نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

4-5

چکیده

 بعداز مطرح شدن ایده­ی توسعه پایدار و نمایان شدن بحران­های زیست محیطی در شهرهای مدرن، فضاهای سبز شهری به عنوان ایده­ی مفهومی طراحی و برنامه ریزی شهری نوین مورد توجه قرار گرفته است که از جمله مهم ترین آنها می­توان به شهرهای سبز و سالم اشاره کرد. بر پایه­ی چنین ضرورتی در مطالعه حاضر به تحلیل استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری در منطقه 8 شهر تبریز با روش‌شناسی توصیفی – تحلیلی پرداخته شده است. به همین منظور لایه‌های 12 کاربری شامل کاربری فضای سبز، کاربری مسکونی، کاربری اداری، کاربری صنعتی، کاربری ورزشی، کاربری خدماتی، کاربری آموزشی، کاربری بهداشتی-درمانی، کاربری مذهبی، کاربری حمل و نقل، کاربری فرهنگی و کاربری نظامی با استفاده از فواصل استاندارد در محیط نرم‌ افزار Arc GIS 10 ارزش­گذاری شده و سپس با استفاده از عملگر گامای فازی[1] مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نهایی نشان داد که با توجه به شرایط موجود استقرار کاربری­ها در منطقه 8 شهر تبریز و با توجه به گرایشات کاهشی و افزایشی آن‌ها، حد آستانه 9/0 بهتر از دو حد آستانه دیگر به تحلیل استقرار بهینه مکانی فضاهای سبز شهری در منطقه 8 شهر تبریز پرداخته است. در این حد آستانه نتایج مربوط به کاربری­های نظامی و کارگاه‌های صنعتی با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به دو حد آستانه­ی دیگر در رابطه با همجواری و مکان گزینی فضاهای سبز شهری در این منطقه اعمال گردیده است. مطابق با نتایج این عملگر قسمت­هایی عمده­ای از مرکز و قسمتی از جنوب منطقه مستعد برای استقرار فضاهای سبز شهری می‌باشند.[1]. Fuzzy Gama   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal locating of urban green space analysis with fuzzy logic Case study: zone 8 of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Zahra Kamelifar
  • shahrivar rostaei

چکیده [English]

What is happening today at the dawn of the 21st century as a crisis in our cities and changes the cities to an ugly and unhappy places and makes citizens tired and prosaic is the breakdown of human-nature transplantation which has unfortunately been neglected in recent years in urban development and the urbanization system of the country. The importance of social health in today's densely populated and polluted cities is one of the main factors in attention to urban green spaces. Today, in many cities in the world, the development of health and social welfare policies in cities has emphasized on the availability of urban green spaces in the closest accessible areas for residential areas and workplaces. In the present study the optimal deployment of urban green spaces in the zone 8 of Tabriz has been assessed. Zone 8 as the central texture of Tabriz which has mainly a commercial-residential role (given the prevailing commercial role) receives a massive population from different parts of the city and even the province during certain times of the day. However only a few pieces of green space have been built in this zone. Regarding this issue, it is necessary to pay attention to the construction and optimal location of urban green space in accordance with demographic needs of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green space
  • Locating
  • Fuzzy logic
  • Zone 8 of Tabriz