دوره و شماره: دوره 17، شماره 46، بهمن 1392 

مقاله علمی پژوهشی

تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS

صفحه 1-23

ابوالقاسم امیراحمدی؛ نسیم معالی اهری؛ طیبه احمدی


نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی

صفحه 25-45

هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اکبر پرهیزکار؛ ابوالفضل مشکینی؛ مهدی پورطاهری


تحلیل همدید عوامل موثر در فراوانی روزهای گردوغباری غرب کشور

صفحه 47-66

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ خدیجه جوان؛ ابوالفضل جمالی