نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار گروه جغرافیای انسانی(برنامه ریزی روستایی)،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

 
سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار روستایی می­باشد. لازمه رسیدن به توسعه پایدار روستایی توجه به سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی می­باشد. در این مطالعه نیز با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی اثرات سرمایه­های اجتماعی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان میانکوه­شرقی پرداخته شد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان میانکوه شرقی در شهرستان پلدختر می­باشد (1700N=). 103 سرپرست خانوار به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب موریس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی خانوراهای روستایی در منطقه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و رفاه خانوارها در منطقه مورد مطالعه رابطه­ی معناداری وجود داشته و از میان مولفه­های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر و انسجام اجتماعی کمترین تاثیر را بر رفاه خانوارهای روستایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluate the impact of social capital on welfare of rural households (Case Study: district Eastern Miyankoh city Poldokhtar)

نویسندگان [English]

  • mehrshad toulabi nejad 1
  • sirous ghanbari 2
  • mohsen shayan 3

2 Assistant Professor in Human Geography (Rural Planning)Faculty of Geography and Environmental Planning,University of Sistan and Baluchestan,Zahedan,Iran.

چکیده [English]

Social capital is a key factor in the sustainable development of rural sustainable development and the social dimension of sustainable development in different regions, regardless of social capital and social and economic welfare of rural households is not possible. In this article using the study questionnaire on the role of social capital on economic and social welfare of rural households in rural in Eastern Miyankoh has been investigated. In this study, the lack of population (514 households), 103 households using the Cochran formula (12 villages) were selected as sample.The results of the analysis based on data Analysis of the correlation coefficient, Mauritius shows the relationship between social capital and welfare households in the study area quite significant and social participation index greatest impact on the social and economic welfare of households in the district had studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social capital
  • rural households
  • social and economic welfare
  • district Eastern Miyankoh
- آدینه­وند، علی­اصغر، حاجی­زاده، مصطفی قدمی، مریم (1392)، بررسی عملکرد شهرداری­ها در چارچوب حکمروایی خوب شهری (نمونه موردی: شهر بابلسر)، دو فصلنامه مدیریت شهری، دوره 11، شماره 31، صص 41- 64.
- احمدی، منیژه (1396)، تحلیلی بر اثرات سرمایه اجتماعی در اخلاق زیست محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان چایپاره بالا؛ شهرستان زنجاننشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 21، شماره 61،  صص 19- 35.
- ازکیا، مصطفی و ایمانی، علی(1387)، توسعه پایدار روستایی، انتشارات اطلاعات، تهران.
- امام جمعه­زاده، سیدجواد، صادقی­نقدعلی، زهرا، رهبرقاضی، محمودرضا و سیدمرتضی نوعی باغبان، (1392)، بررسی رابطه مصرف رسانه­ای و انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر تبریز)، فصلنامه­یمطالعاتتوسعه­یاجتماعی- فرهنگی، دوره 1، شماره 4، صص 9- 31.
- پورطاهری، مهدی، رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا، رحمتی، مهدی (1391)، نقش دانش حقوقی در رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان میانکوه غربی- شهرستان پلدختر)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 16، شماره 42، صص 45- 63.
- پورمحمدی، محمدرضا، حسین­زاده دلیر، کریم، پیری، عیسی (1390 )، تحلیلی بردگرگونی­های کیفی سرمایه­ی اجتماعی در نظام شهری (مطالعه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی)، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره 1، شماره 3، صص 1-19.
