نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

مدتهاست که ارتباط بین الگوهای کاشت گیاهان وادراک امنیت در مناطق مسکونی در بین طراحان منظر مورد بحث واقع  شده است  واین درحالی است که اثر گیاهان در امنیت پارک­های شهری ،یا بطور جدی و کافی مورد بررسی علمی قرار نگرفته و یا تحقیقات انجام شده در این زمینه در دسترس نمی باشد.  بنابراین، یک مطالعه میدانی با استفاده از پرسشنامه حاوی تصاویر الگوهای مختلف کاشت ،در پارک­های شهری برای سنجش احساس امنیت استفاده کنندگان در گیاهکاریهای با زمینه متفاوت در بین 296 شرکت کننده در پارک­های شهری تبریز در سال 1391 انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوهای کاشت با تراکم متوسط و دارای دسترسی فیزیکی مناسب امن تر از الگوهای کاشت پر تراکم با دید بصری مسدود شده می­باشند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که کاشت­های بدون چمن و مناظر آب ،احساس امنیت کمتری نسبت به گیاه کاریهای همراه با چمن و مناظر آب به بینندگان القا می کنند. علاوه بر این، گیاهکاری حاوی تنوع زیاد گونه ها در مقایسه با مناظر دارای تنوع گونه ای کمتر در پارک­ها ناامن تراحساس شدند.این مطالعه اثبات کرد که عناصر فضای سبز پارک­ها شامل چمن، گیاهان پوششی سبز، و مناظر آب باعث افزایش احساس امنیت در پارک­ها می شوند. (همچنین طراحان و معماران منظر لازم است از طراحی مناظر با گیاهان با تراکم بالا دوری کنند که این کار باعث مسدود شدن دید و در نتیجه کاهش احساس امنیت در پارک می­شود. همچنین از کاشت گیاهان کوتاه قد از قبیل درختچه ها با تاج پایین در فاصله بین درختان جلوگیری شود.) نتایج این تحقیق کاربرد تئوری "فعالیت روتین" را در مناظر پارک­های شهری در تبریز را گسترش می­دهد جایی که شرایط کاشت گیاهان بایستی طوری باشد که باعث افزایش نیروی کنترل اجتماعی در راستای جلوگیری از وقوع رفتارهای ناهنجار اجتماعی باشد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between landscape planting patterns and perceived safety in urban parks in Tabriz, Iran

نویسنده [English]

  • Ahmad hami

Dep. of landscape engineerind, faculty of agriculture, university of Tabriz

چکیده [English]

The relationship between plants and perceived safety in residential areas has been argued by landscape researchers, but there is inadequate or no relevant literature available on the effect of plants in urban parks’ safety. Therefore, a photo-questionnaire survey was conducted among urban park users in Tabriz, Iran to gauge the perceived safety of landscape scene with diverse types of texture to discover its effectiveness, especially in relation to the content of the scene. The survey was composed of 296 participants in November, 2012. The result suggested that landscape scene with vast aspect and physical access was perceived safer than the scene with crowded plants and blocked view. The findings demonstrated that a scene without lawn and water is perceived to be less safe than a scene with lawn and features of water. Moreover, landscape scene with more plant species was unsafe as compared to a scene with fewer plant species. This study proved that a landscape designed with ground cover such as lawn, grass and water feature implies increment of perceived safety in urban parks. Likewise, landscape designers should avoid crowded planting in areas, which obstructs visibility in urban parks and reduces perceived safety

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban parks
  • landscape content and perceived safety Main reference
  • landscape scene
  • landscape safety
- اذانی، مهری و عباسی، محمد رضا (1391)، بررسی جایگاه فضای سبز با استفاده از ضریب آنتروپی و مدل ویلیامسون در رویکرد توسعه پایدار، نمونه موردی، شهر شیراز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16، شماره 42، صص 22- 1.
 - روستایی، شهریور و زهرا، کاملی فر (1397)، تحلیلی بر مکان گزینی بهینه کاربری فضای سبز شهری به روش منطق فازی نمونه موردی: منطقه 8 تبریز، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 23، شماره 63، صص 115- 99.
- قربانی، رسول، (1384)، ارزیابی دسترسی های پارکهای شهری در تبریز، دانشگاه تبریز.
- قسامی، فاطمه، الهامی، یوسف، صالحی، اسماعیل و کافی، محسن (1394)، تحلیل پایداری پارک های منطقه ای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهر جیرفت)، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال 19، شماره 52، صص 276- 257.
 
- Brantingham, P., & Patricia, B. (1984). Patterns in Crime. New York: Macmillan Publishing Company  
- Brower, S., Dockett, K., & Taylor, R. B. (1983). Residents’ perceptions of territorial features and perceived local threat. Environment and Behavior, 15.
- Cohen, L., & Felson, M. (1979). social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44: 419- 437..
- Donovan, G. H., & Prestemon, J. P. (2012). The effect of trees on crime in Portland, Oregon. Environment and Behavior, 44(1): 3-30.
- Fisher, B., & Nasar, J. L. (1995). Fear spots in relation to microlevel physical cues: Exploring the overlooked. Journal of Research in Crime and Delinquency, 32(2): 214-239.
- Gau, J. M., & Pratt, T. C. (2008). Broken windows or window dressing? citizens'(in) ability to tell the difference between disorder and crime. Criminology & Public Policy, 7(2), 163-194.
- Hami A., Suhardi, M., Manohar, M., & shahhosseini, H. (2011). Users’ Preferences of Usability and Sustainability of old Urban Park in Tabriz, Iran. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(11): 1899-1905.
- Kelly, J. R., & Steinkamp, M. W. (1987). Later-life satisfaction: Does leisure contribute? . Leisure Science, 9: 189 – 200.
- Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001). Environment and Crime in the Inner City: Does Vegetation Reduce Crime? . Environment and Behavior, 33(3): 343-367.
- Maas, J., Verheij, R. A., Spreeuwenberg, P., & Groenewegen, P. P. (2008). Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: a multilevel analysis. Public Health, 8(1): 206.
- Macdonald, J. E., & Gifford, R. (1989). Territorial cues and defensible space theory: The burglar’s point of view. Journalof Environmental Psychology, 9, 193-205.
- Michael, S. N., & Hull, R. B. (1994). Effects of vegetation on crime in urban parks (pp. 49): Interim Report for the U.S. Forest Service and the International Society of Arboriculture.
- Nasar, J. L. (1982). A model relating visual attributes in the residential environment to fear of crime. Journal of Environmental Systems, 11: 247-255.
- Schroeder, H. W., & Anderson, L. M. (1984). Perception of personal safety in urban recreation sites. Journal of Leisure Research, 16: 178-194.
- Sommer, R. (2003). Trees and human identity. In Identity and the natural environment (edited by Susan, C. and Susan, O.). Massachusetts. London, England: The MIT Press, Cambridge.
- Talbot, J., & Kaplan, R. (1984). Needs and fears: The response to trees and nature in the inner city. Journal of Arboriculture, 10: 222-228.
- Troy, A., Morgan, G. J., & O’Neil-Dunne, J. (2012). The relationship between tree canopy and crime rates across an urban–rural gradient in the greater Baltimore region. Landscape and Urban Planning, 106(3): 262- 270.