پیش بینی تغییرات آغاز و خاتمه فصل یخبندان در مناطق میانی غرب کشور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

2 پژوهشگر

3 مدیر گروه جغرافیا واستادیار دانشگاه لرستان

4-13

چکیده

شناخت تغییرات آغاز و خاتمه یخبندان­ها به دلیل اهمیت آنها در زمینه کشاورزی ضروری است. این تحقیق سعی دارد آغاز و خاتمه یخبندان مناطقی از غرب کشور را با استفاده از ریز مقیاس کردن داده­های گردش عمومی جو در یک دوره 20ساله پیش بینی و تغییرات آن را بررسی کند. جهت ریز مقیاس کردن داده­های گردش عمومی هوا از مدل لارس[1] استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که شروع یخبندان در همدان زودتر از سایر نواحی بوده است و خاتمه آن نیز نسبت به سایر نواحی با تأخیر همراه خواهد بود. در همدان آغاز یخبندان پاییزه در دهه اول نسبت به دهه دوم  با تأخیر شروع می­گردد. در کرمانشاه نیز در دهه اول و دوم شروع و خاتمه آن با کمی تأخیر همراه بوده و یک روند افزایشی در شروع آن در سالهای  2025- 2016 مشاهده می­شود. این بدان معنا است که شروع یخبندان دیرتر رخ می­دهد. شروع یخبندان و خاتمه آن در حال نزدیک شدن به هم      می­باشد. به منظور طبقه‌بندی تغییرات فصل یخبندان تحلیل خوشه ای انجام شد. بر این  اساس، منطقه مورد مطالعه از نظر ویژگی­های فصل یخبندان به چهار منطقه طبقه بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict changes in start and end of the ice season in the West Country

نویسندگان [English]

  • Zohreh Maryanaji 1
  • shima Rezaeei 2
  • Hamed Abbasi 3
چکیده [English]

