دوره و شماره: دوره 22، شماره 66، بهمن 1397، صفحه 1-350 
تحلیل همدیدی– دینامیکی وقوع سیل بندرعباس در مارس 2014

صفحه 141-162

فریده حبیبی؛ محبوبه فیروزآبادی؛ فاطمه زارعی