دوره و شماره: دوره 22، شماره 64، تابستان 1397، صفحه 1-350 
5. بررسی پلان قوسی و تنوع در شاخص سینوسی رودخانه کلیبر چای

صفحه 81-101

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ داود مختاری؛ احمد فاخری فرد؛ کاظم خوشدل


10. سنجش اعتبار و پایایی مقیاس سازه هویت شهری(پژوهشی در میان شهروندان شهر تبریز)

صفحه 189-210

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ موسی بهاری