Frost refers to conditions in which the air temperature reaches zero or zero degrees Celsius at an altitude of about one to two meters from the ground. Almost every part of the economy may be affected by unexpected frostbite And in most cases, freezing occurs negatively. Freezing temperatures are zero or less than zero. The term "frost" means that the temperature is zero or less than that in a given region. Because of the importance and application of forecast freezing and regional economic development planning Attempts were made to investigate the changes and the beginning and end of the ice in the western regions of Iran during a twenty-year period, using the general data of the atmospheric circulation data and its changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beginning and end of frost
  • atmospheric general circulation
  • simulated handling
  • LARS
  • areas between the West Iran
- بابائیان، ایمان، نجفی نیک، زهرا، زابل عباسی، فاطمه، حبیبی نوخندان، مجید،  ادب، حامد، ملبوسی، شراره، (1388)، ارزیابی تغییراقلیم کشور در دوره 2039 -2010 با استفاده ازریز مقیاس نمایی داده­های مدل گردش عمومی جو ECHO-Gجغرافیا وتوسعهشماره 16 زمستان 1388ص135-152
- توکلی، محسن، حسینی، مهرداد (1385)، ارزیابی شاخص­های یخبندان و شروع پاییز آن در ایران( مطالعه موردی ایستگاه اکباتان همدان)مجله نیوار، شماره 61 و 60 بهار و تابستان 1385، ص35-28
 - جهانبخش، سعید، امام قلیزاده، معصومه (1384)، بررسی و پیش بینی یخبندان برای منطقه اورمیه، خلاصهمقالاتکنفرانسبینالمللی مخاطراتزمین، دانشگاه تبریز، ص 69
 - جهانبخش اصل ،سعید، راشدی، شهناز، اصلاحی، مهدی ،(1395)، تجزیه و تحلیل دوره‌های بازگشت یخبندان و توزیع زمانی آن‌ در مراغه، مجلهجغرافیاوبرنامهریزی،دوره 20، شماره 58 - شماره پیاپی 2،، صفحه 100-83
- حجازی زاده، زهرا، مقیمی، شوکت، (1381)، میکروکلیماتولوژی مقدماتی, جلد اول، انتشارات پیام نور، تهران، ص 61
- حجازی، زاده زهرا ، ناصرزاده، محمدحسین، (1386)، تجزیه و تحلیل یخبندان در استان لرستان، نشریهعلومجغرافیایی، ج 6، شماره 8 و9، ص42-32
- خلیلی، علی. (1386)، طرح ملی پهنه بندی هواشناسی کشاورزی ایران جهت بیمه در برابر خطرات خشکسالی یخبندان و باران­های سیل آسا، ص102-82
- سلمانی پور، مرضیه،( 1386)، مطالعات نوسانات یخبندان و کاربرد نتایج آن در بازدهی محصولات باغی اهر، دانشگاه آزاد اسلامی اهر، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، ص18-12
- علیجانی، بهلول، محمودی، پیمان ، خسروی پرویز ، (1389)، بررسی تداوم روزهای یخبندان در ایران، با استفاده از مدل زنجیره مارکوف، پژوهش‌هایجغرافیایطبیعی، شماره 73 ،ص20
- علیزاده، امین، موسوی، محمد ، کمالی، غلامعلی (1373)، تاریخ وقوع اولین یخبندان­های پاییزه و آخرین یخبندان­های بهاره درخراسان، نیوار ، شماره 24، ص56-48
- فرشاد فر، عزت الله، (1380)، اصول روش­های آماری چند متغیره، انتشارات دانشگاه رازی وطاق بستان، چاپ دوم
-کمالی، غلامعلی، (1381)، سرماهای زیان بخش به کشاورزی ایران در قالب معیارهای احتمالاتی، مطالعه موردی، تهران، فصلنامهتحقیقاتجغرافیایی، شماره 64-63،ص165-149
- مجرد قره باغ، فیروز (1376)، تحلیلوپیشبینی یخبنداندرآذربایجان، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، ص 29
- محمودی، پیمان ،خسروی، محمود ،مسعودیان، سیدابوالفضل، علیجانی، بهلول ،(1394) ،بررسی روند تغییرات فـراوانی روزهای هـمراه با یخبندان­های فراگیر و نیمه فراگیر ایران، مجلهجغرافیاوبرنامهریزی،دوره 19، شماره 54، صفحه 327-303
- مسعودیان،سید ابوالفضل، دارند، محمد (1392)، تحلیل همدید یخبندان­های فراگیر و با دوام ایران، مجله جغرافیاوبرنامه ریزیمحیطی سال24 ، پیاپی 50 ، شماره 2، ص 129
- مشکانی، محمد رضا ، (1364)، آمار مقدماتی،مرکز نشر دانشگاهی تهران ،ص 49
- مشکواتی، امیرحسین ،کردجزی ،محمد، بابائیان، ایمان، (1389)، بررسی و ارزیابی مدل لارس در شبیه سازی داده­های هواشناسی استان گلستان در دوره 2007-1993 ، میلادی نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، جلد 16، شماره 19، زمستان 1389، ص 96- 81
- میرموسوی، سیدحسین، حسین بابایی، مصطفی (1390)، مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان، مجلهجغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، شماره پیاپی43، شماره3، ص184- 167
- نوحی، کیوان، صحرائیان، فاطمه ، پدرام، مژده، صداقت کردار، عبدااله ،(1387)، تعیین طول دوره بدون یخبندان با استفاده از تاریخ­های آغاز و خاتمه یخبندان فرارفتی و تابشی در نواحی زنجان، قزوین و تهران، مجلهعلوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم ،شماره 460،ص46-449
-Alijani, B and Tagiloo, M (2010), Synoptic analysisof frost days in Zanjan province of Iran, MS Annual MeetingAbstracts, Vol, 7, EMS2010-167.
- Madelin, M., and G.Beltrando, 2005, Spatial Interpolation – Based Mapping of the Spring Frost Hazard in the Champagne Vineyards, Meteorological Applications, Volume 12,pp. 51-56.
- Moonen, A. C., Ercoli, L., Mariotti, M., Masoni, A., 2002. Climate change in Italy indicated by agrometeorological indices over 122 years. Agric. For. Meteorol. 111, 13–27.
-Müller, GV & Berri ,GJ (2007), Atmospheric Circulation Associated with Persistent Generalized Frosts in Central outhern South America, Mon. Wea. Rev., 135, 4, 1268-1289.
-Semenov, M.A., and Barrow, E.M., (1997) Use of a stochastic Weather Generator in the development of Climate ChangeScenarios. Climatic Change 35, 397-414.
-Semenov, M.A., and Barrow, E.M., (2002) lars  a stochastic weather generator for use in climate impact studies. User’s manual,Version3.0.1-30
-Suckling, P. W. (1988), Fluctuations of lastspring-freeze dates in the SoutheasternUnited States, Physical Geography, 7. 239-245.
-Tait, A., and X. Zheng, 2003, Mapping Frost Occurrence Using Satellite Data, Journal of Applied Meteorology, Volume 42, Issue 2, pp. 193- 203.20
-Vega, A. J; Robbins, K.D; & Grymes, J, M. (1994),Frost/Freeze Analysis in the Southern Climate Region. Southern Regional Climate Center, pp. 403- 423
-Watkins, S. C. (1991), The annual period of freezing temperatures in Central England 1850-1959, Inter. J. Climatology, 11(8).889-896.
-Waylon, p.r. (1988), Statistical Analysis of Freezing Temperatures in Central and Southern Florida, J. Climatology,8(6). 607 -628.