نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

4 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

 

 

هدف کلی از پژوهش حاضر واکاوی کیفی عوامل بازدارنده استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر در روستاهای مستعد انرژی‌های تجدید پذیر استان چهارمحال و بختیاری هست. مطالعه حاضر ازلحاظ پارادایم، جز تحقیقات کیفی بوده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از تئوری بنیانی استفاده شد. جامعه موردمطالعه تحقیق شامل سه دسته مطلعان روستایی، ذینفعان (ساکنین روستای کاهکش) و متخصصان مربوط به حوزه انرژی بودند. روش نمونه‌گیری به‌صورت کاملاً هدفمند (روش گلوله برفی) بوده که پس از انجام مصاحبه‌های عمیق، مصاحبه متمرکز، مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختاریافته و درنهایت رسیدن به اشباع تئوری، اطلاعات؛ جمع‌آوری‌شده و سپس در مراحل کدگذاری و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد عامل آگاهی - اطلاع‌رسانی و فرهنگی با 10 گویه، عامل سیاست‌گذاری – اداری (جایگاه قانونی) با 8 گویه، عامل آموزش- پژوهش و برنامه ریزی با 6 گویه، عوامل هزینه – سرمایه‌گذاری (منابع مالی) و منابع انسانی هر یک با 4 گویه و درنهایت عامل فناوری با در برگرفتن 3 گویه به ترتیب ذکرشده اولویت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative Analyze of Inhibiting Factors to Use of Renewable Energies with Grounded Theory (Case study: Kahkesh village from Chaharmahal va Bakhtiari province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karami Dehkordi 1
  • hoseyn kohestani 2
  • hoseyn yad avar 3
  • ramin roshandel 4