- پیلتن، فخرالسادات، برومند، مختار (1393)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی 18- 45 سال شهر جهرم)، مجلهمطالعاتتوسعهاجتماعیایران، دوره 6، شماره 2، صص 119-129.
- حق­جو، داود (1381)، رفاه اجتماعی و توسعه (مروری بر کارکرد برخی نهادهای حمایتی) ، فصلنامه رفاه اجتماعی، دوره 2، شماره 6، صص 75- 96.
- خمر، غلامعلی، اسماعیل‌زاده کواکی، علی، براتپور، علی (1390)، ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در سطح مناطق شهری با استفاده از تکنیک Topsis و GIS (مطالعه موردی: نواحی شهر قوچان)، مطالعاتجغرافیاییمناطقخشک، دوره 1، شماره 4، صص 59- 112.
- ربانی، رسول، آرانچولام، دارما، عباسی­زاده، محمد، قاسمی، وحید (1386)، بررسی تاثیر رفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه: شهر اصفهان)، نشریه علوم اجتماعی مشهد، دوه 4، شماره 2، صص 99-73.
- رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا (1389)، مدیریت توسعه روستایی (بنیان­های نظری)، تهران، انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
- رهنما، محمدرحیم، عبدالله­زاده، مهدی (1396)، تحلیل عوامل مؤثر بر پیشبرد فرهنگ مشارکت محلی در برنامه­ریزی توسعه گردشگری (مطالعة موردی: منطقة آزاد ماکو)، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی، دوره 21، شماره 62، صص 97- 115.
- زنگنه، یعقوب، حسین­آبادی، سعید، روشندل، تکتم، نبی­پور، رضا (1393)، تاثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محلات قدیمی (نمونه موردی: محله سرده سبزوار)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 5، شماره 19، صص 111-128.
- طالب، مهدی، نجفی­اصل، زهره (1389)، آموزه‌هایی از روند مشارکت روستایی در ایران، مجله جامعه شناسی کاربردی، مجله پژوهش­های روستایی، دوره 1، شماره 2،  صص 1- 23.
- طرازکار، محمدحسن، زیبایی، منصور (1383)، بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع شعری و روستایی (مطالعه موردی: استان­های فارس، اصفهان و سمنان)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره 12، شماره 48، صص 164- 137.
- طولابی­نژاد، مهرشاد، طولابی­نژاد، میثم، طباطبایی، سید علی (1396)، سازگاری کشاورزان با تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان پلدختر، مجله مخاطرات محیط طبیعی، دوره 6، شماره 13، صص 67- 90.
- طولابی­نژاد، مهرشاد، فراهانی، حسین، پیرایش، رضا (1394)، نقش یارانه­های نقدی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان جایدر شهرستان پلدختر)، فصلنامه‌ی فضای جغرافیایی ، دوره 15، شماره 50، صص 19-37.
- عباس­زاده، هادی، کرمی، کامران (1390)، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار، فصلنامهمطالعاتراهبردی، دوره 14، شماره 1، صص 32- 58.
- عمرانی، محمد، فرج­زاده، ذکریا، دهمرده، مجید (1388)، عامل­های تعیین کننده­ی فقر و تغییرات رفاهی خانوارهای روستایی منطقه سیستان، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 1، شماره 2، صص 42-21.
- فراهانی، حسین، عینالی، جمشید، عبدلی، سمیه (1391)، ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان مشهد میقان شهرستان اراک)، نشریهتحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی، دوره 13، شماره 29،.صص 27-50.
- کلمن، جیمز (۱۳۷۷)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه: صبوری، تهران: نشر نی.
- گل­شیری اصفهانی، زهرا، خادمی، حسین، صدیقی، رضا،تازه، مهدی (1388)، تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان (مطالعه موردی: بخش گندمان، شهرستان بروجن)، فصلنامه روستا و توسعه، دوره ۱۲ ، شماره ۱، صص 147- 167.
- مرکز ملی آمایش سرزمین ( 1385 )، راهنمای انجام مطالعات برنامه آمایش استان تهران، بیجا.
- نیک­پور، عامر، رمضان­زاده لسبویی، مهدی، واحدی، حیدر (1394)، ارزیابی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در ارتقاء کیفیت محیط­های شهری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 5، شماره 19، صص 115- 126.
-Arbab, E. (2011), Function of Social Capital in Sustainable Urban Development. Case: Zahedan City (Iran), Master Program in Sustainable Development, Uppsala University/Institutionen for geovetenskaper, May 2011 uu.diva portal.
-Aylward, E. (2009). Rural Tourism Development: Proposing an Integrated Model of Rural Stakeholder Network Relationships, Irish Research Council for the Humanities and Social Sciences (IRCHSS).
