نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 دانشکده مدیریت کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

4 مدیر اجرائی نشریه

4-12

چکیده

همزمان با افزایش اهمیت توسعه بخش گردشگری در تسهیل دستیابی به توسعه اقتصادی، توجه به جاذبه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری ورزشی نیز در طی دهه‌های اخیر افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش زیرساخت‌های منطقه ارسباران در استان آذربایجان­شرقی در توسعه گردشگری ورزشی این ناحیه و تدوین راهبردهای مناسب برای بهبود و استفاده بیش­تر از جاذبه‌های گردشگری منطقه انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش پیمایشی انجام شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل یافته­ها و تبیین استراتژی مناسب از مدل SWOT استفاده گردید. اطلاعات لازم از 31 نفر از متخصصانی که در سطح منطقه و شهرستان در زمینه گردشگری و همچنین امور ورزشی صاحب‌نظر بودند گردآوری شد. نتایج نشان داد که مهمترین فرصت، مرزی بودن منطقه ارسباران در شمار کشور، مهمترین تهدید، وجود سرمایه­گذاری وسیع در کشورهای همسایه در حوزه گردشگری ورزشی، مهمترین قوت، امنیت اجتماعی جهت برگزاری رقابت­های ورزشی و مهمترین ضعف هم کمبود امکانات و تاسیسات تفریحی ورزشی استاندارد مطلوب در منطقه می‌باشد. با توجه به موقعیت زیرساخت‌های گردشگری منطقه در ماتریس داخلی و خارجی، راهبردهای حداکثر-حداقل و پس از آن راهبردهای حداکثر-حداکثر به عنوان اولویت‌های اصلی منطقه تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating role of infrastructures of Arasbaran area in the development of sports tourism

نویسندگان [English]

  • malihe golzadeh 1
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 2
  • KARIM AMININIA 3
  • samad medadi 4

3 AM of Sport Management Islamic Azad University, West Tehran Branch

4 puplication perform manager

چکیده [English]