1 Assistant Prof. of Rural Development, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The main goal of this study is qualitative to analyze of inhibiting factors to use of renewable energies in Chaharmahal VA Bakhtiari province. The paradigm for this study is qualitative and use of the grounded theory method for analyzing. The statistical population consisted of three different groups (key informants in villages, energy experts in Chaharmahal VA Bakhtiari province and stakeholders in Kahkesh village) that selected by purposed sampling (snow ball method). The data collection process was accomplished with in depth interviews, focus groups and direct observations. This process was continued up to the theoretical saturation point. After data collection, the data were categorized and analyzed by the application of coding system. First of all, open coding, then axial coding and finally selective coding were used respectively. Result showed; information and cultural factor with 10item, politicize with 8 items, education and research with 6 items, human factor and investment factors with 4 items and finally technology item with 3 items in order of priority to have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable energies
  • Grounded theory
  • Chaharmahal va bakhtiari province
  • Inhibiting Factors
  • Rural area
- ادیب حاج باقری، محسن.، و صلصالی ، مهوش. 1386.،  رهیافت­ها و روش­های تحقیق کیفی در توسعه ی روستایی. نشر نی. تهران.
- اسمعیل پور، مرضیه. 1393.، تحلیل انرژی باد و پیش بینی سرعت آن در شمال غرب ایران. پایان نامه دکتری. دانشگاه تبریز. دانشکده جغرافیا.         
- اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری. 1394.، واحد آمار و اطلاعات.
- اداره برق استان چهارمحال و بختیاری. 1394.، واحد آمار و اطلاعات.
-  اداره گاز استان چهارمحال و بختیاری. 1394.، واحد آمار و اطلاعات.
- ثقفی،محمود. 1388،. انرژی­های قابل تجدید. انتشارات دانشگاه تهران.
- جهانبخش اصل, سعید, اسدی, مهدی, اکبری, الهه. 1395،. پتانسیل‌سنجی نیروگاه بادی با استفاده از روش Fuzzy-AHP در محیط GIS (مطالعه موردی: شمال‌شرق کشور). نشریه جغرافیا و برنامه ریزی. 20(56). 55-72.
- دانایی فرد، حسن.1384.، تئوری پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم سازی تئوری بنیادی. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد. سال دوازدهم. شماره 11.
-  رازقی، سیده مرضیه.، شعبانعلی فمی، حسین و رضایی، روح الله. 1392.، انرژی­های عوامل تأثیرگذار بر میزان تمایل کشاورزان به تجهیز مزرعه به فناوری تجدید پذیر. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. سال ششم. شماره 4. پیاپی 24. 107- 87.
- رنگزن, کاظم, قنبری, نازنین, کابلی زاده, مصطفی, مرادی, پوریا. 1397.، ارزیابی شاخصهای تراکم شهری در امکانسنجی استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی با استفاده از GIS مطالعه موردی منطقه 4 اهوازنشریه جغرافیا و برنامه ریزی 22(64). 127- 103.
-  سرتیپی پور، محسن. 1390.،  نقش و جایگاه انرژی­های تجدیدپذیر در توسعه و عمران روستایی. فصلنامه انجمن جغرافیای ایران. دوره جدید، سال نهم، شماره 31. صص 149- 125.
- سیدجعفر رنگرز، فریبا و مرادی، شیرین. 1389. امکان سنجى استفاده ازانرژى هاى تجدیدپذیر در توسعة روستایى ایران. مجله اقتصاد انرژی. شماره 128. 44 – 35.
-  علم جمیلی، شهرام و امیدی نجف آبادی، مهدی. 1390.، امکان سنجی کاربرد انرژی­های تجدید پذیر در بخش کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران. فصلنامه مهندسی کشاورزی. شماره 27. 34- 23.
- قبادی، پرستو، و پاپ زن، عبدالحمید. 1389.،  بررسی مشکلات توریسم در استان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه رازی.
- کرمی دهکردی, مهدی, کوهستانی عین الدین, حسین, یادآور, حسین, روشندل, رامین, کرباسیون, مصطفی. 1397.، ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. 29(3). 72- 57.
- هوشنگی, نوید, آل شیخ, علی اصغر. 1396.، پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با روش‌های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی. شماره 21 (59). 327-303.
- Afgan., Naim Hamdia, Carvalho., Maria G and Hovanov., Nikolai V. 2005.,  Modeling of energy system sustainability index. Therm Sci. 9:3–16.
- Alham, Mashhon.Hashem., Elshahed,  M., Khalil Ibrahim., Doaa and  El Din, Abo El Zehab. 2016., A dynamic economic emission dispatch considering wind power uncertainty incorporating energy storage system and demand side management. Renewable Energy, Volume 96, Part A, October, Pages 800-811.
- Ardehali, Mojtaba. 2006. Rural energy development in Iran: Non-renewable and renewable resources. Renewable Energy. 31. 655–662.
- Blenkinsopp, T; Coles, S.R and Kirwan, K. 2013., Renewable energy for rural communities in Maharashtra, India. Journal of Energy Policy. 60. 192–199.
- Bond, Francis T and Sun, Hall. 2005., Can reducing black carbon emissions counteract global warming?. Environ Sci Technol. 39(16):5921- 6.
