نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه جغرافیا، دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجو

4-6

چکیده

ژئوتوریسم بخشی از توریسم طبیعی است که تکیه بر منابع طبیعی و زمین‌شناسی دارد. ژئوسایتها و ژئومورفوسایت­ها به عنوان زیر بنای ژئودایورسیتی همیشه مدنظر گردشگران ژئومورفولوژی و زمین شناسی بوده است. از این رو برای پتانسیل‌یابی ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیت سنجی توریستی ژئوپارک ها، در ایران و جهان محققین همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایتها و ژئومورفوسایت­های آن منطقه بوده­اند. هدف از تحقیق حاضر این است که ژئوسایتها و ژئومورفوسایت­های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با روش بریلها ارزیابی شده و در راستای ثبت جهانی یونسکو اقدام گردد. در این تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه­ای برای شناسایی ژئومورفوسایت­ها  و ادبیات موضوع  و برای امتیاز دادن از کارهای میدانی، نرم افزارهای جغرافیایی و گرافیکی، عکسبرداری، عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره­ای بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اگر ژئومورفوسایت­ها  را به چند گروه عمده هیدرولوژی، بادی، تکتونیکی و ماگمایی و ...، دسته بندی نماییم، ژئومورفوسایت­ها ی مربوط به هیدرولوژی بیشترین امتیازها را در معیارهای علمی، آموزشی و توریستی و خطر تخریب دارا هستند. ژئومورفوسایت­ها ی بادی به علت وفور پدیده ها، دوری از منابع خدماتی و زیرساختهای توریستی و ژئوتریل ها امتیازهای پایینی را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

mechanism of protection of proposed Geopark West of Khorasan Razavi by brilha method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zanganeh Asadi 1
  • Abolghasem Amirahmadi 2
  • ali akbar shayan yeganeh 3

2 Department of Geography, University of Hakim Sabzevari

3 student

چکیده [English]

Geotourism, encourages tourism into geosite and conservation of geodiversity and an understanding of earth sciences. One way to effectively protection and conservation geodiversity is that valuable parts such as geoheritage (geological and geomorphological heritage) are  protect and conserved. Most  of human-scale geological materials  are non-renewable. Geoparks are special territories with a development plan that their aim is protection of geological heritage (and other natural resources) while preserving the cultural identity of local communities. Iran has a wide range of geological and geomorphological phenomena that geotourism recently formed and located during the early stages of development. The paper attempts to analyze and evaluate based on geomorphosites and geosites in West of Khorasan Razavi, one of the common methods (method Brilha), could be offered the optimal mechanism for the protection and benefit of geodiversity (geoconservation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geodiversity
  • Geomorphosite
  • geosite
  • Quantitative assessment
  • geopark
  • Brilha method