نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مرکز تحقیقات آبخیزداری استان کرمانشاه

3 جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه با هدف محاسبه مقدار دبی پیک سیلاب و شناخت عوامل موثر بر سیل­خیزی حوضه رازآور استان کرمانشاه با استفاده از روش SCS انجام شده است. برای محاسبه دبی پیک سیلاب، ابتدا حوضه به زیرحوضه­هایی با رتبه آبراهه­ای 5، 6 و 7 تقسیم  شده و سپس فاکتورهای موثر بر سیل­خیزی حوضه مانند مساحت، شماره منحنی CN، زمان تأخیر، زمان تمرکز، شدت بارش، کاربری اراضی، شیب، زمین­شناسی و پوشش گیاهی مطالعه، و دبی پیک سیلاب در نرم­افزار SMADA محاسبه شده است. مقادیر دبی محاسبه شده از روش SCS نشان داد که بیشترین بده حداکثر سیلابی با دوره برگشت 100 سال به میزان s/ 85/691 مربوط به حوضه رازآور با رتبه آبراهه­ای 8 و مساحت Km2 1323، و کمترین بده 100 ساله به میزان /s m3 9/28 متعلق به زیر­حوضه شماره 10 با مساحت  Km223 و رتبه آبراهه‌ای 5 می­باشد. برای تعیین موثرترین عامل در سیل­خیزی منطقه و جهت پیش­بینی مقدار دبی و ارائه مدل مناسب، دبی به عنوان متغیر وابسته و سایر فاکتورها به عنوان متغیرهای مستقل معرفی شده و این مقادیر در نرم­افزار  SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل و نیز انتخاب موثرترین عامل یا عوامل در سیل­خیزی حوضه از رگرسیون چندگانه، ساده و لگاریتمی با استفاده از روش­های پیشرو و گام به گام (STEPWISE) استفاده و مدل­هایی برای حوضه ارائه گردید. لازم به ذکر است که مدل­های ارائه شده با سطح اعتماد 01/0 درصد قابل­قبول هستند. نتایج این مدل‌ها نشان داد که مساحت، زمان تاخیر و  CNحوضه موثرترین عامل در سیل خیزی این حوضه به شمار می­روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of amount of Peak Discharge and the Introduction of Flooding Model in Razavar Watershed

نویسندگان [English]

  • Amjad Maleki 1
  • Homayoon Hasadi 2
  • Nooshin Pirouzi Najad 3

1 Razi University of Kermanshah

2 Watershed Research Center, Kermanshah Province

3 Physical Geography (Geomorphology), University of Tabriz

چکیده [English]