- Dai, Jing., Chen, Bin., Hayat, Tasawar., Alsaeidi, Ahmed and Ahmad, Bashir. 2015., Sustainability-based economic and ecological evaluation of a rural biogas-linked agro-ecosystem. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 41-347–355.
- Devadas, V. 2000.,  Planning for rural energy system, Part 1. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 5. 3. 203–226.
-Doukas.,  Haris, Papadopoulou., Alexandra, Savvakis., Nikolas, Tsoutsos., Theocharis and Psarras., John., 2012.,   Assessing energy sustainability of rural communities using principal component analysis. Renew Sustain Energy Rev. 16:1949–57.
- Ediger., Volkan S, Hosgor., Enes, Surmelic., A Nesen  and Tatlıdil.,  Huseyin. 2007.,  Fossil fuel sustainability index: an application of resource management. Energy Policy. 35:2969–77.
-Geller, Howard. 2003., Energy revolution, polices for a sustainable future. Island Publisher,
-Hassiba, Zeraia., Cherif, Larbes and Ali, Maleki. 2013.,  Optimal operational strategy of hybrid renewable energy system for rural electrification of a remote Algeria. Energy Procedia 36 . 1060 – 1069.
-Johnson., Nathan. G and Bryden, Kenneth. M. 2012.,  Energy supply and use in a rural West African village. Energy 43. 283- 292.
-Karami Dehkordi, Mehdi., Kohestani, Hossein., Yadavar, Hossein., Roshandel, Ramin and Karbasioun, Mostafa. 2017.,Implementing conceptual model using renewableenergies in rural area of Iran. INFORMATION PROCESSING IN AGRICULTURE. 4. 228- 240.
-Kobayakawa., Toru and Kandpal, Tara C. 2014., A techno-economic optimization of decentralized renewable energy systems: Trade-off between financial viability and affordability A case study of rural India. Energy for Sustainable Development.  23.  92–98.
-Langer, Katharina., Decker, Thomas., Roosen, Jutta and Menrad, Klaus. 2016. A qualitative analysis to understand the acceptance of wind energy in Bavaria.Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 64, October 2016, Pages 248-259.
-Mainali., Brijesh and Pachauri., Shonali. 2012.,  Nagai Y. Analyzing cooking fuel and stove choices in China till 2030. Journal of  Renew Sustain Energy. 4:031805.
-Mainali., Brijesh and Silveira, Souza. 2013.,  Alternative pathways for providing access to electricity in developing countries. Renew Energy. 57:299–310.
-Mainali., Brijesh. Pachauri., Shonali. Rao., Nogueira. D and Silveira., S. 2014.,  Assessing rural energy sustainability in developing countries. Energy for Sustainable Development. 19.15–28.
-Mehmetoglu, Mehmet., Altinay, Levent. 2006., Examination og gronded theory analysis with an application to hospitality research. International journal of Hospitality Management. 25..
-Raj, Bishnu Upreti. and Dan Van Der, Horst. 2004., National renewable energy policy and local opposition in the UK: The failed development of a biomass electricity plant. Journal of Biomass and Bioenergy,26 (1): 61- 69.
-Saedi, Davod., Nematollahi, Omid and  Alemrajabi, Ahmad. 2011., Assessing the wind energy potential of North Khorasan province in Iran, Journal of Energy Engineering Management, Vol 1 (1): 49-56.
-Shaaban, Mohamed and Petinrin, Jue.O. 2014., Renewable energy potentials in Nigeria: Meeting rural energy needs. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 29. 72–84.
-Sunderland, Keith.M., Narayana, Mahinsasa., Putrus, Ghanim., Conlon, Michael. F and  McDonald, Steven. 2016. The cost of energy associated with micro wind generation: International case studies of rural and urban installations. Energy, Volume 109, 15 August 2016, Pages 818-829.
-Shabanali Fami, Hossein., Ghasemi, Jamshid., Malekipoor, Reza., Rashidi, Parasto., Nazari, Salman. and Arezoo, M. 2010., Renewable energy use in smallholder farming systems: A case study in Tafresh township of Iran. Journal of Sustainability 2010 (2): 702- 716.
-Sharma, Atul., Chen, C.R., and Nguyen, Vu. Lan. 2008.,  Solar-energy drying systems: A review.Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (6-7): 1185- 1210.
-Sovacool., Benjamin. K and Drupady, Ira Martina. 2011.,  Summoning earth and fire: the energy development implications of grameen shakti (GS) in Bangladesh. Energy. 36(7). 4445-59.
-WEO. World Energy Outlook. 2012., Measuring progress towards energy for all. 1–20. [Chapter 18].
-Wustenhagen, Rolf., Wolsink, M. and Bürer, M.J. 2007., Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept. Journal of Energy Policy, 35 (5): 2683- 2691.
-World Bank.2015., Global tracking framework report for sustainable energy for all .World Bank.