نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3-15

چکیده

 

رشد جمعیت شهرها و نیاز روز افزون به مسکن و خدمات در شهرهای کشور، نیاز به توسعه­ی کالبدی شهرها را ناگزیر کرده است. این توسعه در دهه­های اخیر بیشتر از نوع توسعه بیرونی بوده است و تأمین خدمات و مسکن شهروندان از طریق افزودن به محدوده­های شهری را دنبال می کرده است که به پراکنده رویی شهری و زوال محیط زیست پیرامونی و باغات و کشاورزی­های همجوار منجر شده است. این در حالی است که توسعه میان افزا و به ویژه بازیافت زمین و توسعه مجدد به عنوان رویکردهایی کارا می­تواند در جهت کاهش آسیب به محیط زیست و تحقق توسعه پایدار شهرها مورد نظر قرار گیرد. در این راستا هدف این تحقیق تدوین الگویی برای شناسایی اراضی با قابلیت توسعه مجدد و بکارگیری آن در شهر اراک به عنوان نمونه است. بنابراین این تحقیق سعی در پاسخگویی به این پرسش­ها دارد که چگونه می توان اراضی با قابلیت توسعه مجدد را(در راستای تحقق توسعه پایدار شهری) شناسایی نمود؟ و این اراضی در شهر اراک کدامند؟ بدین منظور الگوریتمی ابداعی به منظور شناسایی اراضی با قابلیت تخریب و توسعه مجدد طراحی شده است که در آن قطعات شهری بر اساس 8 معیار کیفیت ابنیه، عمربنا، ریزدانگی نفوذپذیری، قیمت زمین، نرخ سرپرستی، نسبت مهاجرت و دسترسی به فضای سبز مورد ارزیابی قرار می گیرند. این الگوریتم ابداعی به صورت نمونه در شهر اراک پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم ابداعی(خوشه بندی توانی بر مبنای ده) قابلیت خوبی در ترکیب با نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد و در شناسایی اراضی با قابلیت تخریب و توسعه مجدد می­تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین استفاده از الگوریتم مذکور در شهر اراک منجر به شناسایی 4178 قطعه با قابلیت توسعه مجدد شد که مساحتی برابر با 85.8 هکتار دارند و می­تواند به منظور تحقق توسعه میان افزا در شهر اراک مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification the Lands with Redevelopment Capability using Clustering Algorithm Case Study: Arak city

نویسندگان [English]

  • Mahin Nastaran 1
  • Mahmoud Mohammadi 2
  • Enayatolah Mohaghegh nasab 3

1 Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Isfahan Art University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Development, Isfahan Art University, Isfahan, Iran

3 Master of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Development, Isfahan Art University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Urban population growth and increasing demand for housing and services in the cities of the country has forced the need for physical development of cities this development in recent decades has been more of external development, and the provision of services and housing has been following by adding to the city's area, that has caused to urban sprawl and deterioration of surroundings and neighboring gardens and agricultures. While that infill development and particularly redevelopment and utilization of land as effective approaches can be considered in reducing damage to the environment and realization of sustainable development of cities. In this regard the aim of this research is to develop a model to identify lands with redevelopment capability and use it to the city of Arak as an example. Therefore, this research tries to answer these questions that how to identify the lands with redevelopment capability? And what are these areas in Arak? For this purpose, an innovative algorithm to identify lands with destruction and redevelopment capability is designed, that urban parts are evaluated on the basis of 8 criteria, construction quality, age of Construction, small lot, permeability, land's price, sponsorship rate, ratio of migration and access to green space. This innovative algorithm has been implemented for example in the city of Arak. The results show that innovative algorithm has nice capability in combination with GIS software and can be used to identify the lands with destruction and redevelopment capability. Also using this algorithm in Arak city lead to identify 4187 pieces with redevelopment capability which has an area of 85.8 hectares and can be used to realization of infill development in Arak city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban development
  • clustering Algorithm
  • Redevelopment
  • Infill Development
  • Arak City