بیش از دیگر فصول است. متوسط دما در دوره سرد سال کمتر از 5/0 درجه کاهش و در دوره گرم سال 5/0 درجه افزایش میابد. لازم به توضیح است که اثر دریاچه در ماهیت اقلیمی مناطق غربی و شرقی دریاچه به یک اندازه بوده و تفاوت قابل توجهی ندارد.
 



[1]- The Air Pollution Model


[2] - Regional Climate Model

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Numerical simulation of the Urmia lake impacts in Climatology of northwestern Iran

نویسنده [English]

  • Rashid Saeidabadi

Associate Professor, Department of Geography, Urmia University

چکیده [English]

The aim of current study are numerical simulation of the role of the Urmia Lake in climatic parameters in surrounding areas of the Lake. For analysis of climatic impacts of the Lake in Northwestern Iran the synoptic data in 5 station in the west and east of the lake were used. For simulation of the impacts of Urmia Lake in mean temperature and precipitation in surrounding areas the Regional Climate Model (RegCM4) and TAPM model and two time series years include 2003 and 2006 have been used. Then by using the models outputs and observed data performance, the models have been calibrated. For modeling the impacts of the Urmia Lake in climatic elements in surrounding areas, two scenarios were considered. First: Existence of the lake at it’s the maximum extent; two: Aquatic body of Urmia lake removed and substituted by an area having coverage of gravel and sand with a texture of loam and also desert. The results of this study indicate that the RegCM model has a good performance than TAPM in simulation of temperature and precipitation in the North West of Iran. By changing the Lake landuse, precipitation of the region will decrease which in spring is more than other seasons. Another impact of landuse change in northwest of Iran is change in mean temperature. This parameter in cold period of year will decrease and in warm period will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urmia lake
  • Climate Elements
  • Numerical simulation
  • RegCM
  • TAPM Model
  • Northwest of Iran