Tourism is an important industry in almost every region of the planet. It touches the lives of most of the world’s population, employing numerous workers and contributing considerable percent of the global GDP. Tourism has long been identified as a powerful tool for development, spurring economic growth, increasing foreign exchange, smallholder investment, and local employment. As increasing the importance of developing the tourism sector to facilitate the achievement of economic development, attention to different attractions of tourism such as sports tourism has increased in recent decades. Sport tourism as main part of tourism sector has attracted growing concern from in relation to multiple aspects, such as sustainable development and diversification of the national economy. To address these concerns, it is necessary to investigate planning for sport tourism development. It is widely acknowledged that planning is crucial to successful sport tourism development and management; and planning has been a widely adopted principle in sport tourism development at both regional and national. As such, experts suggest strategic planning can be considered in the planning process; and a strategic plan be practically made for this purpose. Current research aimed to investigate the role of role of infrastructures of Arasbaran area, East-Azerbaijan in the development of sports tourism and formulate appropriate strategies for improvement and greater use of the region''''s tourist attractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructures
  • Arasbaran
  • tourism development
  • sports tourism
-        ابراهیم‌زاده، ع. آقاسی زاده، ع (1390)، «تاثیر منطقه ی آزاد چابهار بر توسعه­ی گردشگری حوزه نفوذ آن با بهره گیری از مدل رگریسون و آزمون»،جغرافیا و توسعه، شماره 21، صص 26-5.
-        ابوالحسنی، فرحناز؛ وارثی، حمیدرضا؛ دارابی، مژگان (1390)، «تحلیل و نقش دفاتر خدماتی مسافرتی و رستوران‌ها در شهر اصفهان با استفاده از شاخص توسعه گردشگری»، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص 100-83.
-        اذانی، م؛ قاسمی، ا؛ احمدزاده، م (1392)، «بررسی تحلیلی و کاربردی توان‌ها و قابلیت‌های گردشگری استان بوشهر با استفاده از مدل SWOT»، فصلنامه‌ی فضای جغرافیایی.
-        اصفهانی، نوشین (1388)، «تحلیل عوامل موثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران»، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 1، صص 175-159.
-        پاپلی یزدی، محمدحسن؛ سقایی، مهدی (1385)، «گردشگری (ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت، چاپ اول، ص 275.
-        پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد (1382)، «جهانگردی در چشم‌انداز جامع تهران»، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-        حمیدی، م؛ رضوی، م؛ امیرنژاد، س؛ شفیع‌زاده، ش؛ فضلی درزی، ا (1389)، «تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور ایران»، پژوهش‌نامه علوم ورزشی، شماره 12، صص 68-51.
-        دهستانی، ب (1383)، «برنامه­ریزی کالبدی گردشگری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس،232 صفحه.
-        دیبایی، پرویز.، 1371، شناخت جهانگردی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، صص 78 – 75.
-        رنجبریان، ب؛ زاهدی؛ م (1389)، «بازاریابی گردشگری»، انتشارات چهار باغ، اصفهان، 400 ص.
-        سلیمانی مقدم، محمد، اسلامی، قاسم (1390)، «نقش زیرساخت‌های اقامتی در فعالیت‌های گردشگری شهر رشت»، چشم‌انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 17، صص 115-105.
-        سازمان امور مالیاتی (1384)، «قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر صدور مجوز»، تصویب‌نامه شماره 28621/ت 3354 ه. مورخ 10/05/1384.
-        17- ساسانپور، فرزانه؛ موسی وند، جعفر (1390)، «تعیین قطب گردشگری استان مازندران»، اولین همایش بین‌المللی اقتصاد و مدیریت گردشگری تهران.
-        صباغ کرمانی، ا (1379)، «بررسی اثرات توریسم در ایران با استفاده از تحلیل داده‌ها- ستانده»، پژوهش‌های بازرگانی.
-        شماعی، ع؛ موسی وند، ج (1390)، «سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل (AHP, TOPSIS، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شماره دهم، صص 23-40.
-        طیبی، س.ک؛ بابکی، ر؛ جباری، ا (1386)، «بررسی رابطه توسعه­ی گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1383)»، پژوهشنامه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، «ویژه اقتصاد» سال هفتم، شماره 26، صص 110-83.
-        عبدالله­زاده؛ غلامحسین؛ گل زاده، ملیحه؛ قیامی راد، امیر، محمدی، قادر؛ محمدیان، حسین (1394)، «بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی از زیرساخت­های اقامتی (هتل­ها) در شهر تبریز»،  فصلنامه فضای جغرافیایی، شماره 52، صص 283-267.
-        فیروزی، ج (1391)، «عوامل موثر در توریسم ورزشی شهر مشهد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه تبریز.
-        قدیری، م.، حاجی اسمعیلی، ف. (2016). سنجش رضایت‌مندی از تسهیلات گردشگری مکان‌های مذهبی برون شهری، مطالعة موردی: منطقه چک چک اردکان (استان یزد). جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 21، شماره 61، صص 318-299.
-        قیامیراد، امیر؛ محرم زاده، مهرداد، حسین پور، باقر (1387)، «رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران، فصلنامه المپیک، سال 16، شماره 2، پیاپی (42)، صص 61-51.
-        قادری، ا (1389)، «بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان)»،جغرافیا و توسعه، شماره 17، صص 156- 139.
-        کاظمی، م (1387)، «تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار»، جغرافیا و توسعه، 16 (12).
-        کاظمی، م (1385)، «مدیریت گردشگری»، انتشارات سمت، چاپ اول.
-        کارگر، م ج، علیزاده، ی (1389)، «نقش و اهمیت زیرساخت‌ها در توسعه گردشگری ورزشی»، همایش منطقه‌ای توریسم و توسعه 22-21 مهرماه (1389)، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج.
-        مرادی، ن.، نوری، س. ه.،  مرادی، ک.، پسند، ش. (1396). تحلیلی بر میزان رضایت‌مندی گردشگران گل و گیاه در زمان‌های اوج ورود به شهرستان محلات. جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 21، شماره 60، صص 261-239.
-        معین فرد، محمدرضا؛ مظفری، ا؛ شرف جوادی، بتول؛ کاظم نژاد، انوشیروان (1390)، «بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران»، فصلنامه المپیک، سال نوزدهم، شماره 2 (54)، صص 2-7.
-        مجتبوی، س.ک؛ پوربهمن، ه (1387)، «توریسم ورزشی»، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، 72 ص.
-        وارثی، ح، تقوایی، م؛ شاهیوند، ا (1390)، «تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان»، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 32، شماره 44، صص 112-91.
-        یوسفی، غ (1379)، «نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی ایران و راههای گسترش آن»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع).
-        پایگاه خبری و اطلاع رسانی اصلاندوز مغان، www. Arastabar.ir
-        Cave, P., leader, C., (2003), sport tourism: the case for a local approach in Africa second africans on  peace trough tourism.
-        Esfahani, N., Goudarzi, M., Assadi, H., (2009), "The Analysis of the factors affecting the development of Iran sport tourism and the presentation of a strategic model", World Journal of sport Sciences 2 (2), 136-144.
-        Yusof, A., Fauzee, M., Shhah, P., Geok, S., (2009), "Exploring small-scale sport event tourism in Malaysia", Research Journal of International Studies-issue 9.1:47-56.
-        Deery, M., jago, L., (2006), "The  Management of Sport Tourism, in Heathr Gibson, Sport Tourism: Concepts and Theories", Rutledge Taylor & Francis Group.
-        Gilmore, J. H., (2002), "Differencing Hospitality Cooperation’s Via Experiences , Cornell Hotel and Restaurant: Quaternary, 43 (3): 87-92.
-        Gibson, H., Attle, S., Yiannokis, A., (1998), "Segmenting the sport tourist market: AliFe spam of perspective", Journal of Vacation Marketing, 4:52-134.
-        Chalip, L., (2006), "Tourism and the Olympic Games", The Legacy of The Olympic Games, PP,198-200.
-        Yang,  k., Wong, F., Tongkun, w., (2012), "How do hotels choose their location? Evidence from hotels in Beijing", International Journal of Hospitality Management 31: 675-68.
-        khadaroo, J., Seetanah., A., (2008), "the role of transport infrastructure in international tourism development", Tourism Management, 831-840.
-        Kouthoris, C., Konstantions, A., (2005), "can service quality predict customer satisfaction and behavioral intention in the sport tourism industry, and application of the Servqual model in an outdoors setting", Journal of Sport Tourism 10 (2): 101-111.
-        higham, J., Hinch, T., (2003), "tourism sport and seasons: the challenges and potentials of  overcoming seasonality in the sport and tourism sectors", Tourism Management, 23 pp. 175-185.