نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه معماری، دانشگاه تبریز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3-16

چکیده

در پی افزایش توجه دولت به مقوله سلامت و ایجاد فضای رقابتی در عرصه ارائه خدمات سلامت، اهمیت کیفیت خدمات درمانی و سطح انتظارات مردم از سیستم سلامت و درمان نیز در پی ارتقای استانداردهای کیفیت زندگی به نحو مؤثری افزایش یافته است. انتخاب مکان مناسب برای راه‌اندازی یک مرکز درمانی ازجمله تصمیمات استراتژیک است که بالقوه می‌تواند تأثیرات پایدار بر عملکرد آن مرکز در بلند مدت داشته باشد. معیارهای تصمیم‌گیری متعددی می‌توانند بر تصمیم ارزیابی مکان یک مرکز درمانی تاثیرگذار باشند که می‌بایست به‌صورت توأمان در نظر گرفته شوند. در مقاله حاضر، معیارهای ارزیابی مکان مناسب برای راه‌اندازی یک مرکز درمانی جدید در سه شهر تهران، مشهد و تبریز با استفاده از روش دلفی و به‌کارگیری مدل رقابتی الماس پورتر مبتنی بر اطلاعات پیمایشی دریافت‌شده از خبرگان ارائه شده است. با توجه به ماهیت مسئله تصمیم‌گیری از منظر وجود ارتباطات متقابل مابین معیارهای تصمیم‌گیری ، از روش تحلیل شبکه با بکارگیری نرم‌افزار Super Decision برای انتخاب گزینه مناسب استفاده شده است. نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل کمی تصمیم‌گیری چند معیاره در این تحقیق، حاکی از انتخاب شهر تهران به عنوان مکان منتخب برای راه‌اندازی یک مرکز جدید با امتیاز 722/0و قرار گرفتن دو گزینه نسبتا همتراز مشهد و تبریز در جایگاه بعدی به ترتیب با امتیازهای 526/0 و 517/0 است. توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از فرصت‌های بالقوه گردشگردی در دو شهر مشهد و تبریز به عنوان دو راه‌کار برای ارتقای جایگاه رقابتی آن‌ها با توجه به یافته‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Competitive Advantage Analysis of Potential Locations for Healthcare Facility Establishment by Using the Analytical Network Process Case study: Tehran, Mashhad, and Tabriz

نویسندگان [English]

  • rahmat Mohammadzadeh 1
  • maliheh javidmehr 2

1 Associate Professor, Department of Architecture, Tabriz University

2 Graduated from the Master of Architecture of Islamic Art University of Tabriz

چکیده [English]

Following the Iranian government's increasing attention to health care issues, a competitive business environment has been enhanced. This has led to increasing in importance of quality of health care service and levels of customer expectation from health care organizations as a consequence of improve of living standards in Iran. Finding a proper location to establish a new healthcare facility is one of the strategic decisions of managing health care facilities. Aforementioned decision could have a long-term impact on the performance of the health care facilities. Multiple criteria such as governmental requirements, business and competitive factors should be considered concurrently in the facility location decision. In this paper, facility location criteria for a new hospital in Tehran, Mashhad, and Tabriz cities based on the Delphi method and the Porter Diamond Competition Model have been determined. According to the nature of the problem, the analytical network process has been adopted to find the best location via considering a relationship between decision making criteria. Obtained results indicate a selection of Tehran as a best location for establishing a new hospital with a rank of 0.722. The other alternatives include Mashhad and Tabriz are standing in the next positions of the ranking without significant difference with ranks of 0.527 and 0.517, respectively. Infrastructure development and potential tourism opportunities usage are recommended based on the obtained results as a solution to improve the competitive position of Mashhad and Tabriz versus Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility location
  • Health care facility
  • Porter diamond competition model
  • Analytical network process