This study was done to identify effective factors on flooding in Razavar basin in the north of Kermanshah province by using SCS model. For flood estimating, primarily Razavar watershed was divided to sub-watersheds with stream orders of 5, 6, and 7 then effective factors such as area, slope, CN, lag time, time of concentration, density of rainfall, land use, slope, geology, and vegetation were studied and the peak flood discharge was estimated by SMADA software. Peak flow estimation by SCS method showed maximum of 100 years return period peak discharge of Razavar watershed with 8 stream order  was 691.85 m3/s and the minimum of 100 years return period was related to sub-watershed number of 10 with 5 stream order about 28.9 m3/s. For determining the most effective factor in the flood basin and to predict the amount of discharge and present a suitable discharge model as a dependent and others as independent variables we introduced these values and analyzed them by SPSS software. Simple regression, multiple and logarithmic, forward and step by step models were applied for the basin. It should be noted that the models presented with a confidence level of 0.01 percent were acceptable. The results show that the area, lag time, and CN are the most effective factors in flooding. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razavar Watershed
  • Effective factors on flooding
  • SCS method
  • Flooding model
  • Stream order
1- اداره ارزیابی منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین (1374)، «طرح سیل­خیزی حوضه آبخیز رود شور استان قزوین»، صص 40-1.
2ـ پیروزی­نژاد، نوشین؛ ملکی، امجد؛ حصادی، همایون (1385)، «بررسی سیل­خیزی حوضه آبخیز رازآور با استفاده از مدل SCS»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، صص 1-180.
3- چیتی، محمدحسن (1382)، «سیـل از دیـدگاه بـلایای طبیـعی»، مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی بلایای طبیعی مناطق شهری، صص 38-37.
4- حمیدی، علی (1381)، «طرح پهنه­بندی پتانسیل سیل­خیزی حوضه آبخیز دره رود استان اردبیل»، وزارت جهاد کشاورزی، صص 21-1.
5- خسروی، محمدرضا؛ ملکان­زاده، حسین و آهنی، حسین؛ آزادی زارع، محمدامین (1389)، «آنالیز حساسیت و شناسایی فاکتورهای موثر اصلی در مقادیر دبی پیک سیلاب با روش SCS در حوضه­های ایران»، کواترنر اینترنشنال، 226، صص 40.
6- زهتابیان، غلامرضا؛ علیپور، امید؛ وفا­خواه، مهدی (1380)، «بررسی و کاربرد هیدروگراف­های واحد مصنوعی در تجزیه و تحلیل سیلاب­های شمال کشور»، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 54، شماره 4 صص 350-331.
7- سلطانی کوپایی، سعید؛ مهدوی، محمد (1384)، «توضیع و تناوب سیل مشتق شده بر اساس آبنمود لحظه­ای ژئومورفوکلیماتیک وتابع چگالی بارش مازاد، در حوضه مندرجان»، مجله منابع طبیعی، جلد 58، شماره1، صص470-353.
8- شرکت سنجش از دور (1378)، «گزارش اقتصادی اجتماعی حوضه آبخیز رازآور»، صص 46.
9ـ شرکت سنجش از دور (1378)، «گزارش خاکشناسی حوضه آبخیز رازآور»، صص 85.
10ـ شرکت سنجش از دور (1378)،  «گزارش پوشش گیاهی حوضه آبخیز رازآور»، صص 69.
11ـ علیزاده، امین (1379)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوازدهم، صص 385-307.
12- لشکری، حسین؛ زارع، داریوش (1382) «تحلیل منطقه­ای سیلاب در حوضه رودخانه زهره»، تحقیقات جغرافیایی، شماره 70، صص 129-142.
13- محسنی، ساروی؛ محسن روحانی؛ حامد؛ تلوری، عبدالرسول؛ زهتابیان، غلام­رضا (1382)، «تحلیل منطقه­ای سیلاب به روش هیبرید در شرق و شمال شرق ایران»، مجله منابع طبیعی، جلد 56 شماره 3، صص 174-165.
14- نصرتی، محمد؛ جباری، ایرج (1379)، «پهنه­بندی سیلاب در حوضه آبخیز گاورود»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی کرمانشاه، صص 110-130.
15- یزدانی، محمدرضا؛ مهدوی، محمد؛ حسینی چگینی، ابراهیم (1380)، «تعیین دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش ترسیمی SCS در حوضه­های آبخیز کوچک»، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 54، صص366-355.
16- Mockus, Victor (1969), “National Engineering Handbook”, Section 4-9.
17- Inci Tekeli, Y., and Suat Akgul, Orhan Dengiz, Turhan Akuzum (2005),” Estimation of Flood Discharge for Small Watershed Using SCS Curve Number and Geographic Information System”, International Congress on River Basin Management, pp. 527,537.
18- Jenicek, Michal (2007), “Effects of Land Cover on Runoff Process Using SCS, CN Method in the Upper Chomutovka Catchment, Charles University Inprague”, Faculty of Science Department of Physical Geography and Geoecolog.
19- Jun Shi, Pei and Yi, Yuan, Jing Zheng, Jing-ai Wang ,Yi,Ge, Guo-yu, Qiu (2007), “The Effect of Land Use Cover Change on Surface  Runoff in Shanzhen Region Chin”, Catena, 69, pp.31-35.