نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

4-4

چکیده

زمین، اساسی‌ترین عامل توسعه و نحوه استفاده از آن، از مهم‌ترین مباحث برنامه‌ریزی شهری است. سیاستهای توسعه شهری و حفظ زمین­های پیرامون شهرها، از چالشهای اساسی برنامه­ریزان شهری در دهه­های اخیر بوده و سیاست توسعه میان افزایی از اشکال رشد هوشمند، توسعه پایدار و نوین در  شهرسازی، توجه اساسی به این موضوع دارد. این تحقیق با هدف شناسایی پتانسلهای توسعه از درون، به تبیین توسعه میان افزای شهری و کاربرد این سیاست در توسعه آتی شهر تبریز با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمیک می­پردازد. با استفاده از این روش، نقشه توان و پتانسیل­های توسعه میان افزای شهری تبریز، برای اختصاص به توسعه آتی شهر تهیه گردید. نتایج حاصل از ارزیابی نمایانگر توسعه توسعه فزاینده شهر به پیرامون در دهه­های گذشته و عدم توجه با پتانسیل­های درونی شهری بوده است. بررسی پتانسیل­های توسعه میان افزا، شامل کاربری­های ناسازگار، اراضی خالی و رها شده، قطعات با تراکم ساختمانی پایین (یک طبقه) و بافتهای تخریبی شهر نشانگر وجود حدود 4974 هکتار از این بافتها جهت توسعه آتی می­باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که با اعمال سیاست توسعه میان افزای شهری در توسعه آتی تبریز، نه تنها از تخریب اراضی زراعی و باغات پیرامون شهر کاسته خواهد شد، بلکه کاهش هزینه­های اقتصادی همچون هزینه­های آماده سازی اراضی شهری، هزینه توسعه زیرساختهای شهری به پیرامون را به دنبال خواهد داشت و انتظام فضایی شهری از طریق خروج کاربری­های ناسازگار و بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و غیر رسمی شکل خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Infill Development, a New Approach to Protect Urban Land in Tabriz

نویسنده [English]

  • Akbar Rahimi

چکیده [English]

use it, is the most important issues in urban planning. Urban development and land conservation policies in the surrounding cities, has been the main challenges for urban planners in recent decades and Infill development strategy, that is the form of smart growth, new urbanism and sustainable development, pay attention to this subject. This study aimed to identify potential development in inner area of city, to explain the development and application of this policy in the future development of Tabriz city, using systemic analysis. Using this method, infill development potential map in Tabriz for allocating urban further development were prepared. Result show that, the urban expanded to periphery in last decades, in the neglect of inner potentials. Analyzing of infill development potentials, such as incompatible land use, vacant and abandoned land, building components with low density (one floor) and tissue damage indicate that, there are approximately 4974 hectare of potentials for future development. The results of this study show that using of infill development strategy for further development of Tabriz, not only the destruction of farm lands and orchards around the city will be reduced, but also the economic costs, establishment of urban infrastructure costs and etc. will decreased and spatial dynamic form will be using the removal of incompatible and inefficient land uses, Improvement and renovation of old and informal district.