نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه توسعه بی‌رویه شهر به عنوان یک نوع مخاطره مطرح می‌گردد. تغییرات شدید کاربری اراضی اطراف و داخل محدوده‌های شهری باعث تخریب زمین‌های مرغوب و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود که می‌تواند سلامت جوامع انسانی و محیط زیست پیرامونی را تهدید کند. این پژوهش برای پیش بینی توسعه شهر ساری و روستاهای اطراف آن صورت گرفته است و برای حصول نتیجه مناسب از تصاویر ماهواره‌ای سری لندست (سال‌های 1365و 1394) و لایه‌های اطلاعاتی دیگری همچون فاصله از گسل، فاصله از رودخانه، فاصله از خطوط انتقال نیرو، حساسیت واحدهای سنگی، فاصله از جاده‌ها و... بمنظور مدل سازی احتمال توسعه شهری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک پرداخته شد. با استفاده از روش ROC ارزیابی صحت مدل 0.7603 محاسبه گردید که صحت نتایج احتمال مدل برای پیش بینی رشد شهری را تأیید می‌کند. پس از تهیه نقشه احتمال توسعه شهری و پیش بینی رشد جمعیت، دو سناریو با رویکردهای تاریخی بادرنظر گرفتن رشد عادی شهر و رویکرد زیست محیطی درجهت حفظ اراضی جنگلی، باغی و سطوح آبی برای محدوده مورد مطالعه تا سال 1404تعریف گردید و براین اساس توسعه شهر درجهت اراضی مذکور محدود گردید. بر حسب محاسبات انجام گرفته در محدوده شهر ساری مساحتی حدود 481.88هکتار و جمعیتی بالغ بر50507 نفر و در محدوده‌های بیرون از شهر 151.36 هکتار جمعیتی بالغ بر 12805نفر درسال1404 افزوده خواهد شد. باتوجه به نتایج این پژوهش، می‌طلبد مدیریت شهری و روستایی تدابیر مدیریتی لازم برای رعایت مسائل زیست محیطی را برای مناطقی که در10سال آینده به بافت شهری و روستایی این منطقه اضافه می‌گردد لحاظ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Scenario-Based Approach in Urban Development Modeling (Case Study Sari City)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mahmoudzadeh 1
  • Khalil Gholamnia 2
  • Saidmohamad Mousavi 2

1 Assistant professor of University of Tabriz

چکیده [English]

The uncontrolled development of the city as a kind of risk arises. Drastic changes in land use around and inside the city limits of good land degradation and environmental pollution that can threaten human health and the environment. This research have taken place to predict the development of the City of Sari and surrounding villages and to achieve the perfect result from satellite imagery of Landsat series (years 1365 and 1394) and layers of information such as distance to fault, distance from the river, distance from Energy lines, sensitivity of rock units, distance from roads, urban development modeling with logistic regression model was used. With using ROC the validity of the model was calculated 0.7603 that confirms the model probability results validity to predict urban growth. After mapping, the possibility of urban development and population growth prediction, two scenarios with historical approaches considering the normal development of the Environmental Approach to conserve forest, garden and water levels for the study area up to the year 1404 were defined and accordingly urban development in the direction lands was limited. According to calculations inside the city of sari within an area of 481.88 hectares and a population of over 50,507 people and in a range of 151.36 hectares outside the city a population of over 12805 people in 1404 will be added. According to results, the management needs to necessary urban and rural administrative measures to comply with environmental issues for urban and rural areas that will be added in the next 10 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sari city
  • Land use Changes
  • Logistic Regression
  • Relative Operating Characteristic Method
  • Scenario