نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه اهواز

چکیده

 

 

موقعیت بیمارستان ها نسبت به سایر کاربری های شهری به ویژه شبکه معابر از یک طرف و تراکم جمعیتی از سوی دیگر در آرامش روحی- جسمی ساکنین شهری نقش مهمی دارد. به علاوه تعیین شعاع عملکردی و حوزه نفوذ بیمارستان ها می تواند در تعیین مکان بهینه برای این نوع کاربری موثر باشد. هدف پژوهش ارزیابی مکانی بیمارستان­های موجود و انتخاب بهترین مکان­ها برای استقرار آنها در سطح شهر می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از مطالعات میدانی استفاده شده و با توجه به اطلاعات بدست آمده، به بررسی محدوده مورد مطالعه نسبت به وضع موجود شبکه های ارتباطی، کاربری مسکونی، فضای سبز، رودخانه کارون، گسل و تراکم جمعیت پرداخته شد. همچنین برای وزن دهی به معیارها، از مدل AHP استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی در محیط نرم افزار ARC GIS  به ارزش گذاری معیارها در محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه­های متناسب با معیارها پرداخته و در نهایت نقشه ترکیبی از معیارها که نشان دهنده بهترین مکان جهت احداث بیمارستان در این محدوده است استخراج می­شود. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمین­های منطقه مورد نظر را برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری بهداشتی - درمانی در هفت طبقه دسته بندی شده است که نهایتاً زمین های دسته عالی و خوب برای احداث مراکز بهداشتی- درمانی مشخص گردید. مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP به همراه GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکانیابی محل بیمارستان­ها مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hospital Spatial organization and location Optimum LocationUsing Geographic Information System (GIS) (Case study: Ahvaz City)

نویسندگان [English]

  • isa piri 1
  • Akbar Hossin Zade 2
  • Samira Moradi 3

1 Faculty of Humanities Department of Geography

چکیده [English]

The situation of hospitals, especially in comparison to other urban and street network from one side of and population density on the other hand of urban residents has an important role in the physical and psychological comfort. In addition, hospitals can to determine radius of performance and jurisdiction to determine the optimal location for this function to be effective. This research aims to evaluate the location of the existing hospitals in the city is the best place to deploy them. The research method is descriptive-analytic. To collect the required data from field studies used. For collecting required information and data is used field studies and According to information obtained, To review the study area in terms of access to communication road, green space, away from industrial centers, military, and the fault, as well as for weighting the criteria, is used the AHP model. Then, using a decision model of TOPSIS in GIS software, valuation of criteria in the study area and mapping in accordance with the selection criteria, finally The Intersect map of the standards that represent the best place for construction of the hospital in this range are extracted. The results of integrating layers, Land area suitable for the area for service users – treatment Classified in seven categories which finally lands a great right and good for the construction of health centers were identified. Analytic Hierarchy Process Model AHP with GIS can be used as effective tool in site selection of hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Location
  • Hospital
  • Model AHP
  • geographical information system (GIS)
  • Ahvaz City