ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 هیات علمی دانشگاه مازندران

4 دانشگاه مازندران

4-2

چکیده

امروزه افزایش تمایل مصرف کنندگان به شیوه‌ی زندگی سالم‌تر، منجر به تغییری در راستای درمان بیماری‌ها و بهبود اختلال‌ها از طریق روش‌های طبیعی شده است. بنابراین، صنعت گردشگری سلامت و تندرستی در سراسر جهان به سرعت رشد روز افزونی داشته و این موجب پویا شدن مقاصد چشمه‌های آبگرم و معدنی طبیعی با مناظر بکر و متنوع شده است. هدف این مطالعه ارزیابی مقاصد چشمه­های آبگرم بر اساس منابع و جاذبه­های محوری شهرستان رامسر می‌باشد. در زمینه رقابت پذیری مقصد کراچ و ریچی 5 عامل، عوامل و منابع پشتیبان، منابع و جاذبه­های محوری، مدیریت مقصد، خط مشی برنامه ریزی و توسعه مقصد و مشخصه­های کیفی (عوامل تعدیل کننده و تقویت کننده) را عنوان کرده است. در این مقاله عامل دوم بومی گرایی شده و در مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. در 5 چشمه آبگرم در شهرستان رامسر 394 پرسشنامه به صورت تصادفی در دسترس توزیع ومورد بررسی قرار گرفت. در بخش تحلیل داده ها، از آزمونهای کای اسکوئر و کرامر، کروسکال والیس، پیرسون، رگرسیون و... استفاده شد. نتایج نشان داد منابع و جاذبه­های محوری با رشد و توسعه گردشگری سلامت رابطه معکوس دارد و همچنین در مقاصد گردشگری سلامت رامسردو عنصر فرهنگ و تاریخ و جاذبه­های محیطی در توسعه و رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت نسبت به دیگر عناصر اثر گذاری بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating Competitiveness of Heath Tourism Destinations based on “Core Resources and Attractions” Factor (Case Study: Spas of Ramsar)

نویسندگان [English]

  • faramarz barimani 1
  • Mehdi Ramezanzadeh 2
  • Nazanin Tabrizi 3
  • sahand nozarasl 4
1 member of academic university
4 university of mazandaran
چکیده [English]

Worldwide studies show that health is a vital stimulus that encourages older people to participate in tourism (Horneman et al., 2002), and the type of tourism that is encouraged and promoted by health is health tourism. Therefore, the services needed for health tourism are important. Today, health tourism is spreading in a variety of sites, including hot springs, mineral water springs, seas and areas with suitable climate (Pollock et al., 2000), and many countries are competing in this regard.
Health tourism is a comprehensive journey focused on developing, maintaining and improving the body, mind and soul (Smith&Kelly, 2006). This type of trip is usually attractive for people over 50 who are economically rich and looking at health tourism as a lifestyle and also have experienced work stress (Smith & Puczko, 2009). Therefore, these activities are intended for the comfort of "people over the age of 50", "older people" and "elderly tourists". (Chen et al., 2013).
Therefore, considering the significant global growth of tourism in the hot springs and the natural resources inside the country, it is necessary to make further efforts to achieve a suitable regional and global position in various health tourism branches such as hydrotherapy. Iran has over 1000 mineral springs and Mazandaran province with 40 hot and mineral springs has most resources after West Azerbaijan province. One of the influential and active hubs of the province in this regard is Ramsar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Tourism
  • Spa Tourism
  • Core Resources and Attractions of Destination
  • Ramsar
-     پایلی یزدی، سقایی. مهدی. (1385) ، « گردشگری ( ماهیت و مفاهیم )». انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، 55.
-     رهنمایی، محمدتقی، علی اکبری، اسماعیل و صفرعلی زاده، اسماعیل. (1396)، « بررسی وضعیت - عوامل مؤثر بر توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موری: استان آذربایجان غربی)»، جغرافیا و برنامه‌ریزی ، دوره 21، شماره 59، بهار 1396، صص 174 –153.
-     سالنامه آماری استان مازندران، سرشماری نفوس و مسکن، (1390)، شهرستان رامسر.
-     ضرغام بروجنی، حمید. بهمنش، پریسا. (1392) « شناسایی عوامل موثر بر ایجاد تجربه گردشگری به یادماندنی از دیدگاه گردشگران فرهنگی بازدید کننده از ایران» ؛ فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، دوره 2، شماره 4، بهار 1392، صفحه 67 –88.
-     فرزین، محمد. نادعلی پور،زهرا. (1390). «عوامل موثر بر مزیت رقابت پذیری گردشگری در ایران ( مطالعه موردی منطقه چابهار)» . فصلنامه مطالعات گردشگری . شماره 14.
-     مهندسین مشاور  شهر و بنیاد، (1385)، استنتاج از بررسی­ها و توسعه گردشگری، جلد سوم.
-     میسون، پیتر. (1387). «گردشگری: اثرات، برنامه ریزی و مدیریت» ترجمه میرزایی، روزبه. ترابیان، پونه. تهران . انتشارات ترمه.
-     نصیری هندخاله، اسماعیل، حسین زاده، رباب و صفرعلی زاده، اسماعیل. (1395)، « سطح بندی زیرساخت­ها و تأسیسات گردشگری در شهرستان­های استان آذربایجان غربی»، جغرافیا و برنامه ریزی ، دوره 20، شماره 55، بهار 1395، صص 271 –255.
 
