نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با توجه به اهمیت و جایگاه مطالعات تکتونیک- ژئومورفولوژی، به ارزیابی و طبقه بندی تکتونیک فعال حوضه های آبخیز استان کردستان با نگرش کمی- مقایسه ای بر مبنای پارامترهای شاخص شبکه زهکشی می پردازد. روش پژوهش شامل برآورد کمی پارامترهای شاخص شبکه زهکشی مرتبط با تکتونیک و به‌کارگیری روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی است. یافته های تحقیق نشان داد که حوضه های مورد مطالعه از لحاظ تکتونیک فعال در دو خوشه متفاوت قرار می گیرند. مقایسه نسبی بین این خوشه ها نشان می دهد که حوضه های واقع در خوشه اول از فعالیت تکتونیکی بیشتر با دامنه های متفاوت تر بیشتر برخوردارند. در همین ارتباط حوضه های خوشه دوم دارای فعالیت تکتونیکی کمتر، متجانس تر و با آستانه تشکیل خوشه سریع تر مشخص شدند. با توجه به نتایج چنین استنباط می شود وضعیت حوضه های خوشه اول با بار فعالیت تکتونیکی بالاتر، ناشی از پراکنش مکانی بیشتر آن‌ها و به تبع آن تأثیرپذیری از کانون های تکتونیکی متفاوت به ویژه گسل های فعال باشد. وضعیت موجود حوضه های خوشه دوم نیز در ارتباط با وضعیت قرارگیری مکانی همگن تر آن‌ها منطبق بر نواحی مرکزی محدوده مطالعاتی و فعالیت آرام تر زون سنندج- سیرجان قابل تفسیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Watersheds assessment of Kurdistan Province From the perspective of active tectonics with a quantitative- comparative approach based on analysis of drainage network

نویسندگان [English]

  • Hadi Nayyeri
  • Mohamad Salari

Academic Staff

چکیده [English]

The study, according to the importance of tectonic – geomorphology studies, deals with the assessment and classification of active tectonic of watershed in Kurdistan province with a comparative – quantitative approach based on the parameters of drainage network. The study includes quantitative estimation of parameters associated with tectonic drainage network and the use of hierarchical cluster analysis.The research findings showed that the studied basins are classified, tectonically active, in two different clusters. Relative comparison between the clusters show that the basins located on the first cluster have more tectonic activity with more different slopes.In this regard, the second cluster basins have less tectonic activity, more homogeneous and forming faster-cluster threshold.According to the results, it seems that the situation of the first cluster basins, with the higher tectonic activity, are due to their spatial distribution and, consequently,their impressionable of different tectonic focus particularly active faults. Also, the situation of the second cluster basins is interpreted with respect to their more homogeneous spatial position corresponding to the central region of the study area and slower activity of Sanandaj – Sirjan zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active tectonics
  • drainage network
  • Cluster analysis
  • Kurdistan Provinc