نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور- مدیر مسئول نشریه جغرافیا و برنامه ریزی فضایی

2 هیأت علمی تمام وقت دانشگاه پیام نور استان آذربایجانشرقی - وزارت علوم

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه توسعه به‌عنوان یک فرآیند، مهم‌ترین بحث کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است، مهمترین هدف توسعه پایدار برطرف کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسانی می باشد. تحقیق حاضر بر آن است به ارزیابی و تحلیل توسعه پایدار روستاهای پیرامونی کانون های گردشگری در ناحیه اردبیل بپردازد. برای این منظور روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از ادبیات تحقیق به عملیاتی نمودن مفاهیم و متغیرهای مطرح در سؤالات پرداخته شده و روایی آن به روش نظرسنجی از نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفته و پایایی آن نیز به روش آلفای کورنباخ 80 درصد محاسبه گردیده است. سپس برای ارزیابی توسعه پایدار گردشگری، از تکنیک فرآیند شبکه­ای با بهره­گیری از نرم افزار Super Decisions  استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را 79 روستای پیرامون 5 کانون گردشگری ناحیه اردبیل تشکیل می­دهد که داده های لازم به صورت تمام شماری از مدیران محلی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که کانون­های گردشگری اردبیل،­ سرعین و نمین در وضعیت نسبتاً پایدار و­کانون­های گردشگری نیر و هیر در وضعیت پایداری متوسط قرار دارند. از کل روستاهای موردبررسی در ناحیه اردبیل17روستا در وضعیت پایدار، 25 روستا در وضعیت نسبتاً پایدار، 28 روستا در وضعیت متوسط پایداری و 9 روستا در وضعیت نسبتاً ناپایدار قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of Stable Development of Villages Affected by Tourism centers in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Mostafa Taleshi 1
  • Kumars Khodapanah 2
  • Mohsen Aghayari Hir 3

چکیده [English]

Rural development programs are part of the country's development plans that are used to transform the socio-economic development of the rural community. This is becoming more pronounced among Third World countries, where governments play a major role in restructuring society in order to coordinate with specific political and economic objectives. Therefore, rural development goals are not limited to one section, but rather improvements in productivity, increase Employment, food security, housing and education and health.Sustainable development is one of the most important and most effective economic instruments to achieve the desired level of growth and movement towards productive and trusted economies, which refers to the transformation of economic, social, cultural and environmental sustainability for the long-term welfare of the whole society. In this regard, one of the ways to move towards sustainable development in the current situation of villages is to pay attention to tourism. Tourism has many branches and species. One of its kinds is rural tourism, which includes a wide range of attractions and activities defined in agricultural or non-urban areas and competes with other tourism sectors such as coastal and urban tourism. According to the above, the current research is conducted with the general purpose of measuring and assessing the sustainability levels of rural areas around tourism centers in Ardebil and seeking to answer this question. What is the level of sustainability of rural development in the tourism centers of Ardebil?