-Basu. A. k. (2013), Impact of Rural Employment Guarantee Schemes on Seasonal Labor Markets: Optimum Compensation and Workers’ Welfare, Journal of Economic Inequality, Volume 11, Issue 1, pp 1-34.
-Brunie, A. (2009). Meaningful Distinctions within a Concept: Relational, Collective and Generalized Social Capital, Social Science Research, Volume 38, Issue 2, pp 251- 265.
-Chuang Y.C, Chuang K.Y,(2008), Gender differences in relationships between social capital and individual smoking and drinking behavior in Taiwan, Social science and Medicine, Volume 67, pp 1321- 1330.
-Courvisanos, J. Martin, J., (2005) , Developing Policy for Australia’s Small Towns: From anthropology to sustainability, Conference on the 2nd Future of Australia’s Country Towns, Bendigo, Volume 23, pp 1-9.
-Dzanja, J, Christie, M, Fazey, I and Tony Hyde, (2015), The Role of Social Capital in Rural Household Food Security: The Case Study of Dowa and Lilongwe Districts in Central Malawi, Journal of Agricultural Science, Volume 7, Issue 12, pp 165-176.
-Grootaert, C. Bastelaer, V. (2002). The Role of Social Capital in Development, UK: Cambridge University Press.
-Gulumser, A., Levent, T., Nijkamp, P. and Poot, J. (2012). The Role of Local and Newcomer Entrepreneurs in Rural Development: A Comparative Meta-analytic Study, Research Memorandum, Regional Studies, Volume 45Issue 9, pp 1207- 1223.
-Hawdon, J & Ryan, J. (2009), Social Capital, Social Control, and Changes in Victimization Rates, Crime & Delinquency, SAGE Journals Registration,  Volume 55, Issue 4, pp 777- 780.
-Hewstone. M, Stroebe. W and Klaus Jonas, (2015), Introduction to Social Psychology, Blackwell publishers, edition six, 672 pages.
-Jordan, J.L., Anil, B. and Munasib, A. (2010). Community Development and Local Social Capital, Journal of Agricultural and Applied Economics, Volume 42, Issue 1, pp 143-159.
-Khanh, H. (2011). The Role of Social Capital to Access Rural Credit: A Case Study: Hue Province- Vietnam, Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences, Volume 56, pp 42- 84.
-Kifle. S, Teferi. B, Kebedom. A and Abiyot Legesse, (2016), Factors Influencing Farmers Decision on the Use of Introduced Soil and Water Conservation Practices in the Lowland’s of Wenago Woreda, Gedeo Zone, Ethiopia, American Journal of Rural, Volume 4, Issue 1, pp 24-30
-Limón, J.A. Toscano, E.V. and Fernández, F.G. (2012). Farmer’s Contribution to Agricultural Social Capital: Evidence from Southern Spain, Instituto de Estudios Sociales Avanzados working paper series, pp 1- 36.
-Looman, W. and Shewikar, F. (2009). Psychometric Properties and Cross-cultural Equivalence of the Arabic Social Capital Ccale: Instrument Development Study, International Journal of Nursing Studies, Volume 46, Issue 1, pp 44- 53.
-Midgely, j., (2000), "Context of welfare theory: a develop mentalist in perpetration, Center for social development", Washington university Pup.
-Munasib, A. and Jordan, J. (2011). the Effect of Social Capital on the Choice to Use Sustainable Agricultural Practices, Journal of Agricultural and Applied Economics, Volume 43, Issue 2, pp 213-227.
-Ognibene, A. (2010), Social Capital in Power Networks: A Case Study of Affordable Housing Development in Winston-Salem, NC, Urban Studies Program, Senior Seminar Papers December, Volume 12, pp 1- 45.
-Payton. M, Payton. A, (2003), Influence of Place Attachment and Social Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife Refuge, master’s thesis of Natural Resources Science and Management Program, University of Minnesota, June 2003.
-Solesbury, W. (2003). Sustainable Livelihoods: A Case Study of the Evolution of DFID Policy, Overseas Development Institute, London, UK. Available a, 217 pp.
-Spelleberg A. (2001), Framework for the measurement of social capital in New Zealand, New Zealand statistics.