نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی - دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریری روستایی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

3 دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

 
آگاهی اندک مدیران از قوانین و مقررات حوزه عملکردی خود، یکی از چالش­های اساسی مدیریت روستایی در دستیابی به مدیریت مطلوب است. در این مطالعه تلاش می­شود نقش میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی مورد کنکاش قرار گیرد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی ـ تحلیلی از طریق سنجش نظرات 38 تن از دهیاران که به صورت نمونه تصادفی از میان سکونتگاه‌های روستایی شهرستان طارم انتخاب شده­اند، صورت گرفت. سطح برخورداری سکونتگاه‌های روستایی به عنوان پیش نیاز انتخاب نمونه­ها و برایندی از تأثیرگذاری مدیریت مطلوب با استفاده از مدل تاپسیس انجام شد. سپس ارتباط سه سطح حاصل از سنجش توسعه با میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات در قالب پنج نظام اجتماعی، اقتصادی، زیست­محیطی، فیزیکی-کالبدی و نهادی تحلیل شد. همچنین برای سنجش متغیر مدیریت مطلوب روستایی نیز از چهل شاخص در قالب نظام­های پنج­گانه استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی میزان آگاهی از قوانین و مقررات و سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی رابطه معنادار و همبستگی نسبتا قوی وجود داشت. به طور کلی سه مولفه نهادی، اجتماعی و اقتصادی توانسته‌اند به ترتیب 1/29 درصد، 5/14 درصد،  2/15درصد از تغییرات درونی سه مولفه  نهادی، اجتماعی و اقتصادی مدیریت مطلوب را تبیین کنند. در عین حال تایید رابطه بینسطح توسعه یافتگی روستاها و میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات و مدیریت مطلوب روستایی، نشان می­دهد که با بالارفتن سطح توسعه یافتگی روستاها،‌ میزان آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات و همچنین مدیریت مطلوب روستایی نیز به میزان قابل قبولی بهبود می‌یابد. در واقع نتایج تحقیق نشان دادند که سطح توسعه یافتگی روستاها در بالا رفتن آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات روستایی و همچنین ارتقاء مدیریت مطلوب روستایی تاثیر گذار است. همچنین راهکارهایی در جهت ارتقاء آگاهی دهیاران از قوانین و مقررات حوزه عملکردی ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of rural managers Awareness Level of Rules and Regulations in Enhancement of Desirable Rural Management The Case: Tarome Olya Township

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Badri 1
  • Masoud Anbarlo 2
  • zahra malek jafariyan 3

2 Phd student rurul planning

چکیده [English]

