پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل احتمالات شرطی (قضیه بیز)، مطالعه موردی: قاراداغ ( ارسباران، از قره سو تا دره دیز)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر فیزیک اموزش و پزورش و مدرس فیزیک دانشگاه ازاد

2 مدیر گزوه جغرافیا اکادمی علوم اذربایجان

4-8

چکیده

هدف از تحقیق حاضر پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزین در بخشی از قاراداغ ( ارسباران، از قره سو تا دره دیز)است. به این منظور ابتدا بـا اسـتفاده از نقاط لغزشی بانک اطلاعات زمین لغزش کشور، نقشه پراکنش زمین لغزشهای منطقه تهیه گردید. سپس نقشه هـای هـر یک از عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش مانند درجه شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمینشناسی، فاصـله از جـاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، شاخص توان آبراهه، شاخص حمل رسوب، بافت خاک و پهنه هـای بـارش منطقـه در محـیط GISتهیـه گردید. جهت انجام این کار از تئوری بیز استفاده شده است. در نهایت نقشه حساسیت زمین لغزش در پنج کلاس حساسیت به دست آمد. با توجه به نقشه بدست آمده و نیز وزن کلاس­های هر یک از پارامترها، کلاس تراس­های آبرفتی قدیمی و مخروافکنه­های مرتفع در لایه سازند، مرتع متوسط در بین کلاس­های کاربری زمین، جهات شرقی و جنوب شرقی، شیب­های 20-5 درجه بیشترین وزن و تاثیر را در وقوع زمین لغزش­های منطقه دارا هستند. نتیجه ارزیابی نشان داد که مدل با قابلیت پیش­بینی 12/79 درصد زمین­لغزش­ها در کلاس خطر زیاد و خیلی زیاد دقت قابل قبولی در ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The risk of landslide susceptibility zoning conditional probability model ( Bayes' theorem ) , Case Study : GARADAGH ( Arasbaran , frome Garasou to Daredies )

نویسندگان [English]

  • Jalile Shams 1
  • Albrous Alizadeh 2
چکیده [English]

Massive movements, especially landslides, are one of the most important natural disasters. Landslides endanger people's lives with environmental degradation, their resources and assets.     
Existence of factors such as prerequisites for roughness, uncontrolled exploitation of forests, non-observance of technical principles for the construction and maintenance of forest and rural roads, lack of proper management and unconditional exploitation of existing resources have exacerbated it. Landslides cause significant damage financially and morally compared to natural hazards such as volcanoes and floods (GOSTI 2005: 408). The landslide every year causes many deaths and injuries in many parts of the world (Abedini et al., 2013), which necessitates the attention to this dangerous phenomenon. The research area in the area of about 9000 square kilometers of the Azerbaijani desert along the east and west to the north of the Aras and the west of the valley of Diz and its east is Qarshou and in the south of Ahar, and from Kasba to the Dare Dize valley along the northwestern slopes of the southern Karnatagh is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The risk of landslide susceptibility zoning conditional probability model ( Bayes' theorem )
  • Case Study : GARADAGH