دوره و شماره: دوره 22، شماره 63 - شماره پیاپی 22، خرداد 1397 

مقاله علمی پژوهشی

توسعه مدل‌های محاسبات نرم در برآورد کیفیت جریان رودخانه با استفاده از ترکیب ورودی‌های مختلف

صفحه 1-25

4-1

سجاد باقری سیدشکری؛ عباس علی پور؛ سامان معروف پور؛ سیدمصطفی هاشمی


تحلیل نقش گاز دی اکسید کربن در نوسانات دمای حداکثر فصلی ایران

صفحه 203-223

4-10

یوسف قویدل رحیمی؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ مسعود صالحیان


بررسی نقش زیرساختهای منطقه ارسباران در توسعه گردشگری ورزشی

صفحه 241-263

4-12

ملیحه گل زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ حسین محمدیان؛ صمد مدادی هریس