نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد آستارا ، گروه جغرافیای طبیعی، آستارا، ایران

3-14

چکیده

این مقاله نتیجه چند طرح تحقیقاتی و تجربیات شخصی نگارنده با استفاده از روش فرم و فرآیند و تحلیل نقشه­های توپوگرافی 1:25000 و زمین شناسی 1:100000و چند فقره بازدید میدانی در محدوده تحقیق انجام گرفته است. هدف از آن شناسائی و پراکندگی نقاط فرسایش قهقرایی و اسارت رودخانه­ها و ارزیابی پیامدهای ناشی از وقوع این پدیده بر منابع آبی دشت اردبیل می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد. در دامنه شرقی تالش به ویژه، حوضه­های دگرمان کش و آق چای بیشترین فرسایش قهقرایی در حال وقوع است.
 بطوریکه در نقاط ارتفاعی 1436و1404و1405و1360و1348و1350متری پدیده اسارت رودخانه­ها به وقوع پیوسته است، ولی هنوز عمل انحراف شبکه­های آبی و رودخانه­های دامنه غربی مشرف به دشت اردبیل انجام نگرفته است. در صورت تحقق این امر در آینده نه چندان دور روستاهای ننه کران، کله سر، آرپاتپه و آبی بیگلو، اطراف فرودگاه اردبیل و حتی بخش اعظم میانه شرقی دشت اردبیل با کمبود منابع آب و مسایل زیست محیطی مواجع خواهند شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis Hydromorphology effort heights, and its impact on water resources plain Ardebl (Case Study of Hiran region on both sides of the highlands efforts to blue Bigelow)

نویسنده [English]

  • Rafat Shahmari

Assistant Professor, Islamic Azad University, Astara Unit, Natural History Department, Astara, Iran

چکیده [English]

Open the mountains of effort (north-south) as well as its geographical position has caused to the natural environment on the slopes of the mountains efforts (east-west) are different. The difference between natural features could, in the proximity of water catchment area in the long term a major impact on the performance of morphodynamic have some water basins. The most significant of these effects, the phenomenon of regressive erosion in the eastern slopes of the mountains efforts in the area of ​​perplexity, the Parliament, Dgrman cache and Aq tea is occurring and its effects on the ridge area to capture some of the Western slopes overlooking river Ardabil plain obvious, that if this process is to expand the most impact and potential damage to water resources will Ardabil plain and subsequent irreparable consequences.

The results showed. On the eastern slopes of the mountains efforts in particular, Dgrman basins cache and Aq tea most regressive erosion is taking place. As the ground levels in 1436 and 1404 and 1405 and 1360 and 1348 and 1350 m events captivity rivers occurred, and, if this is in the not too distant future water resources villages Granny bound, head head, Rpatph and blue Bigelow around Ardabil Airport and even much of the Middle Eastern desertcoming to the Caspian Sea.