Rural managers and study of their performance in rural development is one the important topics of rural management. Using public cooperation and participation, rural managers have attempted to eliminate pubic needs, collect garbage, provide public services, and develop pathways. Choosing and explaining components and indicators of research were conducted according to the related literature. So that five components and forty indices were assessed. for effective component (rural managers awareness level of rules and regulations) and impressionable component (desirable rural management). The statistical society of this study include 60 Rural Manager from under study area. The research tools were validated based on experts’ opinions and durability of questionnaire was determined and validated using Cronbach’s alpha coefficient. There was a positive and meaningful relationship between rural managers awareness level of rural rules and regulations, and desirable rural management; furthermore, there was such a relationship between rural managers awareness level of social rules and regulations and desirable social rural management as well as between rural managers awareness level of economic rules and regulations and desirable economic management of villages. Actually, the results of research showed that the development level of villages have influence on increment of rural managers awareness level of rules and regulations and enhancement of desirable rural management. Thus, paying attention to rural managers awareness level of rules and regulations is a priority for rural managers empowerment in local management, desirable rural management and development level of villages, and leads to enhancement of existing potentials of rural residences. Indeed, the enhancement and improvement of rural development indicators and enhancement of rural managers awareness of functional rules and regulations must be considered by policy-makers and planners of rural development as one of the effective strategies and the required background and infrastructure for realization of it must be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Laws and regulation"
  • "Rural manager"
  • "Topsis model"
  • "Optimal rural management"
  • "Tarom township"
- افتخاری، عبدالرضا رکن­الدین، رجب­پور صادقی، اکرم، 1387، نقش دانش حقوقی زنان کارمند در فرایند مشارکت (زنان کارمند شاغل در وزارتخانه‌ها)، پژوهش زنان، دوره6، شماره1، 55-74.
- بدری، سیدعلی،1390، چالش‌های مدیریت روستایی در ایران و ارائه سیاست­های راهبردی، فصلنامه ره‌نامه سیاست‌گذاری، دوره2، شماره1، 147-180.
- پورطاهری، مهدی، افتخاری، عبدالرضا رکن­الدین، رحمتی، مهدی،1391، نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستائیان، مطالعه موردی: دهستان میان کوه غربی- شهرستان پلدختر- استان لرستان، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، سال16، شماره42، 45-63.
- تقدیسی، احمد، سوری، فرشاد، صیدایی، اسکندر، کاظمی، زینب،1390، بررسی و تحلیل میزان عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی؛ مورد پژوهش: بخش کونانی شهرستان کوهدشت، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 28، 157-174.
- حافظ نیا، محمدرضا، 1393، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ بیستم، سمت، تهران.
-  رضائیان، علی،1380، اصولمدیریت، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران.
- رضوانی، محمدرضا، 1390، برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، ویرایش جدید، چاپ چهارم، نشر قومس، ‌تهران.
- زیاری، کرامت‌الله، شیخی، عبد‌الله، باقر عطاران، مرضیه، کاشفی دوست، دیمن، 1392، ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری، پژوهش‌های جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، دورة 1، شمارة 1، 55-79.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1383، سند زیر بخش مدیریت روستایی برنامه چهارم توسعه کشور.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1386، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان.
- شیخی، حجت، پریزادی، طاهر، ورمزیار، بیژن، 1392، بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)، مجله برنامه‌ریزی فضایی ( جغرافیا)، سال سوم، شماره 3،(پیاپی10)، 17-32.
- صالحی، مریم، 1391، مشارکت‌های مردمی و نقش آن در طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی در راستای توسعه پایدار روستایی. مورد: دهستان چندار(بخش چندار، شهرستان ساوجبلاغ)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- صفائی پور، مسعود، پیری، فاطمه، 1394، سنجش میزان آگاهی عمومی ساکنان به حقوق و قوانین شهری نمونه موردی: محله عامری شهر اهواز، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 41، 11-22.
- طالقانی، محمد،1382، مهندسی و مدیریت اطلاعات(مفاهیم، روش‌ها، کاربردها)، نشرکتیبه گیل، رشت.
- عنابستانی، علی‌اکبر، سجاسی قیداری، حمد‌الله، رئیسی، اسلام، 1394، تاثیر عملکرد دهیاران برمدیریت پسماند در سکونتگاه­های روستایی مطالعه موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند، پژوهش‌های روستایی، دوره6، شماره2، 275-298.
- عنابستانی, علی‌اکبر، مهدی جوانشیری، هراتی، ام‌البنین، ۱۳۹۱، عوامل موثر بر عملکرد دهیاران و نقش آن در توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خواف)، همایش ملی توسعه روستایی، رشت، دانشگاه گیلان.
- محمدی، فاطمه،1385، آگاهی ماماها از قوانین و مقررات مامایی و ارتباط آن با برخی عوامل در استان قزوین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال دهم، شماره2(پی درپی39).
- مهدوی، داوود، کریمی‌پور، زیور،1391، تدوین الگوی مطلوب مدیریت نوین توسعه روستایی ایران، گاهنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، شماره ششم، ویژه نامه علوم انسانی.
- مهدوی، مسعود، نجفی‌کانی، علی اکبر،1384، دهیاری‌ها، تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (مورد: دهیاری‌های استان آذربایجان­غربی)، پژوهشهایجغرافیایی، سال37، شماره 53، 21-40.
- موسوی، سیدعارف، رزندی، الناز،1390، نقش و تناسب آموزش و توانمندسازی دهیاران در توسعه مدیریت نوین روستایی، ماهنامه پژوهشی، دهیاری‌ها، شماره35، 41-47.
- Amundsen, S., Martinsen, Ø. (2015), Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity: The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment, Journal of Leadership and Organizational Studieو,August 1,Vol 22, No.3,pp. 304-323.
- Sharma, P.N. and Kirkman, B.L., 2015, Leveraging leaders: A literature review and future lines of inquiry for empowering leadership research, Group Organization Management, Vol. 40, No. 2, pp. 193-237.
- Fernandez, Sergio & Moldogaziev, Tima, 2015, Employee Empowerment and Job Satisfaction in the U.S. Federal Bureaucracy: A Self-Determination Theory Perspective, the American Review of Public Administration, July 1, Vol. 45, No.4, pp. 375-401.
-  Rossberger, R.J. and Krause, D.E. , 2015, Participative and team-oriented leadership styles, countries' education level, and national innovation: The mediating role of economic factors and national cultural practices, Cross-Cultural Research, Vol. 49, No. 1, pp. 20-56.
 -  Mahmud, Simeen, Nirali M. Shah, and Stan Becker. (2011), Measurement of Womens empowerment in rural Bangladesh, World Development, Vol .40, No.3, pp. 610-619.
  - Wallner, S.; Hunziker, M.; (2003). Do natural science experiments influence public attitudes towards environmental problems, Global Environmental Change, 13, 185-194.