نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

3-13

چکیده

 

در این پژوهش، عوامل مؤثر بر پیشبرد فرهنگ مشارکت محلی در برنامه­ریزی توسعة گردشگری در منطقة آزاد ماکو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش­های توصیفی- تحلیلی و کاربردی است، جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش نیز، مردم ساکن در محدودة منطقة آزاد ماکو، به تعداد 183453نفر می باشند که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه، 383 نفر تعین گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، پرسشنامه    می­باشد، که مبتنی بر 38 سوال (4 سؤال عمومی و 34 سؤال تخصصی) طراحی شده و برای تعین روایی و اعتبار آن، از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای به دست آمد 824/0 می­باشد. افراد نمونه نیز، از طریق نمونه گیری تصادفی ساده، خوشه­ای و طبقه­ای انتخاب شده­اند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، بنا به ضرورت از شیوه­های آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی (روش­هایی نظیر رگرسیون و تحلیل مسیر) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که توانمندسازی جوامع محلی، باعث تقویت سرمایة اجتماعی محلی و سطح بالای سرمایة اجتماعی باعث ارتقاء فرهنگ مشارکت محلی در برنامه­ریزی و توسعة گردشگری می شود؛ همچنین، برنامه­ریزی جامع توسعة گردشگری نیز چهارچوب قانونی برای تقویت سرمایة اجتماعی و  تشویق و ترغیب سرمایه گذاری در ظرفیت­سازی اجتماعی فراهم می­کند و توانمندسازی جوامع محلی را نیز تسهیل می کند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors on planning of tourism development (Case study, Maku free zone)

نویسندگان [English]

  • Mohammadrahim Rahnama 1
  • Mahdi Abdolahzadeh 2

1 Professor of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad

2 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In this research, factors influencing the advancement of local participation culture in tourism development planning in Maku free zone were evaluated.Research method used was descriptive – analytical and practical. The population studied in this research includes people living around Maku free zone with 183,453 persons, among whom 383 persons were chosen based on Cochrane formula. To gather data for the present study, questionnaire was used which is designed based on 38 questions (4 general questions, and 34 special questions); and to determine its validity and reliability, content validity and Cronbach''s alpha coefficient were used. Obtained alpha was 0.824. The Sample population was selected through simple random sampling, cluster sampling and Stratified sampling. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (methods such as regression and path analysis) were used. Based on the results obtained from path analysis and conceptual model test, empowerment of local communities resulted in the strengthening of local social capital, and high level of social capital leads to the increase in local participation culture in planning and development of tourism. Furthermore, comprehensive planning of tourism development provides legal framework for the strengthening of social capital and persuasion of investment in social capacity, and facilitates empowerment of local community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community participation
  • Planning
  • Tourism
  • Empowerment
  • Maku free zone