-      Armenski, T. Gomezelj, D. O. Djurdjev, B.Deri, L& Aleksandra, D. (2011). DestinationCompetitiveness: A challenging Process for Serbia. Journal of Stuies in Human Geography, 5, 19-23
-      Chen, Kaung-Hwa., Liu. Hsiou-Hsiang.& Chang, Feng-Hsiang. (2013). “Essential Customer Service Factors and the Segmentation of Older Visitors within Wellness Tourism based on Hot Springs Hotels. International Journal of Hospitality Management. Vol. 35. pp122– 132.
-      Chin, C.H Lo, M.C. Songan, P. & Nair, V. (2014). Rural Tourism Distination Competitiveness : A Study on Annah Rais Longhouse Homestay, Saravak, Social and Behavioral Sciences, 144, 35-44
-      Cracolici, M.F. Nikjkamp, P. (2008), The attractiveness and Competitiveness of Tourism Destinations : A Study on Southern Italian Regions. Journal of Tourism Management. 334-336.
-      Crouch, Geoffrey I.; Ritchie, J.R. Brent. (1995), Destination competitiveness and the role of the tourism enterprise. In: CONFERENCE OF IMDA,  July 13-16, Istanbul, Turkey, 1995.
-      Crouch, Geoffrey I.; RITCHIE, J.R. Brent. (2003) The competitive destination: a sustainable tourism perspective. Oxon, UK: CABI Publishing.
-      Enright, Michael and Newton, James (2004), Tourism Destination Competitiveness: a quantity approach, http:// www.elsevier .com/ Tourism Management, 25(2004) 777-788.
-      Erfurt, Patricia J. (2011) An assessment of the role of natural hot and mineral springs in health, wellness and recreational tourism. PhD thesis, James Cook University.
-      Erfurt-Cooper, P. and Cooper, M. (2009) Health and Wellness Tourism: Spas and Hot Springs. Bristol, UK: Channel View Publications.
-      Horneman, L., Carter, R.W., Wei, S., Ruys, H., 2002. Profiling the senior traveler: anAustralian perspective. Journal of Travel Research 41 (1), 23–37.
-      Mueller, Hansruedi. & Kaufmann, Eveline Lanz. (2001). “Wellness Tourism: Market analysis of a special health tourism segment and implications for the hotel industry”. Journal of Vacation Marketing, Volume 7, Number 1, pp. 5-17
-      Pollock, A., Williams, P., Gartner, W.C., Lime, D.W., 2000. Health tourism trends:closing the gap between health care and tourism. In: Gartner, W.C., Lime, D.W.(Eds.), Trends in Outdoor Recreation, Leisure and Tourism. CABI, New York.
-      Ritchie, J. R. B., & G. I. Crouch (2000). “Are Destination Star Gense? In Confer-ence Procceeding of the Thirty First”. Anuual Travel and Tourism Research As-sociation. Boise, ID: Travel and Tourim Research. Assocation, pp.306-15.
-      Ritchie, j.r. Brent . and Crouch, Geoffrefy. (2010) A model of destination competitiveness sustainability: Brazilian perspectives. . pp. 1049 - 1066
-      Smith M & Puczko L 2009: Health and wellness tourism, Elsevier: Tokyo.
-        Smith, M. and Kelly, C. (2006) Wellness Tourism. In Tourism Recreation Research. Vol. 31(1) pp 1–4.
-        The Global Wellness Tourism Economy. (2013) prepared by SRI Internation-al, October
-        Tshibalo, Azwindini E. (2011). Strategy for the Sustainable Developmentof Thermal Springs: A Case Studyfor SagoleinLIMPOPO Province.  DoctorofPhilosophy,  University of South Africa.
-        Vajirakachorn T 2004: Implementation of an effective health tourism development plan for Thailand, Unpublished MSc thesis. University of Wisconsin-Stout: Hospitality and Tourism.